15 iunie – Noul termen pentru obținerea Certificatului de Situație de Urgență tip 2

0
155

Exe­cu­ti­vul a adop­tat o nouă serie de măsuri urgen­te, cu carac­ter excep­țio­nal, care să per­mi­tă auto­ri­tă­ți­lor publi­ce să inter­vi­nă efi­cient și cu mij­loa­ce adec­va­te pen­tru spri­ji­ni­rea agen­ți­lor eco­no­mici afec­tați de măsu­ri­le adop­ta­te pen­tru limi­ta­rea infec­tă­rii cu coro­na­vi­ru­sul SARS-CoV‑2 în rân­dul popu­la­ți­ei, infor­mea­ză un comu­ni­cat emis de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri (MEEMA).

La pro­pu­ne­rea MEEMA, prin Ordo­nan­ță de Urgen­ță, a fost adop­ta­tă măsu­ra extin­de­rii peri­oa­dei de emi­te­re, și după data de 14 mai, a Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță tip 2 (Gal­ben), pre­cum și intro­du­ce­rea ca refe­rin­ță și a lunii mai 2020, pen­tru dimi­nu­a­rea veni­tu­ri­lor sau înca­să­ri­lor cu mini­mum 25% față de media luni­lor ianu­a­rie și febru­a­rie 2020. 

Așa cum am mai spus, nevo­i­le ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici sunt extrem de impor­tan­te pen­tru noi întru­cât ele dau pul­sul real al eco­no­mi­ei în aceas­tă peri­oa­dă. Am venit în întâm­pi­na­rea soli­ci­tă­ri­lor con­cre­te ale aces­to­ra și pre­lun­gim ter­me­nul de obți­ne­re a Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță de tip II, gal­ben, pen­tru ace­ia din­tre ope­ra­to­rii eco­no­mici ale căror veni­turi sau înca­sări au fost afec­ta­te de cri­za gene­ra­tă de răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui SARS–CoV‑2. Ne dorim ca un număr cât mai mare din­tre ei să obți­nă un ast­fel de cer­ti­fi­cat pen­tru a le fi mai ușor să se rein­te­gre­ze în cir­cu­i­tul eco­no­mic con­tri­bu­ind, ast­fel, la demer­sul de repor­ni­re a eco­no­mi­ei”,  a decla­rat minis­trul Vir­gil Popes­cu.

Ast­fel, ope­ra­to­rii eco­no­mici care au înre­gis­trat dimi­nu­a­rea veni­tu­ri­lor sau a înca­să­ri­lor cu mini­mum 25% în luna mar­tie, apri­lie sau mai 2020, prin rapor­ta­re la media luni­lor ianu­a­rie și febru­a­rie 2020, pot soli­ci­ta onli­ne, accesând apli­ca­ția csu.prevenire.gov.ro, până la data de 15 iunie 2020, eli­be­ra­rea Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță.


Man­ga­lia News, 16.05.2020. (sur­sa: MEEMA).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele