Zanfir Iorguș, fostul primar din Mangalia și Paul Liviu Botaș, fostul viceprimar al municipiului, achitați definitiv. (Minută)

0
268

ZIUA DE CONSTANTA: Zan­fir Ior­guș, fos­tul pri­mar din Man­ga­lia, a fost achi­tat defi­ni­tiv, azi, în dosa­rul în care fuse­se tri­mis în jude­ca­tă de DNA pen­tru abuz în ser­vi­ciu. Tot achi­ta­re a pri­mit și Paul Liviu Botaș, fos­tul vice­pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, aces­ta fiind acu­zat tot de abuz în ser­vi­ciu. De pre­ci­zat că în cau­ză, doi jude­că­tori au decis în majo­ri­ta­te achi­ta­rea celor doi incul­pați. Asta în timp ce al tre­i­lea jude­că­tor (aflat în opi­nie mino­ri­ta­ră) din com­plet ar fi dorit men­ți­ne­rea pri­me­lor con­dam­nări apli­ca­te celor doi de Tri­bu­na­lul Con­stan­ța, res­pec­tiv câte trei ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re.
 
Iată Minu­ta jude­că­to­ri­lor: 

Cu opi­nie majo­ri­ta­ră: În baza art 421 pct. 2 lit a din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă admi­te ape­lul decla­rat de ape­lanţii — incul­pa­ţi Ior­guş Zan­fir şi Botaş Paul Liviu împo­tri­va Sen­tinţei pena­le nr.545/ 12.11.2018, pro­nu­nţa­tă în dosa­rul cu nr.1843 /118/2015 al Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa.
 
În baza art.423 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă, Desfi­inţea­ză, Sen­tinţa pena­lă nr. 545/12.11.2018 a Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa, pro­nu­nţa­tă în dosa­rul cu nr. 1843/118/2015 şi reju­de­când: În baza art. 396 alin.1 şi 5 din Codul de pro­ce­du­ră penal în refe­ri­re la art. 16 alin 1 lit. b teza I din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă achi­tă incul­pa­ţii Ior­guş Zan­fir şi Botaş Paul Liviu, pen­tru comi­te­rea infra­cţiu­ni­lor de abuz în ser­vi­ciu, prev. de art. 297 alin.1 din Codul penal rap. la art. 13 ind. 2 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal şi art. 5 alin.1 din Codul penal si de abuz în ser­vi­ciu, prev. de art. de art. 297 alin.1 din Codul penal rap. la art. 13 ind. 2 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal şi art. 5 alin.1 din Codul penal, întru­cât fap­te­le nu sunt pre­vă­zu­te de legea pena­lă.
 
În baza art. 25 alin.5 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă lasă neso­lu­ţio­na­tă acţiu­nea civi­lă. Înlă­tu­ră dis­po­zi­ţi­i­le art. 67 alin.2 din Codul penal rap. la art. 297 alin.1 din Codul penal, art. 65 din Codul penal cu aplic. art. 5 din Codul penal,art. 91 din Codul penal cu aplic. art. 5 din Codul penal, 93 alin.3 din Codul penal rap. la art. 404 alin.2 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă şi cu aplic. art.5 din Codul penal, art. 96 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă rap. la art. 407 alin. 2 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă penal, art. 19 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă rap. la art. 397 alin.1 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă cu apli­ca­rea art. 1357 şi urm. din Codul civil, art. 274 alin.2 şi3 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă, pri­vi­tor la cei doi incul­pa­ţi.
 
Menţi­ne cele­lal­te dis­po­zi­ţii ale sen­tinţei pena­le ape­la­te, dacă nu con­tra­vin pre­zen­tei deci­zii. În baza art. 272 alin.1,2 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă, ono­ra­ri­ul, în sumă de 100 lei pen­tru apă­ră­to­rul din ofi­ciu, din cadrul Baro­u­lui Con­stanţa, se avansea­ză din fon­du­ri­le Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei către Baro­ul Con­stanţa, în favoa­rea doam­nei avo­cat Mara­ve­ia Iuli­a­na Roxa­na.
 
În baza art 275 alin. 3 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă chel­tu­ie­li­le judi­ci­a­re avan­sa­te de stat rămân în sar­ci­na aces­tu­ia, în fond şi în apel. Con­form art. 400 alin. 3 din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă, minu­ta s‑a întoc­mit în 2 exem­pla­re. Defi­ni­ti­vă. Pro­nu­nţa­tă în şedinţă publi­că, azi 01.04.2020.
 
Cu opi­nie mino­ri­ta­ră, în sen­sul res­pin­ge­rii, ca nefon­da­te a ape­lu­ri­lor for­mu­la­te de ape­lanţii- incul­pa­ţi Ior­guş Zan­fir şi Botaş Paul Liviu împo­tri­va Sen­tinţei pena­le nr.545/ 12.11.2018, pro­nu­nţa­tă în dosa­rul cu nr.1843 /118/2015 al Tri­bu­na­lu­lui Constanţa,în baza art. art. 421 pct. 1 lit. b) din Codul de pro­ce­du­ră pena­lă“.
 
Deci­zi­i­le de achi­ta­re au fost pro­nun­ța­te azi de jude­că­to­rii Cur­ții de Apel Con­stan­ța. Com­ple­tul de jude­ca­tă a fost for­mat, potri­vit sur­se­lor noas­tre, din urmă­to­rii magis­trați: Valen­ti­na Boboc, Iulia Ceza­ra Suciu  și  Damian Mitea, toți jude­că­tori în cadrul Sec­ți­ei pena­le din Cur­tea de Apel Con­stan­ța. 
 
Așa cum ară­tam și mai sus, în pri­mă instan­ță, atât Zan­fir Ior­guș, cât și Paul Liviu Botaș au fost con­dam­nați la câte trei ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re.


Con­ti­nu­a­rea, în ziuaconstanta.ro/stiri (autor: Ionut Zago­nea­nu).


Man­ga­lia News, 01.04.2020 — Revis­ta pre­sei. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele