Unitățile militare din Mangalia, Constanța, Mihail Kogălniceanu, Midia, Murfatlar, Topraisar și Medgidia angajează soldați gradați profesioniști

0
264

La nivel națio­nal, MApN-ul a scos la con­curs 2810 pos­turi în 28 de jude­țe. Jude­țul Con­stan­ța are dis­po­ni­bi­le 486 de pos­turi de sol­dat gra­dat pro­fe­si­o­nist pen­tru uni­tăți mili­ta­re din Man­ga­lia, Con­stan­ța, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Capu Midia, Mur­fa­tlar, Toprai­sar și Med­gi­dia.

Per­soa­ne­le inte­re­sa­te de o carie­ră mili­ta­ră tre­bu­ie să aibă vâr­sta între 18 ani împli­ni­ţi, la data înce­pe­rii pro­gra­mu­lui de instru­i­re şi cel mult 50 de ani împli­ni­ţi, la data fina­li­ză­rii pro­gra­mu­lui de instru­i­re. De ase­me­nea, tre­bu­ie să fie absol­vent cel puţin al învă­ţămân­tu­lui gene­ral obli­ga­to­riu, în con­di­ţi­i­le pre­vă­zu­te de Legea edu­ca­ţi­ei naţio­na­le nr. 1/2011, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re (10 cla­se) și deți­nă­tor al uniui per­mis de con­du­ce­re auto vala­bil, cate­go­ri­i­le B şi C, eli­be­rat de către auto­ri­tă­ţi­le româ­ne – DOAR pen­tru arma “auto” şi/sau pen­tru spe­cia­li­tă­ţi­le mili­ta­re care nece­si­tă con­du­ce­rea teh­ni­cii spe­ci­fi­ce auto din arma “geniu”.

Pen­tru înce­pe­rea pro­ce­su­lui de recru­ta­re, tre­bu­ie să con­tac­tezi per­so­na­lul biro­u­lui infor­ma­re-recru­ta­re din cadrul cen­tru­lui mili­tar de care apar­ții cu domi­ci­li­ul.

Mai mul­te deta­lii, pe ctnews.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele