Teatrul de Stat Constanţa şi Asociaţia „Dascălii Schimbării” au semnat un acord de parteneriat, pentru a contribui la construirea unei mai bune relaţii profesor — elev

0
201

Acto­rii con­stă­nţeni vor aju­ta la con­stru­i­rea unei mai bune rela­ţii pro­fe­sor — elev. Tea­trul de Stat Con­stanţa şi Aso­ci­a­ţia „Das­că­lii Schim­bă­rii” au pus baze­le cola­bo­ră­rii în folo­sul comu­ni­tă­ţii con­stă­nţe­ne, prin sem­na­rea unui acord de par­te­ne­ri­at.

Acto­rii Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa vor lucra cu pro­fe­so­rii care doresc să-şi îmbu­nă­tă­ţeas­că apti­tu­di­ni­le de comu­ni­ca­re cu „publi­cul” lor, anu­me cu ele­vii, ast­fel încât din acest pro­ces de învă­ţa­re a das­că­li­lor să reia­să un câş­tig pen­tru pro­ce­sul de edu­ca­ţie din sis­te­mul pre­u­ni­ver­si­tar.

Par­te­ne­ri­a­tul din­tre cele două enti­tă­ţi va veni în spri­ji­nul dezvol­tă­rii armo­ni­oa­se a ele­vi­lor şi pro­fe­so­ri­lor şi al îmbu­nă­tă­ţi­rii, adap­tă­rii sis­te­mu­lui edu­ca­ţio­nal la noi­le gene­ra­ţii de copii.

De ase­me­nea, par­te­ne­ri­a­tul pre­ve­de desfă­şu­ra­rea de acti­vi­tă­ţi comu­ne, în sco­pul dezvol­tă­rii cali­tă­ţii dis­cur­su­lui didac­tic şi dezvol­tă­rii gus­tu­lui pen­tru tea­tru, atât în rân­dul ele­vi­lor, cât şi în rân­dul cor­pu­lui pro­fe­so­ral.

Impli­ca­rea civi­că a ele­vi­lor, pro­mo­va­rea edu­ca­ți­ei non-for­ma­le, conş­ti­en­ti­za­rea şi iden­ti­fi­ca­rea nevo­i­lor ele­vi­lor şi apă­ra­rea drep­tu­ri­lor aces­to­ra sunt, de ase­me­nea, obiec­ti­ve pe care par­te­ne­ri­a­tul din­tre tea­tru şi aso­ci­a­ţie le va urmări.

Ast­fel, ofi­ci­a­li­za­rea aces­tei cola­bo­rări des­chi­de dru­mul pen­tru orga­ni­za­rea, atât în aceas­tă peri­oa­dă de dis­tanţa­re soci­a­lă, cât şi atunci când o vom fi depă­şit, de pro­gra­me, cam­pa­nii eve­ni­men­te publi­ce prin care acto­rii să pună la dis­po­zi­ţia pro­fe­so­ri­lor şi, prin inter­me­di­ul lor, la dis­po­zi­ţia ele­vi­lor şi chiar părinţi­lor, talen­te­le lor spe­ci­a­le în mate­rie de comu­ni­ca­re, dis­curs public, dicţie, ati­tu­di­ne, lim­baj cor­po­ral.


Man­ga­lia News, 15.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply