Statul român, prin Direcțiile Agricole, acordă ajutor de minimis pentru susținerea producției de usturoi

0
249

Sta­tul român, prin Direc­ți­i­le Agri­co­le, acor­dă aju­tor de mini­mis pen­tru sus­ți­ne­rea pro­duc­ți­ei de usturoi.

În Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei Par­tea I, nr. 225 din data de 23.03.2020, a fost publi­ca­tă Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 202/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 108/2019 pen­tru apro­ba­rea sche­mei “Aju­tor de mini­mis pen­tru apli­ca­rea pro­gra­mu­lui de sus­ți­ne­re a pro­duc­ți­ei de ustu­roi, pre­cum și sta­bi­li­rea unor măsuri de veri­fi­ca­re și con­trol al acestuia”.

Fer­mi­e­rii care vor cul­ti­va minim 3.000 de mp cu ustu­roi, vor obține obține o pro­duc­ție de mini­mum 3 kg/10 mp și o vor valo­ri­fi­ca, pot pri­mi până la maxim 14.248,80 lei/ha, echi­va­len­tul a 3.000 euro/ha, dacă vor depu­ne cere­re în acest sens, până pe 15 mai, la Direc­ți­i­le Agri­co­le Județene.

Res­pon­sa­bili de ges­tio­na­rea Pro­gra­mu­lui de sus­ți­ne­re a pro­duc­ți­ei de ustu­roi din par­tea Direc­ți­ei pen­tru Agri­cul­tu­ra Jude­țea­nă Con­stan­ța sunt: doam­na Ivaș­cu Cris­ti­a­na – con­si­li­er prin­ci­pal, doam­na Popa Ade­li­na — con­si­li­er supe­ri­or, dom­nul Sama­ra Ste­li­an – con­si­li­er asis­tent, din cadrul Com­par­ti­men­tu­lui Imple­men­ta­rea poli­ti­ci­lor și stra­te­gi­i­lor din agricultură.

Pen­tru ori­ce infor­ma­ții și deta­lii, vă punem la dis­po­zi­ție urmă­toa­re­le date de contact:
Direc­ția pen­tru Agri­cul­tu­ră Jude­țea­nă Constanța:

– tele­fon: 0241.481.431
– fax: 0241.481.435
– e‑mail: [email protected]
– adre­sa: str. Revo­lu­ți­ei din 22 Decem­brie 1989, nr. 17–19, Constanța.

NOTA INFORMATIVA — ustu­roi — Pri­ma­ria Mangalia.


Man­ga­lia News, 08.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply