SPRIJIN PENTRU ECONOMIE. Virgil Popescu, ministrul Economiei, despre scăderea prețului la gazele naturale, despre panouri fotovoltaice pentru firme și credite pentru hoteluri și restaurante [VIDEO]

0
337

SPRIJIN PENTRU ECONOMIE. Vir­gil Popes­cu, minis­trul Eco­no­mi­ei, des­pre scă­de­rea pre­țu­lui la gaze­le natu­ra­le, des­pre pano­uri foto­vol­tai­ce pen­tru fir­me și cre­di­te pen­tru hote­luri și res­ta­u­ran­te [VIDEO]

• În pri­vin­ța gaze­lor natu­ra­le, vom avea un meca­nism în așa fel încât pre­țul, chiar dacă se va libe­ra­li­za, să fie mai mic decât cel plătit acum de cetă­țeni. De ase­me­nea, apre­ciez că, de la 1 iulie, pre­țul va scă­dea și la ener­gia elec­tri­că, chiar dacă va urma și libe­ra­li­za­rea aces­tei pie­țe de la 1 ianu­a­rie 2021.

• Acea­să cri­ză repre­zin­tă și o oport­u­ni­ta­te pen­tru Româ­nia. Tre­bu­ie să încer­căm să relo­căm anu­mi­te indus­trii din Chi­na, din Asia către Româ­nia pen­tru a deve­ni o țară care pro­du­ce pen­tru Euro­pa.


Man­ga­lia News, 29.04.2020. (sur­sa: facebook.com/VirgilDPopescu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply