Spitalul Mangalia va fi dotat cu echipamente și aparatură medicală pentru patologii complexe

0
127

La Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, se vor achi­zi­țio­na echi­pa­men­te și apa­ra­tu­ră medi­ca­lă, nece­sa­re în aceas­tă peri­oa­dă de cri­ză epi­de­mi­o­lo­gi­că. Recent, printr‑o Hotă­râre a Con­si­li­u­lui Local, Pri­mă­ria Man­ga­lia a alo­cat spi­ta­lu­lui apro­xi­ma­tiv 2 mili­oa­ne de lei pen­tru achi­zi­ția echi­pa­men­te­lor de pro­tec­ție, dar și pen­tru apa­ra­tu­ră medi­ca­lă de stric­tă nece­si­ta­te.

Ast­fel, fon­du­ri­le vor fi des­ti­na­te dotă­rii spi­ta­lu­lui cu mai mul­te echi­pa­men­te de pro­tec­ție și dez­in­fec­tanți, dar și pen­tru cum­pă­ra­rea unor echi­pa­men­te medi­ca­le indis­pen­sa­bi­le, în con­tex­tul pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus.

Repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­ei spi­ta­li­cești spun că se va inves­ti mai mult în apa­ra­tu­ră medi­ca­lă, pre­cum: ven­ti­la­toa­re, nebu­li­za­toa­re, injec­to­ma­te, moni­tor func­ții vita­le, con­cen­tra­tor de oxi­gen, defi­bri­la­tor etc. În pre­zent, uni­ta­tea medi­ca­lă din Man­ga­lia este spi­tal suport pen­tru alte pato­lo­gii, non-Covid și vine în spri­ji­nul mari­lor spi­ta­le din jude­țul Con­stan­ța, ca urma­re a înmul­ți­rii cazu­ri­lor de îmbol­nă­vi­re cu COVID-19.

Ast­fel, s‑a luat deci­zia  ca Spi­ta­lul Man­ga­lia să vină în spri­ji­nul pacien­ți­lor non-Covid, care sunt inter­nați la Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se și Spi­ta­lul Cli­nic de Urgen­ță Con­stan­ța, sau chiar la alte spi­ta­le din județ. În uni­ta­tea sani­ta­ră din Man­ga­lia, s‑a dega­jat o sec­ție, pen­tru pre­lu­a­rea cazu­ri­lor care ajung la Man­ga­lia, pen­tru a fi tra­ta­te de alte afec­țiuni.

La nivel jude­țean, Spi­ta­lul Med­gi­dia este spi­tal desem­nat în tra­ta­rea pacien­ți­lor COVID — 19 pozi­tiv, spi­tal suport pen­tru infec­ți­oa­se, apoi Spi­ta­lul de pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stan­ta. Momen­tan, noi sun­tem spi­tal pen­tru toa­te cele­lal­te pato­lo­gii medi­ca­le, suport pen­tru jude­țean și ceea ce avem de întâm­pi­nat zi cu zi. La sfâr­și­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, am pre­lu­at în gri­ja noas­tră un copi­laș de doar 1 an și 7 luni, aban­do­nat, și un bătrân cu o hemi­pa­re­ză în urma unui AVC, ambii de la spi­ta­lul din Med­gi­dia, toc­mai pen­tru a‑i pro­te­ja de noul coro­na­vi­rus. În cadrul spi­ta­lu­lui nos­tru, au fost tes­ta­te 14 per­soa­ne sus­pec­te, din­tre care doar una s‑a con­fir­mat pozi­tiv, fiind trans­por­ta­tă la Con­stan­ța”, au pre­ci­zat repre­zen­tanți din con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui.

Pe aceas­tă cale, repre­zen­tan­ții Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia mul­țu­mesc tutu­ror celor care vin în spri­ji­nul uni­tă­ții sani­ta­re și a per­so­na­lu­lui medi­cal din Man­ga­lia și care, prin dona­ți­i­le lor, con­tri­bu­ie la des­fă­șu­ra­rea actu­lui medi­cal în bune con­di­ții.

”Vă asi­gu­răm de toa­tă dăru­i­rea și impli­ca­rea noas­tră, le mul­țu­mesc cole­gi­lor mei pen­tru cura­jul și devo­ta­men­tul lor și le pro­mit că voi face tot ceea ce-mi stă în pute­re să-și des­fă­șoa­re acti­vi­ta­tea în sigu­ran­ță! Încă o dată, mul­țu­mesc tutu­ror celor care dau dova­dă de atâ­ta ome­nie, prin dona­ți­i­le către spi­tal, în ast­fel de momen­te gre­le”, a mai adă­u­gat mana­ge­rul uni­tă­ții medi­ca­le din Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 07.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele