Spectacole online pentru copiii județului, oferite de instituțiile de cultură din Constanța

0
147

Dragi con­stăn­țeni,

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, prin insti­tu­ți­i­le de cul­tu­ră din sub­or­di­ne, vine în întâm­pi­na­rea celor care stau aca­să și a luat măsuri pen­tru ca o par­te din acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra să fie muta­te în medi­ul onli­ne.

Vineri, 03 apri­lie 2020, sun­teți învi­tați să urmă­riți mai mul­te eve­ni­men­te, după cum urmea­ză:

- Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” îi invi­tă pe cei mici să urmă­reas­că, înce­pând cu ora 11.00, o sesiu­ne de povești și bas­me româ­nești prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link

https://m.facebook.com/CMEPTJC

-  Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare” vă așteap­tă înce­pând cu ora 11.00 la pri­mul epi­sod dintr‑o serie de inter­viuri cu actori ai insti­tu­ți­ei de cul­tu­ră prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link:

Iar de la ora 18.00 puteți urmări spec­ta­co­lul „Coș­ma­rul lui Puck” după ope­ra „Visul unei nopți de vară” a lui Wil­li­an Sha­kes­pea­re, reco­man­dat celor de pes­te 14 ani, accesând link-ul:

 

Sâm­bă­tă, 04 apri­lie 2020, puteți vizio­na urmă­toa­re­le spec­ta­co­le:

-        Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare” vă invi­tă să urmă­riți spec­ta­co­lul „Aven­tu­ri­le lui Guli­ver”, reco­man­dat copi­i­lor de pes­te 5 ani, accesând urmă­to­rul link:

Acest spec­ta­col poa­te fi urmă­rit în relu­a­re marți, 07 apri­lie 2020, înce­pând cu ora 18.00 prin acce­sa­rea ace­lu­iași link

-        Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii vă invi­tă să vizio­nați spec­ta­co­le cu del­fini de la ora 11.00 și ora 15.00, accesând urmă­to­rul link http://www.facebook.com/delfinariuconstanta

-        Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” îi așteap­tă pe cei mici la o sesiu­ne de povești și bas­me româ­nești înce­pând cu ora 11.00, prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link https://m.facebook.com/CMEPTJC

-        Tea­trul de Stat Con­stan­ța vă pre­zin­tă, înce­pând cu ora 19.00, spec­ta­co­lul  “Euto­pia” după tex­te de Aris­to­fan, regia Yan­nis Mar­ga­ri­tis. Pen­tru vizio­na­re acce­sați urmă­to­rul link

https://www.facebook.com/teatruldestatconstanta/

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re des­pre spec­ta­col acce­sați

http://www.teatruldestatconstanta.ro/ro_ro/spectacol/uciderea-lui-gonzago/

Dumi­ni­că, 22 mar­tie 2020, vă pro­pu­nem urmă­toa­re­le acti­vi­tăți:

- Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare” vă invi­tă înce­pând cu ora 10.00 să urmă­riți spec­ta­co­lul „Prinț și cer­șe­tor”, reco­man­dat copi­i­lor de pes­te 5 ani, accesând urmă­to­rul link:

Acest spec­ta­col poa­te fi urmă­rit în relu­a­re mier­curi, 08 apri­lie 2020, înce­pând cu ora 18.00 prin acce­sa­rea ace­lu­iași link

- Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii vă invi­tă să vizio­nați spec­ta­co­le cu del­fini de la ora 11.00 și ora 15.00, accesând urmă­to­rul link

http://www.facebook.com/delfinariuconstanta

- Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” îi așteap­tă pe cei mici la o sesiu­ne de povești și bas­me româ­nești înce­pând cu ora 11.00, prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link https://m.facebook.com/CMEPTJC

- Tea­trul de Stat Con­stan­ța vă pre­zin­tă spec­ta­co­lul “Bil­ly Schi­o­pul” de Mar­tin McDo­na­gh, regia Vlad Mas­saci, înce­pând cu ora 19.00 https://www.facebook.com/teatruldestatconstanta/

Spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare”, Del­fi­na­riu și Tea­trul de Stat Con­stan­ța se pot urmări pe link-uri­le men­țio­na­te mai sus, doar de la ore­le men­țio­na­te.

Vă rog să stați aca­să!

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.


Man­ga­lia News, 03.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele