Situația plăților aferente anului financiar 2020. APIA a autorizat la plată suma totală de 2,72 miliarde de euro

0
208

În para­lel cu deru­la­rea în medi­ul onli­ne a Cam­pa­niei 2020 de pri­mi­re a cere­ri­lor uni­ce de pla­tă în con­tex­tul limi­tă­rii răs­pân­di­rii epi­de­mi­ei de Coro­na­vi­rus pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pen­tru a veni în spri­ji­nul fer­mi­e­ri­lor și a asi­gu­ra un flux neîn­tre­rupt de capi­tal, atât de nece­sar în aceas­tă peri­oa­dă, Agen­ția de Plăți și Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră a con­ti­nu­at în ritm acce­le­rat auto­ri­za­rea la pla­ta regu­la­ră a fer­me­ri­lor care au depus cere­re de pla­tă în Cam­pa­nia 2019.

Ast­fel, înce­pând din data de 16 octom­brie 2019 și până la data curen­tă, res­pec­tiv 27.04.2020, APIA a auto­ri­zat la pla­tă suma tota­lă de 2,72 mili­a­re de euro, din care 1,82 mili­a­re de euro din Fon­dul Euro­pean de Garan­ta­re Agri­co­lă (FEGA), 570,55 mili­oa­ne de euro din Fon­dul Euro­pean Agri­col de Dezvol­ta­re Rura­lă (FEADR) + cofi­nan­ța­re de la Buge­tul Națio­nal, res­pec­tiv 337,29 mili­oa­ne de euro din Buge­tul Națio­nal.

Men­țio­năm că plă­ți­le se vor efec­tua ast­fel:

Ø  Pen­tru plă­ți­le direc­te și aju­toa­re­le națio­na­le tranzi­to­rii la cur­sul de schimb de 4.7496 lei/euro, sta­bi­lit de Ban­ca Cen­tra­lă Euro­pea­nă în data de 30.09.2019 și publi­cat în Jur­na­lul Ofi­ci­al al Uniu­nii Euro­pe­ne, seria C, nr. 329/3 din 01.10.2019;

Ø  Pen­tru măsu­ri­le dele­ga­te de Agen­ția pen­tru Finan­ța­rea Inves­ti­ți­i­lor Rura­le la cur­sul de schimb de 4.6635 lei/euro, sta­bi­lit de Ban­ca Cen­tra­lă Euro­pea­nă în data de 31.12.2018 și publi­cat în Jur­na­lul Ofi­ci­al al Uniu­nii Euro­pe­ne, seria C, nr.1/06 din 03.01.2019;

Ø  *Pen­tru aju­toa­re­lor de stat, sume­le afe­ren­te sunt cal­cu­la­te la un curs de schimb de 4,7 lei/euro.

Tot­o­da­tă, pre­ci­zăm că pen­tru decla­ra­ţi­i­le de chel­tu­ieli FEGA trans­mi­se către Comi­sia Euro­pea­nă, afe­ren­te peri­oa­dei 16.10.2019 – 28.02.2020, repre­zen­tând plă­ţi­le efec­tu­a­te fer­mi­e­ri­lor pen­tru Cam­pa­nia 2019 și Măsuri de pia­ță, come­rţ exte­ri­or și pro­mo­va­rea pro­du­se­lor agri­co­le, Comi­sia Euro­pea­nă a ram­bu­r­sat Româ­ni­ei, în peri­oa­da ianu­a­rie — apri­lie 2020 suma de 1,73 mili­ar­de euro.


Man­ga­lia News, 29.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply