Şcolile s‑ar putea redeschide din luna iunie. Primarul Mangaliei: “Sunt extrem de îngrijorat. Riscăm un nou val de infectări”

0
475

Cur­su­ri­le la cal­cu­la­tor, exa­mi­na­rea şi nota­rea în sis­tem onli­ne repre­zin­tă momen­tan o pro­vo­ca­re cu mul­te impe­di­men­te. În medi­ul rural, dar nu numai, se pune pro­ble­ma lip­sei table­te­lor de pe care să lucre­ze ele­vii. Apoi, apar şi sin­co­pe refe­ri­toa­re la con­e­xiu­ne. Aces­te aspec­te şi nu numai au fost sem­na­la­te şi de către Aso­ci­a­ţia Ele­vi­lor din Con­stanţa. În ace­la­şi timp, vehi­cu­lea­ză că ore­le ar putea fi relu­a­te din luna iunie, dar cu ce ris­curi? În Chi­na, aco­lo de unde a înce­put pan­de­mia de coro­na­vi­rus, ele­vii au reîn­ce­put să mear­gă la şcoa­lă: toţi poar­tă măşti.

Posi­bi­li­ta­tea ca şco­li­le să fie redes­chi­de din iunie stâr­neş­te comen­ta­rii pro şi con­tra. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, lansea­ză o dez­ba­te­re pe aceas­tă temă: 

Aș vrea să întreb locu­i­to­rii Man­ga­li­ei ce păre­re au des­pre ide­ea redes­chi­de­rii șco­li­lor, în jurul datei de 1 Iunie, așa cum se vehi­cu­lea­ză. Ca pri­mar, sunt extrem de îngri­jo­rat că o ast­fel de deci­zie ar putea face mai mult rău decât bine, ris­când să ne con­frun­tăm cu un nou val de infec­tări, chiar și în rân­dul copi­i­lor. Sunt con­vins că este abso­lut nece­sa­ră înche­ie­rea medi­i­lor și am încre­de­re depli­nă în auto­ri­tăți că vor găsi cea mai bună solu­ție. Dacă se va deci­de relu­a­rea cur­su­ri­lor, Pri­mă­ria Man­ga­lia va oferi măști de pro­tec­ție și solu­ții dez­in­fec­tan­te tutu­ror sco­li­lor din oraș. Totuși, este greu de cre­zut că cei mici vor res­pec­ta întoc­mai măsu­ri­le de pro­tec­ție și dis­tan­ța­re soci­a­lă, atunci când se vor reve­dea la școa­lă, după atâ­ta timp petre­cut în casă. Nu‑i putem con­tro­la, dar nici nu‑i putem con­dam­na. Sunt copii și e în firea lor să inte­rac­țio­ne­ze. De ace­ea, aș vrea să știu și opi­nia dum­ne­a­voas­tră, locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, pen­tru a trans­mi­te mai depar­te, Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean și Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei, dolean­țe­le comu­ni­tă­ții noas­tre, în aceas­ta pri­vin­ță”, a trans­mis edi­lul.

Voi ce păre­re aveţi?

M.M. (focuspress.ro).

Citiți şi: Aso­ci­a­ți­i­le ele­vi­lor din țară: “Relu­a­rea cur­su­ri­lor va înră­u­tăți situ­a­ția dacă nu se vor lua măsuri con­cre­te pen­tru asi­gu­ra­rea igie­nei!”


Man­ga­lia News, luni, 27 apri­lie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply