Sanatoriul Balnear Mangalia oferă cazare persoanelor care vor să se autoizoleze în afara locuinței

0
383

Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia ofe­ră caza­re per­soa­ne­lor care vor să se auto­i­zo­le­ze în afa­ra locu­in­ței.

Pe dura­ta stă­rii de urgen­ță, Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia pune la dis­po­zi­ția locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui, întorși din țări­le afla­te în afa­ra zonei roșii, (risc scă­zut de infec­ta­re), locuri de caza­re pen­tru cei care doresc să se auto­i­zo­le­ze, în afa­ra locu­in­ței. Aceas­tă măsu­ră este lua­tă în baza unui pro­to­col înche­iat între uni­ta­tea sani­ta­ră și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Cos­tu­ri­le de caza­re  sunt supor­ta­te în între­gi­me de la buge­tul local, ca urma­re a unui pro­iect de hotă­râre ini­țiat de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor Sana­to­ri­u­lui Bal­near, pot bene­fi­cia de caza­re, la cere­re, per­soa­ne­le care sosesc din țări­le afla­te în afa­ra zonei roșii şi care nu au posi­bi­li­ta­tea auto­i­zo­lă­rii la domi­ci­liu, din cau­za spa­ți­u­lui loca­tiv insu­fi­cient sau care au aca­să alte per­soa­ne cu afec­țiuni cro­ni­ce. Până în acest moment, au fost caza­te 15 per­soa­ne. Une­le din­tre aces­tea au ter­mi­nat, deja, peri­oa­da celor 14 zile de auto­i­zo­la­re, iar ast­fel s‑au putut  întoar­ce aca­să, fără niciun risc pen­tru mem­brii fami­li­ei. 

Repre­zen­tan­ții sana­to­ri­u­lui au mai spus că aceas­tă măsu­ră este bene­fi­că pen­tru întrea­ga comu­ni­ta­te, întru­cât per­soa­ne­le afla­te în auto­i­zo­la­re pot fi supra­ve­ghe­a­te și veri­fi­ca­te, în ace­lași loc, de către auto­ri­tă­ți­le sani­ta­re și cele ale Minis­te­ru­lui de Inter­ne. 


Man­ga­lia News, 14.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply