Să râdem cu Horațiu Mălăele. Declarația unui zidar pățit [VIDEO]

0
1426

Hora­țiu Mălăe­le: ”Sper ca decla­ra­ți­i­le ce urmea­ză să fie sufi­cien­te ca să vă dați și dum­ne­a­voas­tră care‑i treaba:

Eu sunt zidar de mese­rie. In ziua acci­den­tu­lui, lucram sin­gur, pe aco­pe­ri­șul unei cla­diri de 6 etaje.

Dupa ce mi-am ter­mi­nat trea­ba, am rea­li­zat că mi-au rămas cără­mizi nefo­lo­si­te, care, cân­tă­ri­te mai târ­ziu, au fost găsi­te a cân­tări apro­xi­ma­tiv 270kg.

Decât să car cără­mi­zi­le jos în bra­te, în mai mul­te eta­pe, am con­si­de­rat că e mai bine să le cobor toa­te oda­tă într-un butoi, folo­sind scri­pe­te­le insta­lat în acest scop în spa­te­le clădirii.

Am asi­gu­rat frân­ghia la nive­lul solu­lui, am urcat pe aco­pe­ris, am impins buto­i­ul in afa­ra cla­di­rii si am incar­cat cara­mi­zi­le. Dupa ace­ea am cobo­rit de pe aco­pe­ris sa dez­leg frân­ghia, tinând‑o foar­te strins, ca să asi­gur o cobo­ri­re len­tă a cără­mi­zi­lor. Men­țio­nez că eu am o gre­u­ta­te de 72 kg.

Dato­ri­tă sur­pri­zei pe care am avut‑o, când am fost lite­ral­men­te SMULS de la sol într-un mod com­plet neaș­tep­tat, mi-am pier­dut pre­zen­ța de spi­rit și am uitat să dau dru­mul la frân­ghie. Cred că nu este nevo­ie să vă mai spun că am înce­put o ascen­siu­ne rapi­dă către aco­pe­riș. In apro­pi­e­rea eta­ju­lui 3, m‑am întâl­nit cu buto­i­ul încăr­cat cu cără­mizi, care acum se îndrep­ta ver­ti­gi­nos către sol, întâl­ni­re în urma căre­ia m‑am ales cu capul spart, zgâri­e­turi mino­re și o cla­vi­cu­lă fracurată.

Dato­ri­ta impac­tu­lui, ascen­siu­nea mea a înce­ti­nit pen­tru o secun­dă, după care a con­ti­nu­at rapid către nive­lul aco­pe­ri­su­lui, neo­prin­du-mă decât atunci când dege­te­le mâi­nii drep­te au înțe­pe­nit în scri­pe­te, până la nive­lul celei de‑a 3‑a falan­ge. Din feri­ci­re, între timp mi-am recă­pă­tat pre­zen­ța de spi­rit si am fost în sta­re să mă țin strâns de frân­ghie, în ciu­da fap­tu­lui că înce­pu­sem să am dureri. Aproa­pe simul­tan, ori­cum, buto­i­ul cu cara­mizi a lovit solul si ca urma­re a impac­tu­lui, fun­dul buto­i­u­lui a cedat. Acum, sara­cit de gre­u­ta­tea cara­mi­zi­lor, buto­i­ul cân­tă­rea doar 27 kg. Mă refer din nou la gre­u­ta­tea mea; cum pro­ba­bil v‑ati ima­gi­nat deja, am ince­put o cobo­râre rapidă.

In veci­nă­ta­tea eta­ju­lui 3, am întâl­nit buto­i­ul care acum urca; ca urma­re a întâl­ni­rii, m‑am ales cu frac­turi la glez­ne și cu mai mul­te tăie­turi si zgâri­e­turi la picioa­re si in general.

Aici, noro­cul meu a ince­put sa se schim­be usor. Intâl­nind buto­i­ul, a fost bine ca mi‑a ince­ti­nit usor cade­rea doar in măsu­ră sa-mi limi­te­ze răni­le, când am căzut pe gră­ma­da de cara­mizi si din feri­ci­re, am sca­pat doar cu 3 ver­te­bre fisurate.

Imi pare rău să vă spun, dar, așa cum stă­team întins pe gră­ma­da de cără­mizi, cu dureri atro­ce, inca­pa­bil să mă mișc, din nou mi-am pier­dut pre­zen­ța de spi­rit si am scă­pat frân­ghia din mâini. Așa cum stă­team întins pe spa­te, am putut să văd cum buto­i­ul gol și‑a înce­put călă­to­ria în jos, către mine, care expli­că cele 2 frac­turi la picioa­re și cele­lal­te cucuie…

Acum, ce nu înțe­leg eu, de ce mi se impu­tă mie buto­i­ul și 270 de kilo­gra­me de cără­mizi, când ele sunt puțin cră­pa­te, dar eu, uite că sunt în impo­ten­ță de muncă…”.

MN: Tex­tul este un pam­flet cules de pe inter­net, dar inter­pre­ta­rea e magis­tra­lă și apar­ți­ne acto­ru­lui Hora­țiu Mălăele.

MN: Alte momen­te memo­ra­bi­le cu acto­rul Hora­țiu Mălăe­le, publi­ca­te de Man­ga­lia News, puteți vedea AICI.


Man­ga­lia News, 12.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply