RASPUNSURI OFICIALE la cele mai frecvente INTREBARI legate de măsurile luate prin Ordonanțele Militare

0
400

Având în vede­re că au fost pri­mi­te o serie de între­bări pen­tru lămu­ri­rea unor situ­a­ții lega­te de măsu­ri­le lua­te prin Ordo­nan­țe­le Mili­ta­re emi­se până în pre­zent, Gru­pul de Comu­ni­ca­re Stra­te­gi­că a rea­li­zat un mate­ri­al prin care vor fi aco­pe­ri­te cu răs­pun­suri docu­men­ta­te între­bă­ri­le adre­sa­te de jur­na­liști și cetățeni.

1. Între­ba­re: Pot mer­ge la ser­vi­ciu, în aceas­tă peri­oa­dă, şi per­soa­ne­le care fac nave­ta? Care locu­iesc în Ilfov, de pil­dă, şi mun­cesc în Bucureşti?

Răs­puns: În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Ordo­nan­ței mili­ta­re nr. 3 din 24.03.2020 pri­vind măsuri de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii COVID-19, art. 1, pct. a „Se inter­zi­ce cir­cu­la­ția tutu­ror per­soa­ne­lor în afa­ra locuinței/gospodăriei, cu urmă­toa­re­le excepții…deplasarea în inte­res pro­fe­sio­nal, inclu­siv între locuință/gospodărie și locul/locurile de des­fă­șu­ra­re a acti­vi­tă­ții pro­fe­sio­na­le și înapoiˮ.

Ast­fel, actul nor­ma­tiv sti­pu­lea­ză că este per­mi­să depla­sa­rea între locu­in­ță și locul de mun­că. Nu se face men­țiu­nea că loca­li­ta­tea în care se defă­șoa­ră acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă tre­bu­ie să fie ace­eași cu cea de domi­ci­liu. În con­for­mi­ta­te cu exem­plul ofe­rit de dum­ne­a­voas­tră, un cetă­țean care locu­ieș­te în Ilfov se poa­te depla­sa la locul de mun­că din Bucu­rești, cu con­di­ția să aibă asu­pra sa docu­men­te­le pre­vă­zu­te la art. 4 al ordo­nan­ței men­țio­na­te mai sus, res­pec­tiv legi­ti­ma­ția de ser­vi­ciu, ade­ve­rin­ța eli­be­ra­tă de anga­ja­tor sau o decla­ra­ție pe pro­pria răspundere.

2. Între­ba­re: Cât de depar­te de domi­ci­li­ul nos­tru poa­te fi situ­at cabi­ne­tul medi­cu­lui spe­cia­list? Putem mer­ge pen­tru acest con­sult de la Cluj la Bucu­reşti, de pildă?

Răs­puns: Nu este pre­vă­zu­tă o limi­tă de dis­tan­ță la care tre­bu­ie să fie situ­at cabi­ne­tul medi­cal, dar reco­man­dăm cetă­țe­ni­lor să facă depla­sări în sco­puri medi­ca­le, alte­le decât urgen­țe­le majo­re, doar după veri­fi­ca­rea dis­po­ni­bi­li­tă­ții medicilor.

3. Între­ba­re: La ce dis­tanţă maxi­mă de domi­ci­liu poa­te fi ampla­sa­tă uni­ta­tea comer­ci­a­lă la care putem face cum­pă­ră­turi? Putem mer­ge la cum­pă­ră­turi, de pil­dă, din car­ti­e­rul Ber­ceni într-un hiper­mar­ket din Militari?

Răs­puns: Pre­ve­de­ri­le Ordo­nan­ței mili­ta­re nr. 3 din 24.03.2020 pri­vind măsuri de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii COVID-19 nu men­țio­nea­ză o dis­tan­ță cuan­ti­fi­ca­bi­lă, însă reco­man­da­rea pen­tru cetă­țeni este să se depla­se­ze la cele mai apro­pi­a­te maga­zi­ne unde sunt comer­ci­a­li­za­te pro­du­se­le care le sunt nece­sa­re. În refe­ri­re stric­tă la exem­plul dum­ne­a­voas­tră, un cetă­țean care locu­ieș­te în car­ti­e­rul Ber­ceni nu poa­te mer­ge la cum­pă­ră­turi pen­tru pro­du­se de stric­tă nece­si­ta­te în car­ti­e­rul Mili­tari întru­cât în zona de domi­ci­liu exis­tă mai mul­te hiper­mar­ke­turi simi­la­re cu cele din car­ti­e­rul Militari.

4. Între­ba­re: Un locu­i­tor din Bucu­reşti ar putea să mear­gă, de pil­dă, să le ducă medi­ca­men­te şi ali­men­te părinţi­lor lui domi­ci­li­a­ţi în judeţul Vaslui?

Răs­puns: Actul nor­ma­tiv men­țio­nat mai sus nu impu­ne o limi­tă de dis­tan­ță. Refe­ri­tor la între­ba­rea dum­ne­a­voas­tră punc­tu­a­lă, da, un cetă­țean din Bucu­rești poa­te mer­ge în Vaslui pen­tru a‑și îngriji părinții.

5. Între­ba­re: Ce înseam­nă în kilo­me­tri, de pil­dă, „depla­sa­re scur­tă, lân­gă domi­ci­liu”? Cei care fac jogging ar tre­bui să aler­ge doar în jurul blo­cu­lui sau şi pe stră­zi­le ală­tu­ra­te? Care e dis­tanţa maxi­mă permisă?

Răs­puns: Acti­vi­tă­ți­le fizi­ce, spor­ti­ve, tre­bu­ie rea­li­za­te în jurul domi­ci­li­u­lui sau al locu­lui în care cetă­țe­nii locu­iesc în fapt, în jurul gos­po­dă­ri­ei, casei, blo­cu­lui și nu în par­curi, locuri de joa­că, tere­nuri de sport, etc. De ase­me­nea, rea­min­tim că sunt inter­zi­se acti­vi­tă­ți­le fizi­ce colective.

6. Între­ba­re: Ani­ma­le­le de com­pa­nie tre­bu­ie plim­ba­te doar în jurul blo­cu­lui sau pro­pri­e­ta­rii lor pot mer­ge şi în par­cu­ri­le din apro­pi­e­re? Cât au voie să se înde­păr­te­ze de domiciliu?

Răs­puns: Plim­ba­rea zil­ni­că a ani­ma­le­lor de com­pa­nie tre­bu­ie rea­li­za­tă în jurul domi­ci­li­u­lui sau al locu­lui în care cetă­țe­nii locu­iesc în fapt, în jurul gos­po­dă­ri­ei, casei, blo­cu­lui și nu în par­curi, locuri de joa­că, tere­nuri de sport, etc

7. Între­ba­re: Un pro­du­că­tor agri­col din Cluj, de pil­dă, poa­te veni să vân­dă car­tofi în Bucureşti?

Răs­puns: Legi­sla­ția afla­tă în dis­cu­ție, nu impu­ne o limi­tă de dis­tan­ță, dar logi­ca aces­tor res­tric­ții este ace­ea de a evi­ta cât mai mult con­tac­tul între per­soa­ne, toc­mai pen­tru a limi­ta răs­pân­di­rea infec­tă­rii cu noul tip de coro­na­vi­rus. Ast­fel, deși nu este sta­bi­li­tă o limi­tă de dis­tan­ță, reco­man­dăm pro­du­că­to­ri­lor agri­coli să se depla­se­ze pe dis­tan­țe cât mai scurte.

8. Între­ba­re: Este per­mi­să cir­cu­la­ția per­soa­ne­lor care nu au împli­nit vâr­sta de 18 de ani în afa­ra locuinței/gospodăriei, pen­tru acti­vi­tă­ţi­le menţio­na­te la pct. 5 şi 6?

Răs­puns: În ceea ce pri­veș­te mino­rii cu vâr­sta cuprin­să între 0 și 16 ani, depla­sa­rea aces­to­ra în afa­ra locu­in­ței tre­bu­ie efec­tu­a­tă sub supra­ve­ghe­rea sau cu încu­vi­in­ța­rea părin­ți­lor sau a tuto­re­lui legal. În con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic actu­al, reco­man­dăm limi­ta­rea la minim a aces­tor deplasări.

9. Între­ba­re: Dacă da, cine tre­bu­ie să com­ple­te­ze decla­ra­ţia pe pro­pria răs­pun­de­re în cazul mino­ri­lor care nu au împli­nit 16 ani şi, res­pec­tiv, în cazul mino­ri­lor între 16–18 ani?

Răs­puns: În cazul mino­ri­lor sub 16 ani decla­ra­ția tre­bu­ie com­ple­ta­tă și sem­na­tă de unul din­tre părinți sau de tuto­re­le legal. Mino­rii cu vâr­ste cuprin­se între 16 și 18 ani com­ple­tea­ză și sem­nea­ză sin­guri decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re, cu men­țiu­nea că aceștia tre­bu­ie să res­pec­te con­di­ți­i­le indi­vi­du­a­le de depla­sa­re și că le este inter­zi­să par­ti­ci­pa­rea la acti­vi­tăți fizi­ce colec­ti­ve. De ase­me­nea, mino­rii cu vâr­ste cuprin­se între 16 și 18 ani vor avea asu­pra lor și docu­men­te­le de identitate.

10. Între­ba­re: Pot să-mi trans­port cu mași­na soția/soțul la/de la serviciu?

Răs­puns: Dacă apre­ciați că moti­vul depla­să­rii este unul jus­ti­fi­cat, puteți face acest lucru com­ple­tând decla­ra­ția pe pro­prie răs­pun­de­re rapor­tat la pre­ve­de­rea din art.1 lit.d (depla­sa­rea din moti­ve jus­ti­fi­ca­te, pre­cum îngrijirea/însoțirea copi­lu­lui, asis­ten­ța per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, bol­na­ve sau cu diza­bi­li­tăți ori deces al unui mem­bru de familie).

După cum se poa­te con­sta­ta, situ­a­ți­i­le cuprin­se în nor­mă au carac­ter exem­pli­fi­ca­tiv, dar pre­su­pun teme­iuri de o anu­mi­tă importanță.

O ast­fel de situ­a­ție ar putea fi jus­ti­fi­ca­tă dacă nu exis­tă mij­loa­ce de trans­port în comun sau dacă ris­cul expu­ne­rii la infec­ta­re este mai mare (depla­sa­rea la locul de mun­că ar pre­su­pu­ne schim­ba­rea mai mul­tor mij­loa­ce de trans­port în comun, tim­pii de aștep­ta­re în sta­ții, etc).

Pen­tru con­du­că­to­rul auto cu vâr­sta de pes­te 65 de ani este reco­man­da­bil să evi­te inclu­siv aces­te depla­sări în afa­ra peri­oa­dei de timp 11.00–13.00.

11. Între­ba­re: Pot să o aduc pe buni­ca în vâr­stă de pes­te 65 de ani de la domi­ci­li­ul ei la adre­sa noas­tră de domi­ci­liu care este situ­a­tă la o dis­tan­ță mai mare, în alt județ?

Răs­puns: Aceas­tă posi­bi­li­ta­te este pre­vă­zu­tă de art.1 lit. d din Ordo­nan­ța mili­ta­ră nr.3.

Dacă depla­sa­rea pen­tru a adu­ce o per­soa­nă vâr­st­ni­că (pes­te 65 de ani) este făcu­tă în sco­pul de a fi îngri­ji­tă sau de a‑i asi­gu­ra tra­ta­ment medi­cal, reco­man­dăm ca aceas­tă depla­sa­re să se facă cu pre­di­lec­ție în inter­va­lul de timp 11–13 sau să nu depă­șeas­că foar­te mult acest inter­val. Aten­ție la vite­za de deplasare!

12. Între­ba­re: Pot să ies pen­tru a‑mi plăti fac­tu­ri­le la uti­li­tăți sau rate­le la ban­că, ori sem­na­rea unor con­trac­te la notar?

Răs­puns: Dacă nu puteți uti­li­za o plat­for­mă infor­ma­ti­că pen­tru pla­ta aces­tor utilități/facturi/rate puteți face aces­te depla­sări întoc­mind decla­ra­ția pe pro­prie răs­pun­de­re, cu men­țiu­nea exis­ten­ței unui motiv jus­ti­fi­cat. Vă reco­man­dăm să aveți la dum­ne­a­voas­tră docu­men­te­le care jus­ti­fi­că nevo­ia aces­tor plăți (fac­turi, des­fă­șu­ră­toa­re, înști­in­țări de pla­tă, pre-con­trac­te, etc.)

13. Între­ba­re: Pot să trans­port în mași­na mai mult de 3 persoane?

Răs­puns: Pre­ve­de­rea din art.3 din Ordo­nan­ța mili­ta­ră nr.3 vizea­ză doar depla­sa­rea pie­to­na­lă și nu trans­por­tul public. Este impor­tant însă să res­pec­tați măsu­ri­le gene­ra­le de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii COVID 19, inclu­siv prin păs­tra­rea unui loc liber între pasageri.

Expli­ca­ția este vala­bi­lă și pen­tru trans­por­tul orga­ni­zat de ope­ra­to­rii eco­no­mici pen­tru depla­sa­rea sala­ri­a­ți­lor la/de la locul de muncă.

14. Între­ba­re: Îmi expi­ră inspec­ția teh­ni­că peri­o­di­că a mași­nii. Se pre­lun­geș­te vala­bi­li­ta­tea aces­tu­ia sau tre­bu­ie să merg să îl fac?

Răs­puns: Nu se pre­lun­geș­te vala­bi­li­ta­tea ITP-ului, con­form deci­zi­ei Regis­tru­lui Auto Român. Depla­sa­rea pen­tru efec­tu­a­rea veri­fi­că­rii ITP la sta­ți­i­le agre­a­te se poa­te rea­li­za, fiind con­si­de­ra­tă acti­vi­ta­te pen­tru aco­pe­ri­rea nece­si­tă­ți­lor de bază ale per­soa­ne­lor, situ­a­ție pre­vă­zu­tă la punc­tul 2 al decla­ra­ției pe pro­prie răspundere.

15. Între­ba­re: Dacă am un pri­e­ten care vine cu avio­nul din altă țară pot să îl  iau de la aeroport?

Răs­puns: Acest motiv nu este pre­vă­zut ca excep­ție în tex­tul Ordo­nan­ței Mili­ta­re nr. 3. Dar, în cazul în care per­soa­na nu are cu ce să se depla­se­ze de la aero­port către locul de domi­ci­uliu sau locul în care urmea­ză să locu­ias­că, atunci depla­sa­rea este per­mi­să, com­ple­tând decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re, având motiv aju­to­ra­rea per­soa­ne­lor. Tre­bu­ie avut în vede­re că cetă­țe­nii care sosesc din zone­le roșii intră în caran­ti­nă insti­tu­țio­na­li­za­tă, deci aceștia nu pot fi luați de la aero­port de apar­ți­nă­tori, rude sau pri­e­te­ni, iar cei care vin din zone­le gal­be­ne intră în auto­i­zo­la­re. Acest fapt pre­su­pu­ne că per­soa­na care intră în con­tact cu ei tre­bu­ie să res­pec­te ace­eași pro­ce­du­ră de autoizolare.

16. Între­ba­re: Mi‑a expi­rat asi­gu­ra­rea RCA. Se pre­lun­geș­te vala­bi­li­ta­tea aces­te­ia? Dacă nu, pot să ies din casă să-mi fac o asigurare?

Răs­puns: Nu se pre­lun­geș­te vala­bi­li­ta­tea asi­gu­ră­rii RCA. Aceas­ta poa­te fi achi­zi­țio­na­tă și onli­ne. Din acest motiv, depla­sa­rea pen­tru a ridi­ca poli­ța RCA NU poa­te fi con­si­de­ra­tă urgen­ță și NU este un motiv care poa­te fi con­si­de­rat situ­a­ție de urgen­ță ori pen­tru asi­gu­ra­rea nevo­i­lor persoanei.

17. Între­ba­re: Pot să merg într-un alt oraș decât cel de domi­ci­liu unde am posi­bi­li­ta­tea de a sta într‑o locu­in­ță, care nu este pro­pri­e­ta­te per­so­na­lă, dar îmi ofe­ră con­di­ții mai bune pen­tru fami­lie (doi copii de 7 ani, res­pec­tiv 4 ani și soția) pen­tru a rămâ­ne în autoizolare?

Răs­puns: În Ordo­nan­ța Mili­ta­ră numă­rul 3 nu este pre­vă­zut fap­tul că cetă­țe­nii tre­bu­ie să rămâ­nă la adre­sa de domi­ci­liu, ci la o loca­ție indi­ca­tă de ei, cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor lega­le și a res­tric­ți­i­lor impu­se. Ast­fel, pre­ci­zăm că este per­mi­să inclu­siv depla­sa­rea cu fami­lia în zona rura­lă, dacă per­soa­ne­le dețin aco­lo o casă, pen­tru a rămâ­ne în res­pec­ti­va localitate.

18. Între­ba­re: Pot să mă depla­sez într‑o altă loca­li­ta­te, pen­tru a asi­gu­ra hra­nă și medi­ca­men­te unor ani­ma­le pe care le am în gri­jă, fără a fi ale mele?

Răs­puns: Nu. Acest motiv nu este pre­vă­zut ca excep­ție în tex­tul Ordo­nan­ței Mili­ta­re nr. 3, cu excep­ția pres­tă­rii aces­tei acti­vi­tăți în con­text pro­fe­sio­nal, inclu­siv în ceea ce pri­veș­te acti­vi­tă­ți­le agricole.

19. Între­ba­re: Pot să mă depla­sez pen­tru a‑mi lua de la spi­tal soția și copi­lul minor?

Răs­puns: Da. În baza decla­ra­ției pe pro­pria răs­pun­de­re în care men­țio­nați că depla­sa­rea dum­ne­a­voas­tră se face din­tr-un motiv jus­ti­fi­cat. O decla­ra­ție simi­la­ră va tre­bui să fie com­ple­ta­tă și de soție.

20. Între­ba­re: Pot să mă depla­sez la o casă pe care o am în con­struc­ție pen­tru a supra­ve­ghea lucră­ri­le exe­cu­ta­te de muncitori?

Răs­puns: Nu. Acest motiv nu este pre­vă­zut ca excep­ție în tex­tul Ordo­nan­ței Mili­ta­re nr. 3.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe stiri.tvr.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply