Primăria Mangalia pregătește un pachet de măsuri sociale și facilități fiscale, pentru sprijinirea populației

0
277

Pri­mă­ria Man­ga­lia pre­gă­teș­te mai mul­te măsuri cu carac­ter soci­al și faci­li­tăți fis­ca­le pen­tru per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce, cu sco­pul spri­ji­ni­rii tutu­ror cetă­țe­ni­lor ora­șu­lui, afec­tați eco­no­mic de cri­za epi­de­mi­o­lo­gi­că, mani­fes­ta­tă la nivel glo­bal. Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a decla­rat că aces­te măsuri vor avea în vede­re atât scu­tiri la taxe și impo­zi­te, dar și amâ­nări la pla­tă, fără pena­li­tăți, pen­tru anu­mi­te cate­go­rii de con­tri­bu­a­bili.

În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vom avea dis­cu­ții cu repre­zen­tan­ții mediu­lui de afa­ceri, în spe­cial cei din dome­ni­ul turis­tic pen­tru a sta­bili împre­u­nă ce tipuri de faci­li­tăți fis­ca­le putem oferi, cu acor­dul minis­te­re­lor de resort”, a expli­cat edi­lul Man­ga­li­ei.

Refe­ri­tor la per­soa­ne­le fizi­ce, Radu Cris­ti­an a spus că muni­ci­pa­li­ta­tea va spri­jini în spe­cial per­soa­ne­le în vâr­stă, cele defa­vo­ri­za­te și afec­ta­te direct sau indi­rect de cri­ză.

Luăm în con­si­de­ra­re scu­tiri și amâ­nări la pla­ta taxe­lor și impo­zi­te­lor loca­le, sus­pen­da­rea exe­cu­tă­ri­lor sili­te, pre­cum și alte tipuri de aju­toa­re acor­da­te celor care au avut de sufe­rit din cau­za situ­a­ți­ei cri­ti­ce prin care tre­cem, cu toții”, a mai spus Radu Cris­ti­an.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a pre­ci­zat că va soli­ci­ta și auto­ri­tă­ți­lor guver­na­men­ta­le un plan de măsuri con­cre­te pen­tru sus­ți­ne­rea sec­to­ru­lui turis­tic, care va fi grav afec­tat de cri­ză, în sezo­nul esti­val 2020.

În plan local, vom face tot ce depin­de de noi pen­tru a aju­ta medi­ul de afa­ceri și popu­la­ția. Tot­o­da­tă, vom cere și spri­ji­nul de la nivel cen­tral pen­tru a aju­ta eco­no­mia loca­lă să supra­vie­țu­ias­că, atât pe dura­ta cri­zei uma­ni­ta­re, dar și după ace­ea, în cazul unei cri­ze finan­ci­a­re și eco­no­mi­ce, la nivel mondi­al”, a mai spus Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 01.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele