Prim Ajutor IMM — Ilan Laufer a lansat programul național de informare și îndrumare gratuită Primajutorimm.ro și o linie verde, pentru susținerea firmelor românesti lovite de criză

0
192

Primajutorimm.ro — Ilan Lau­fer  lan­sat pro­gra­mul națio­nal de infor­ma­re și îndru­ma­re gra­tu­i­tă Primajutorimm.ro și o linie ver­de, pen­tru sus­ți­ne­rea fir­me­lor româ­ne­s­ti lovi­te de cri­ză.

Ilan Lau­fer:Am decis să aloc toa­te resur­se­le pro­gra­mu­lui Smart Start USA pen­tru sus­ți­ne­rea fir­me­lor româ­ne­s­ti lovi­te de cri­ză. Am lan­sat astăzi pro­gra­mul națio­nal de infor­ma­re și îndru­ma­re gra­tu­i­tă Primajutorimm.ro și linia ver­de 0800 080 112

Primajutorimm.ro este un ser­vi­ciu care ofe­ră infor­ma­ții și îndru­ma­re gra­tu­i­tă pen­tru toa­te fir­me­le româ­nești afec­ta­te de cri­ză. Ori­ce antre­pre­nor ne poa­te con­tac­ta prin­tr-un sim­plu tele­fon la numă­rul ver­de 0800 080 112, pen­tru a afla cum poa­te acce­sa faci­li­tă­ți­le dis­po­ni­bi­le în aceas­tă peri­oa­dă. Prin ini­ti­a­ti­va Prim Aju­tor IMM, ne pro­pu­nem să sal­văm cât mai mul­te com­pa­nii româ­nești care vor ape­la la noi în aceas­tă peri­oa­dă.

Epi­de­mia de Coro­na­vi­rus a gene­rat o cri­ză eco­no­mi­că fără pre­ce­dent în ulti­me­le dece­nii. Tre­bu­ie să ne con­cen­trăm toa­te efor­tu­ri­le pen­tru a aju­ta fir­me­le afec­ta­te să absoar­bă cât mai bine șocul gene­rat de efec­te­le epi­de­mi­ei.

Pro­gra­mul este cre­at de spe­cia­liș­tii echi­pei noas­tre, ală­tu­ri de experți recu­nos­cuți, prin care vom fi per­ma­nent la dis­po­zi­ția IMM-uri­lor care au nevo­ie de sus­ti­ne­re, în aceas­ta peri­oa­da. Din echi­pă mai fac par­te Ale­xan­dru Coita, fost secre­tar de stat, eco­no­mist și diplo­mat, Radu Lupaș, antre­pre­nor de nivel inter­națio­nal, Sil­via Uscov, cunos­cut avo­cat, împre­u­nă cu o echi­pă de con­sul­tanți cu expe­rien­ță în con­sul­tan­ță pen­tru IMM-uri din Româ­nia”.


Man­ga­lia News, 02.04.2020. (sur­sa: Ilan­Lau­fe­rO­ffi­ci­al).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele