#peScenaBACului – Colaborare în premieră a Inspectoratului Școlar Județean Constanța cu Teatrul de Stat Constanța [VIDEO]

0
328

#peS­ce­na­BA­Cu­lui. Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, în par­te­ne­ri­at cu Tea­trul de Stat Con­stanţa, deru­lea­ză înce­pând de marți, 31 mar­tie 2020, pro­iec­tul #peS­ce­na­BA­Cu­lui. În baza pro­to­co­lu­lui de cola­bo­ra­re înche­iat între cele două insti­tu­ții, ele­vii din cla­se­le ter­mi­na­le vor bene­fi­cia de pre­zen­ta­rea în medi­ul onli­ne (în spe­cial pe dura­ta peri­oa­dei sus­pen­dă­rii cur­su­ri­lor, ca măsu­ră de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii Covid-19) a unor cre­a­ții lite­ra­re sub for­ma repre­zen­ta­ți­i­lor artis­ti­ce. Men­țio­năm că reper­to­ri­ul va urmări cu pre­că­de­re con­ți­nu­tul pro­gra­mei șco­la­re pre­vă­zu­te pen­tru sus­ți­ne­rea Pro­bei de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă — Exa­me­nul de Baca­la­u­re­at Națio­nal 2020.

Par­te­ne­ri­a­tul inte­rin­sti­tu­țio­nal pre­ve­de pe ter­men lung rea­li­za­rea de spec­ta­co­le şi alte eve­ni­men­te cul­tu­ra­le dedi­ca­te, prin tema­ti­ca lor, tine­ri­lor — orga­ni­za­re de reci­tări, dez­ba­teri, întâl­niri şi vizi­te de stu­diu, deru­la­te pe par­cur­sul ani­lor șco­lari 2019- 2020 și 2020–2021.

Prin­tre prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve asu­ma­te de către cele două insti­tu­ții în cadrul aces­tei cola­bo­rări se numă­ră: creș­te­rea gra­du­lui de acces și par­ti­ci­pa­re a tine­rei gene­ra­ții la feno­me­nul cul­tu­ral, dezvol­ta­rea per­so­na­lă a tine­ri­lor şi încu­ra­ja­rea abi­li­tă­ți­lor lor artis­ti­ce prin impli­ca­rea direc­tă în actul de cul­tu­ră, spri­ji­ni­rea ele­vi­lor în pre­gă­ti­rea pen­tru exa­me­ne­le națio­na­le şi, nu în ulti­mul rând, dezvol­ta­rea publi­cu­lui vii­tor al tea­tru­lui.

Așa­dar, marți, 31 mar­tie 2020, cu oca­zia zilei naş­te­rii poe­tu­lui Nichi­ta Stă­ne­scu, acto­rii tea­tru­lui au lan­sat trei epi­soa­de dedi­ca­te poe­zi­i­lor sale – Leo­ai­că tână­ră, iubi­rea, În dul­ce­le stil cla­sic și Ado­les­cenți pe mare. Pro­iec­tul își pro­pu­ne să spri­ji­ne ele­vii care stu­di­a­ză pen­tru baca­la­u­re­at prin apro­pi­e­rea aces­to­ra de lite­ra­tu­ră și de actul cul­tu­ral, în vede­rea unei mai bune înțe­le­geri a ope­re­lor scri­i­to­ri­lor români, ofe­rin­du-le inter­pre­tări vari­a­te, într‑o for­mă acce­si­bi­lă, onli­ne.

În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vor fi pre­zen­ta­te și alte fil­me cu poe­zii din pro­gra­ma șco­la­ră, dar şi cu frag­men­te de pro­ză.

Pro­duc­ți­i­le vor fi publi­ca­te pe cana­lul You­tu­be şi vor fi pro­mo­va­te pe pagi­na de Face­bo­ok a Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa, pre­cum și în rețea­ua uni­tă­ți­lor de învă­țământ din județ.

Este o ini­ția­ti­vă bine­ve­ni­tă în acest moment de izo­la­re soci­a­lă, impu­să de situ­a­ția de urgen­ță din Româ­nia. Apre­ci­em spi­ri­tul de echi­pă al Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, care a venit în întâm­pi­na­rea unor nevoi rea­le ale ele­vi­lor noș­tri. Pe lân­gă bene­fi­ci­ul ime­di­at al aces­tui pro­iect, pri­vim pe ter­men lung, spre o apro­pi­e­re a tine­ri­lor de comu­ni­ta­tea cul­tu­ra­lă con­stăn­țea­nă, a afir­mat dom­nul Inspec­tor Șco­lar Gene­ral, prof. Sorin Mihai.


Man­ga­lia News, 01.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply