Ordonanța Militară numărul 7. Care sunt cele mai importante prevederi. DOCUMENT

0
240

Ordo­nan­ța Mili­ta­ră numă­rul 7. Care sunt cele mai impor­tan­te pre­ve­deri.

1. Insti­tu­i­rea caran­ti­nei în Țăn­dă­rei, pot intra și ieși cei ce se ocu­pă cu trans­por­tul de mar­fă, apro­vi­zio­na­rea popu­la­ți­ei și per­soa­ne­le care nu locu­iesc în oraș și lucrea­ză în dome­ni­i­le sani­tar, ener­ge­tic, admi­nis­tra­ție, pro­tec­ția soci­a­lă, acti­vi­tăți judi­ci­a­re, ser­vi­cii de ener­gie, agri­cul­tu­ră, fur­ni­zo­rii de apă, comu­ni­ca­ții.

2. Se sus­pen­dă zbo­ru­ri­le comer­ci­a­le cu avio­nul în și din­spre Aus­tria, Bel­gia, Elve­ția, SUA, Marea Bri­ta­nie, Irlan­da, Olan­da, Tur­cia și Iran înce­pând de dumi­ni­că 5 apri­lie, ora 23:00. 

3. Lucră­to­ri­lo­rii sezo­ni­eri pot fi trans­por­tați cu zbo­ruri char­ter.

10 medici mili­tari și 10 sub­o­fi­țeri sani­tari din Cluj, deta­șați la Spi­ta­lul Sucea­va, pen­tru două săp­tămâni.

4. Se pre­lun­geș­te sus­pen­da­rea trans­por­tu­lui inter­națio­nal ruti­er spre Ita­lia, Spa­nia, Fran­ța, Ger­ma­nia, Aus­tria, Elve­ția, Marea Bri­ta­nie, Olan­da, Tur­cia, pe întrea­ga peri­oa­dă a stă­rii de urgen­ță.

5. Șofe­rii care tranzi­tea­ză teri­to­ri­ul Româ­ni­ei nu mai com­ple­tea­ză decla­ra­ții, dacă uti­li­zea­ză cori­doa­re­le de tranzit, dar vor folo­si un colant spe­cial.

6. Minis­te­re­le și pri­mă­ri­i­le vor asi­gu­ra spa­ții hote­li­e­re des­ti­na­te repa­o­su­lui per­so­na­lu­lui sani­tar între ture.

7. Pen­tru paza și con­tro­lul pădu­ri­lor, găr­zi­le fores­ti­e­re și paz­ni­cii sil­vici fi înso­țiți de poli­țiști și mili­tari.

ORDONANȚA 7, tex­tul inte­gral, pe digi24.ro/stiri


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply