Operatorii economici pot solicita Certificatele de Situație de Urgență! Se eliberează exclusiv ONLINE și GRATUIT!

0
418

Ope­ra­to­rii eco­no­mici pot soli­ci­ta Cer­ti­fi­ca­te­le de Situ­a­ție de Urgen­ță! Se eli­be­rea­ză exclu­siv ONLINE și GRATUIT!

Apli­ca­ția dedi­ca­tă eli­be­ră­rii Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță este acti­vă și poa­te fi acce­sa­tă pe plat­for­ma http://prevenire.gov.ro

”Am lan­sat apli­ca­ția pen­tru eli­be­ra­rea Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță. Aș vrea să rea­min­tesc că se eli­be­rea­ză exclu­siv onli­ne și GRATUIT! Și, tot­o­da­tă, vreau să le atrag aten­ția ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care soli­ci­tă CSU că au nevo­ie de sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că digi­ta­lă”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.

Cer­ti­fi­ca­te­le de Situ­a­ție de Urgen­ță sunt emi­se în două for­me:

TIP 1 (ALBASTRU) – pen­tru între­ru­pe­rea tota­lă sau par­ți­a­lă a acti­vi­tă­ții, ca urma­re a efec­te­lor deci­zi­i­lor emi­se de auto­ri­tă­ți­le publi­ce com­pe­ten­te, potri­vit legii, în peri­oa­da stă­rii de urgen­ță decre­ta­te (afec­tați de Ordo­nan­țe­le Mili­ta­re).

TIP 2 (GALBEN) – pen­tru înre­gis­tra­rea unei dimi­nu­ări a înca­să­ri­lor sau veni­tu­ri­lor în luna mar­tie 2020 cu un pro­cent de minim 25% față de media înca­să­ri­lor sau veni­tu­ri­lor din peri­oa­da ianu­a­rie – febru­a­rie 2020.

Acest docu­ment are ca scop sus­ți­ne­rea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici în rela­ți­i­le cu insti­tu­ți­i­le publi­ce pen­tru obți­ne­rea, în con­di­ți­i­le legii, de faci­li­tăți de cre­di­ta­re, măsuri de spri­jin ori în rela­ți­i­le comer­ci­a­le, ca urma­re a impac­tu­lui eco­no­mic, finan­ci­ar și soci­al asu­pra acti­vi­tă­ții aces­to­ra, deter­mi­nat de răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui SARS–CoV‑2: amâ­na­rea la pla­tă pen­tru ser­vi­ci­i­le de uti­li­tăți, invo­ca­rea de for­ță majo­ră (doar pen­tru IMM-uri).

Un soli­ci­tant poa­te cere eli­be­ra­rea unui sin­gur tip de cer­ti­fi­cat de urgen­ță.

Cere­rea pen­tru eli­be­ra­rea CSU se rea­li­zea­ză exclu­siv prin inter­me­di­ul aces­tei plat­for­me, iar eli­be­ra­rea cer­ti­fi­ca­te­lor se va face auto­mat, elec­tro­nic, după vali­da­rea de către sis­tem a soli­ci­tă­rii ope­ra­to­ru­lui eco­no­mic. Aten­ție: Este nevo­ie de sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că! Dacă nu exis­tă sem­nă­tu­ra elec­tro­ni­că cer­ti­fi­ca­te­le de situ­a­ție de urgen­ță vor fi revo­ca­te!

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri eli­be­rea­ză CSU doar pe peri­oa­da exis­ten­ței stă­rii de urgen­ță în Româ­nia, la cere­re, soli­ci­tan­ți­lor, ope­ra­tori eco­no­mici, a căror acti­vi­ta­te este afec­ta­tă în con­tex­tul pan­de­mi­ei SARS–CoV‑2.


Se poa­te eli­be­ra Cer­ti­fi­ca­tul pen­tru Situ­a­tie de Urgen­ta, pe site-ul http://csu.prevenire.gov.ro Pro­ce­du­ra durea­ză sub 5 minu­te, dacă aveți pre­gă­ti­te infor­ma­ți­i­le finan­ci­a­re rele­van­te pen­tru luni­le ianu­a­rie, febru­a­rie și mar­tie 2020, res­pec­tiv veni­tu­ri­le și înca­să­ri­le pe fie­ca­re lună. For­mu­la­rul este foar­te intu­i­tiv, afir­mă spe­cia­liș­tii.


Man­ga­lia News, 06.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply