OFERTE LEGUMEMADR a lansat platforma online dedicată micilor producători români de legume

0
312

Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le anun­ță că, de Luni, 30 mar­tie 2020, pune la dis­po­zi­ția mici­lor pro­du­că­tori un por­tal pen­tru a com­ple­ta can­ti­tă­ți­le de legu­me dis­po­ni­bi­le în vede­rea faci­li­tă­rii unui dia­log cu mari­le lan­țuri de reta­il. Măsu­ra are sco­pul de a iden­ti­fi­ca cele mai bune moda­li­tăți de pre­lu­a­re a măr­fii direct de la pro­du­că­tori.

Ast­fel, pen­tru că este cru­ci­al ca în aceas­tă peri­oa­dă fer­mi­e­rii să își des­fă­șoa­re în con­ti­nu­a­re acti­vi­ta­tea, pen­tru a asi­gu­ra secu­ri­ta­tea ali­men­ta­ră a Româ­ni­ei, reco­man­dăm mici­lor pro­du­că­tori să încar­ce în plat­for­ma www.rndr.ro/legume can­ti­tă­ți­le de legu­me de care dis­pun.

Este foar­te impor­tant să se înțe­lea­gă că aceas­tă plat­for­mă se doreș­te să vină în spri­ji­nul pro­du­că­to­ri­lor agri­coli din sec­to­rul vege­tal, care în aceas­tă peri­oa­dă tre­bu­ie să își con­ti­nue mun­ca în fer­me, în sola­rii sau în câmp. De ace­ea a fost cre­a­tă, pen­tru ca noi, Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le, să îi spri­ji­nim în dia­lo­gul cu mari­le lan­țuri de reta­il, pen­tru a găsi solu­ții ca aces­te pro­du­se să ajun­gă pe masa con­su­ma­to­ri­lor”, a afir­mat minis­trul Adri­an Oros.

Pen­tru a putea com­ple­ta infor­ma­ți­i­le în por­tal, pro­du­că­to­rii agri­coli tre­bu­ie să se auten­ti­fi­ce, prin cre­a­rea unui cont de uti­li­za­tor. După com­ple­ta­rea date­lor, va fi trans­mis un e‑mail de con­fir­ma­re la adre­sa elec­tro­ni­că indi­ca­tă de pro­du­că­tor. După cre­a­rea con­tu­lui de uti­li­za­tor se poa­te tre­ce la com­ple­ta­rea anun­țu­lui.


Man­ga­lia News, 01.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply