Numeroase infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiștii Birourilor Rutiere Constanța, Medgidia și Mangalia

0
219
Tineri bauti la volan, fara permise de conducere!

În peri­oa­da 25–26 apri­lie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța și ai Biro­u­ri­lor Ruti­e­re Con­stan­ța, Med­gi­dia și Man­ga­lia au orga­ni­zat o acțiu­ne pe linia pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii încăl­că­rii limi­te­lor de vite­ză lega­lă de depla­sa­re a auto­ve­hi­cu­le­lor, pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii ruti­eri au apli­cat 213 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 169.130 de lei, fiind reți­nu­te 95 de per­mi­se de con­du­ce­re, din­tre care 94 pen­tru depă­și­rea cu pes­te 50 km/h a vite­zei lega­le.

Tot­o­da­tă, au fost con­sta­ta­te 4 aba­teri pen­tru nepur­ta­rea cen­tu­rii de sigu­ran­ță și 2 pen­tru folo­si­rea tele­fo­nu­lui mobil.

Infrac­țiuni la regi­mul ruti­er, con­sta­ta­te de poli­țiști

La data de 24 apri­lie a.c., în jurul orei 20.20, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 38 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Mede­leni din loca­li­ta­tea Lima­nu, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,66 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru recol­ta­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

Aces­ta a fost impli­cat într-un eve­ni­ment ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.


La data de 25 apri­lie a.c., în jurul orei 11.30, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 55 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul Mama­ia, având sus­pen­da­tă exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de a con­du­ce auto­ve­hi­cu­le pen­tru peri­oa­da în curs.


La data de 25 apri­lie a.c., în jurul orei 16.00, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Lima­nu au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 37 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Mede­leni din loca­li­ta­tea Lima­nu, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


La data de 25 apri­lie a.c., în jurul orei 16.40, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Cos­ti­nești au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 31 de ani, care a con­dus un ATV neîn­ma­tri­cu­lat pe stra­da Prin­ci­pa­lă din sta­țiu­nea Cos­ti­nești.


La data de 25 apri­lie a.c., în jurul orei 23.10, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 21 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe Ale­ea Tașa­ul din ora­șul Năvo­dari, în timp ce se afla sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­ho-acti­ve.

În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul drug-test a reie­șit o valoa­re pozi­ti­vă pen­tru THC‑5. Tână­rul a fost con­dus la spi­tal pen­tru recol­ta­rea mos­tre­lor bio­lo­gi­ce, în vede­rea deter­mi­nă­rii pre­zen­ței în orga­nism a pro­du­se­lor ori a sub­stan­țe­lor stu­pe­fi­an­te.


La data de 25 apri­lie a.c., în jurul orei 23.15, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Cru­cea au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 41 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Văii din satul Stu­pi­na, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


La data de 26 apri­lie a.c., în jurul orei 00.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 Rura­lă Med­gi­dia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 19 ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe strea­da Tufă­ne­le­lor din comu­na Coba­din, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


La data de 26 apri­lie a.c., în jurul orei 00.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 2 și jan­darmi din cadrul G.M.J. Tomis au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 31 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Vii­lor din car­ti­e­rul Pala­zu Mare, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


La data de 26 apri­lie a.c., în jurul orei 21.40, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 51 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Por­tu­lui din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,72 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru recol­ta­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce, în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În cau­ze au fost întoc­mi­te dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă.


Man­ga­lia News, 28.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele