Ministrul Culturii: Se va încerca deschiderea muzeelor, librăriilor, bibliotecilor

0
136

Minis­trul Cul­tu­rii, Bogdan Ghe­or­ghiu, a afir­mat mier­curi că, după ridi­ca­rea stă­rii de urgenţă, într‑o pri­mă eta­pă se va încer­ca des­chi­de­rea muze­e­lor, libră­ri­i­lor, gale­ri­i­lor de artă, bibli­o­te­ci­lor, dar şi a acti­vi­tă­ţii de pro­du­cţie cine­ma­to­gra­fi­că, tea­tre­le fiind prin­tre ulti­me­le care vor pri­mi public, con­form agerpres.ro.

Sigur că tea­tre­le sunt prin­tre ulti­me­le care vor fi des­chi­se, dacă vor mai fi des­chi­se anul aces­ta, dar noi vom pro­pu­ne Guver­nu­lui să fie o pri­mă eta­pă prin care să încer­căm des­chi­de­rea muze­e­lor, libră­ri­i­lor, gale­ri­i­lor de artă şi a bibli­o­te­ci­lor”, a decla­rat Ghe­or­ghiu.

El a pre­ci­zat că o pri­mă măsu­ră care va tre­bui să fie imple­men­ta­tă de către insti­tu­ţi­i­le de cul­tu­ră amin­ti­te este de a nu se per­mi­te o ocu­pa­re mai mare de 50% din capa­ci­ta­tea fie­că­rei insti­tu­ţii.

O altă măsu­ră ar fi rea­li­za­rea de cir­cu­i­te pen­tru a dire­cţio­na flu­xul vizi­ta­to­ri­lor, cu păs­tra­rea dis­tanţei de sigu­ranţă, ast­fel încât să fie secu­ri­zat din punct de vede­re epi­de­mi­o­lo­gic spa­ţi­ul, ca şi insta­la­rea de tune­luri dez­in­fec­tan­te, ori cu pul­ve­ri­za­tori, ori cu raze UV, ca şi ofe­ri­rea, la intra­re, a unor mate­ri­a­le de pro­te­cţie, gen măşti etc”, a spus minis­trul.

Potri­vit aces­tu­ia, pen­tru desfă­şu­ra­rea unor eve­ni­men­te, pre­cum ver­ni­sa­je sau lan­sări de car­te, vor fi impu­se ace­lea­şi nor­me, “aco­lo unde spa­ţi­ul per­mi­te”.

Aco­lo unde insti­tu­ţia fun­cţio­nea­ză într-un spa­ţiu gene­ros, avem posi­bi­li­ta­tea de a imple­men­ta aces­te nor­me. Unde sunt muzee mai mici, case memo­ri­a­le, cu sigu­ranţă că aco­lo nu vom putea asi­gu­ra secu­ri­ta­tea nici a vizi­ta­to­ri­lor şi nici a per­so­na­lu­lui insti­tu­ţi­ei şi atunci nu vom putea des­chi­de. Din ce am văzut, în Uniu­nea Euro­pea­nă, ca şi opi­nie expri­ma­tă de per­so­na­lul spe­cia­li­zat, ar fi nece­sar un spa­ţiu de 20 de metri pătra­ţi pe per­soa­nă, pen­tru a asi­gu­ra ‘o zonă safe’, ca să spun aşa”, a expli­cat minis­trul.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro


Man­ga­lia News, 29.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele