MEEMA: Industria națională de apărare a dezvoltat și produs un scaner termic de concepție 100% românească

0
163

MEEMA: Indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re a dezvol­tat și pro­dus un sca­ner ter­mic de con­cep­ție 100% româ­neas­că.

Indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re s‑a repro­fi­lat pen­tru a pro­du­ce pro­du­se nece­sa­re pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii pan­de­mi­ei COVID-19. Pro-Opti­ca și IOR au cre­at un par­te­ne­ri­at pen­tru dezvol­ta­rea și fabri­ca­rea unui sca­ner ter­mic, care per­mi­te sca­na­rea pre­ci­să și rapi­dă pe flu­xuri de acces per­soa­ne și alar­ma­rea în cazul tem­pe­ra­tu­ri­lor cor­pu­lui care depă­șesc limi­ta febrei. Pro­du­sul denu­mit CONDOR SR-FS poa­te fi folo­sit la con­tro­lul acce­su­lui în zone cu flux mare de per­soa­ne, pen­tru redu­ce­rea tim­pu­lui de eva­lu­a­re a stă­rii febri­le, în locuri pre­cum aero­por­turi, metrou, fron­ti­e­ră, spi­ta­le (tri­aj), insti­tu­ții publi­ce, etc.  

Salut impli­ca­rea indus­tri­ei națio­na­le de apă­ra­re în efor­tul nece­sar pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii COVID-19. Am văzut deja că se pot pro­du­ce izo­le­te româ­nești, iar ROMARM va înce­pe să pro­du­că, în curând măști. Acum, alte două com­pa­nii din indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re spe­cia­li­za­te în opti­că, una cu capi­tal pri­vat, Pro-Opti­ca, și alta cu capi­tal majo­ri­tar de stat, afla­tă în por­to­fo­li­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Între­prin­de­rea Opti­că Româ­nă – IOR și-au unit efor­tu­ri­le pen­tru a pro­du­ce în țara noas­tră un sca­ner ter­mic. Salut aces­te par­te­ne­ri­a­te public-pri­vat care duc la dezvol­ta­rea de pro­du­se cu valoa­re adă­u­ga­tă”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.

Pro­du­sul, 100% con­cep­ție româ­nea­că, este dezvol­tat de Pro-Opti­ca, soci­e­ta­te cu capi­tal pri­vat și lan­sat în fabri­ca­ție la IOR, soci­e­ta­te afla­tă în por­to­fo­li­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, având cer­ti­fi­cat mili­tar mili­tar emis de Cen­trul de Cer­ce­tări Ști­in­ți­fi­ce Medi­co-Mili­ta­re.


Man­ga­lia News, 08.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply