Medicul pneumolog Radu Crișan, despre beneficiile igienizării căilor respiratorii superioare [VIDEO]

0
358

Medic pne­u­mo­log des­pre bene­fi­ci­i­le igie­ni­ză­rii căi­lor res­pi­ra­to­rii supe­ri­oa­re.

Într‑o acțiu­ne ce meri­tă toa­te apre­ci­e­ri­le noas­tre, medi­cul Radu Cri­şan, șeful Secţi­ei I de Pne­u­mo­lo­gie din cadrul Spi­ta­lu­lui de Pne­u­mo­lo­gie din Iaşi, ofe­ră în medi­ul onli­ne infor­ma­ţii avi­za­te des­pre pro­ble­ma­ti­ca nou­lui coro­na­vi­rus.

În cel mai recent clip publi­cat, medi­cul Radu Cri­şan com­ba­te ști­ri­le fal­se apă­ru­te pe tema coro­na­vi­ru­su­lui — tra­ta­men­te minu­ne, lea­curi natu­ris­te, reco­man­da­te de tot felul de cana­le de infor­ma­ție care n‑au nicio legă­tu­ră cu ști­in­ța sau cu medi­ci­na. 

Radu Cri­şan com­ba­te mitul infu­zi­ei cu apă fier­bin­te cu busui­oc, unul din­tre aşa zise­le lea­cu­ri­le minu­ne care ar com­ba­te coro­na­vi­ru­sul, însă vor­beş­te des­pre bene­fi­ci­i­le igie­ni­ză­rii căi­lor res­pi­ra­to­rii supe­ri­oa­re, a nasu­lui şi a gurii, cu apă şi sare. 

Medi­cul expli­că exact cum tre­bu­ie pro­ce­dat pen­tru a asi­gu­ra o ste­ri­li­za­re a căi­lor res­pi­ra­to­rii, dar sub­li­ni­ind că aceas­tă solu­ţie nu repre­zin­tă un tra­ta­ment.

Iată reco­man­dă­ri­le trans­mi­se de medi­cul Radu Cri­şan:

O să încep com­ba­te­rea fake news-uri­lor, cu numă­rul unu: infu­zia de busui­oc sau mai ştiu eu ce ceai fan­tas­tic care dis­tru­ge viru­sul şi dacă îl ai şi dacă nu‑l ai, «să-ți faci aca­să apă fier­bin­te cu busui­oc şi să faci faci inha­la­ţie, că sigur îţi tre­ce coro­na­vi­ru­sul».

Acum, nu aş vrea să jig­nesc pe nimeni, mul­tă lume mă acu­za la un moment dat că sunt aro­gant, să las şi medi­ci­na natu­ra­lă. Per­fect de acord, dar îna­in­te de a lăsa medi­ci­na natu­ra­lă şi obi­ce­iu­ri­le oame­ni­lor să fun­cţio­ne­ze, vreau să vă spun un sin­gur lucru: viru­sul este intra­ce­lu­lar, fiind intra­ce­lu­lar, deci dacă l‑ai luat pe mucoa­să, a intrat în celu­lă.

Sigur, cre­şti tem­pe­ra­tu­ra loca­lă, apro­po că de asta face omul febră, ai şan­sa să zicem să‑l dis­trugi. Dar în opi­nia mea, făcând aces­te inha­la­ţii, ai mai mul­te şanse să răneşti mucoa­sa, să o iri­ţi şi să iei viru­sul, even­tu­al mai facil, decât să stai lini­ş­tit.

Un lucru, însă, este de reco­man­dat şi asta cu sigu­ranţă vă reco­mand, pen­tru că nu are ce să stri­ce şi vă garan­tez că adu­ce numai bene­fi­cii: apa căl­du­ță cu sare. Vă spun asta din pos­tu­ra unei per­soa­ne care a făcut un doc­to­rat cu Halo­te­ra­pie.

Halo­te­ra­pia înseam­nă uti­li­za­rea aero­so­li­lor salini, ceea ce se întâm­plă şi în sali­ne, cum este la Caci­ca, cum este la Praid, sau în sali­ne­le arti­fi­ci­a­le de supra­fa­ţă. Da, teza mea de doc­to­rat a fost des­pre bene­fi­ci­i­le halo­te­ra­piei la pacienţii bol­navi cro­nic res­pi­ra­tor.

Am avut niş­te rezul­ta­te îmbu­cu­ră­toa­re, foar­te bune, aş putea spu­ne. Sigur, nu ca sin­gur tra­ta­ment, ci ca tra­ta­ment adju­vant, ca meto­dă de recu­pe­ra­re. Asta nu înseam­nă că gata, ăsta este tra­ta­men­tul şi nu tre­bu­ie să mai ia pacien­tul alt tra­ta­ment. Este foar­te impor­tant de reţi­nut acest aspect. Dar da, dacă vreţi să faceţi ceva în plus, dacă vreţi să vă ste­ri­li­za­ţi căi­le res­pi­ra­to­rii supe­ri­oa­re, puteţi să faceţi apă cu sare. 

Con­cen­tra­ţia este apro­xi­ma­tiv ega­lă, sau apro­pi­a­tă cu cea a seru­lui fizi­o­lo­gic. Să fiţi siguri, trea­ba aceas­ta se poa­te rea­li­za aşa: în 300 de ml de apă, apă cura­tă evi­dent, se pune o lin­gu­ri­ţă de sare (sare Hima­la­ya sau sare de Caci­ca), se face o solu­ţie cu o con­cen­tra­ţie de apro­xi­ma­tiv 1–1,5%, cam aşa, depin­de de lin­gu­ri­ţă, depin­de de cât mai scă­pa­ţi pe lân­gă.

Cu aceas­tă solu­ţie puteţi să vă faceţi toa­le­ta nasu­lui sau puteţi face gar­ga­ră. Lua­ţi câte o gură de solu­ţie şi faceţi gar­ga­ră cu ea. Este o meto­dă exce­len­tă de toa­le­tă, dacă vreţi natu­ra­lă, a căi­lor res­pi­ra­to­rii, a gâtu­lui şi a nasu­lui. Dacă aceas­tă solu­ţie este încă­l­zi­tă, cu atât mai bine. Nu faceţi cu apă rece, pen­tru că o să vă iri­te. Ce se întâm­plă? O să vă explic, pe scurt, dacă tot vreţi să faceţi ceva natu­ral. 

Sunt extrem de toxi­ce şi agre­si­ve cu fica­tul. Deci, atenţie, dacă cum­va aţi făcut rost, dacă aţi găsit un far­ma­cist «bine­vo­i­tor» care să vă facă rost de aces­te medi­ca­men­te nu le lua­ţi! Nu le puteţi lua pre­ven­tiv! Ca şi în cazul anti­bi­o­ti­ce­lor, nu exis­tă luat pre­ven­tiv, nu îţi cre­ea­ză un scut în jur!

Sin­gu­rul scut pe care ţi‑l poţi crea este să te dez­in­fec­tezi, să ai o igie­nă corec­tă a mâi­ni­lor şi, evi­dent, făcând lucrul aces­ta în fie­ca­re zi te dis­tanţezi de posi­bi­li­ta­tea de a lua viru­sul, pen­tru că te igie­ni­zezi. Porţi o mas­că sim­plă, îl pro­te­jea­ză pe celă­lalt de tine (o mas­că FFP2 sau FFP3 ar fi ide­a­lă, ace­ea care aco­pe­ră toa­tă faţa şi cre­ea­ză o etanşi­e­ta­te).

Aşa­dar, igie­na, mas­ca, mănu­şi, pen­tru că viru­sul se ia foar­te uşor de pe supra­feţe! Toa­tă lumea s‑a înghe­su­it cu toa­tă lumea la super­mar­chet, nu mai dis­cu­tăm des­pre par­ti­cu­le­le ace­lea care s‑au aero­so­li­zat şi le‑a inha­lat toa­tă lumea.

Pe lân­gă igie­nă, dis­tanţa­re soci­a­lă: nu ieşi­ţi din case­le voas­tre! Rămâ­neţi aca­să, faceţi acti­vi­tă­ţi dacă puteţi. Eu nu pot să rămân aca­să, eu tre­bu­ie să vin la spi­tal, în fie­ca­re zi, dar voi sta­ţi în casă.

Apa cu sare este non agre­si­vă şi, într-un fel, ste­ri­li­zan­tă. Sarea conţi­ne Natriu-Clor. Sodi­ul este un elec­tro­lit care deshi­dra­tea­ză mem­bra­ne­le bac­te­rie­ne. Nu ştim dacă are vre­un efect asu­pra viru­su­ri­lor, dar asu­pra bac­te­ri­i­lor sigur că da, iar clo­rul este un bio­cid natu­ral.

Ori­ce gos­po­di­nă ştie că dacă dă cu clor, mor bac­te­ri­i­le. O con­cen­tra­ţie de 1 până la 2% este în regu­lă, nu este agre­si­vă cu mucoa­sa, o deshi­dra­tea­ză şi scoa­te secreţi­i­le. Faceţi gar­ga­ră şi vă pro­te­jea­ză mai bine decât ori­ce altă tâm­pe­nie cu men­tol, cu busui­oc, sau mai ştiu eu ce Dum­ne­zeu.

Aceas­ta este o meto­dă bună, pe care v‑o garan­tez, dar repet, nu înseam­nă că dacă faceţi ches­tia aceas­ta, gata nu mai faceţi nici­o­da­tă coro­na­vi­rus. Dacă l‑aţi luat pe mucoa­se şi a intrat în celu­lă, a apu­cat să se repli­ce, la reve­de­re. Dar dacă vreţi o meto­dă cum ne spă­lăm pe mâini să ne spă­lăm şi pe mucoa­se­le care intră în con­tact cu aerul puteţi folo­si apă cu sare”.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele