Mărturiile unui medic de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol

0
251

Măr­tu­ri­i­le unui medic de la Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Techir­ghi­ol.

La înce­put am pri­vit cu tea­mă deci­zia de a fi gaz­dă pen­tru caran­ti­na­ții veniți din toa­te col­țu­ri­le Euro­pei, goniți de uci­ga­șul virus spre casă. Auzi­sem nenu­mă­ra­te povești des­pre ei. Dar ști­am că puteau fi și ai mei prin­tre aceștia. Sau eu. Sau copi­lul meu.

Când am îmbră­cat pri­ma dată echi­pa­men­tul de pro­tec­ție nu am sim­țit tea­ma, ci m‑am gân­dit că via­ța mi‑a ofe­rit o altă pro­vo­ca­re, a nu știu câta! Păream din altă lume, pen­tru o altă lume. Mă sim­țeam cuprin­să de o neli­niș­te, dar și o fre­ne­zie cum nu mai avu­se­sem în toa­tă mese­ria mea. Și doar făcu­sem prac­ti­că în toți anii de stu­den­ție în toa­te sec­ți­i­le, ne inter­sec­ta­sem, nu o dată, cu moar­tea prin saloa­ne și labo­ra­toa­re.

Acum era însă alt­ce­va. Am pri­vit la cole­ge­le mele. Le sim­țeam la fel de emo­țio­na­te. Apoi am înce­put să prin­dem curaj. Să ne sus­ți­nem pri­vi­ri­le. Să ne luăm locul sta­bil în sce­na­ri­ul atât de bine coman­dat și coor­do­nat de mana­ge­rul nos­tru. De fapt, ea, Ele­na Roxa­na Almă­șan, ne insu­fla­se încre­de­rea că va fi bine. Ea se ocu­pa­se să avem între­gul nece­sar de echi­pa­men­te de pro­tec­ție, să facem toa­te ope­ra­ți­i­le de izo­la­re ca la car­te, după pla­nul pres­ta­bi­lit. Niciun deta­liu nu a fost omis, pen­tru ca toa­tă lumea să se sim­tă in sigu­ranţă.

Și a sosit momen­tul pri­mu­lui con­tact. Tot ceea ce vedeam era depar­te de teme­ri­le noas­tre. Erau oameni spe­ri­ați, obo­siți, înghe­țați, pe care tot acest tăvă­lug i‑a găsit în facul­tăți, spi­ta­le, locuri de mun­că ce s‑au vola­ti­li­zat. M‑a cuprins un sen­ti­ment de milă și de ruși­ne față de tot ce gân­di­sem îna­in­te.
Caran­ti­na­ții au intrat în came­re. Sunt alt­fel de pacienți. Știm des­pre fie­ca­re ceea ce s‑a notat în fișe­le de obser­va­ție. De la numă­rul de tele­fon, locul de unde veni­se, până la boli­le copi­lă­ri­ei și pre­fe­rin­țe­le culi­na­re.

Pe grup, fie­ca­re din noi rapor­tea­ză situ­a­ția de fapt din fie­ca­re came­ră. Dimi­nea­ța, la prânz și sea­ra. Res­pon­sa­bi­li­ta­tea este mare, știm că oame­nii ace­ia veniți de la drum lung, plini de neli­niști și griji găsesc în noi sin­gu­rul rea­zem, sin­gu­ra fla­că­ră de spe­ran­ță. O res­pon­sa­bi­li­ta­te imen­să.

Acum pot spu­ne că am reu­șit să clă­dim o nouă struc­tu­ră orga­ni­za­tori­că, alte cir­cu­i­te, pro­ce­duri și pro­to­coa­le printr‑o bună, con­sec­ven­tă și pro­fe­sio­na­lă coor­do­na­re și res­pec­ta­rea întoc­mai a cerin­țe­lor de pro­tec­ție, dis­ci­pli­nă și soli­da­ri­ta­te.

Am învins întâi de toa­te tea­ma. Și ne-am veri­fi­cat capa­ci­ta­tea de a rezis­ta la situ­a­ții excep­țio­na­le, făcân­du-ne dato­ria de medici-oameni.

Lup­ta cu viru­sul uci­gaș con­ti­nuă și știm că sun­tem doar la un înce­put de drum. Pri­me­le per­soa­ne caran­ti­na­te încep să ple­ce spre case­le lor, feri­ciți că nu au fost con­ta­mi­nați, alții noi sosesc, pen­tru a petre­ce 14 zile în con­di­ţii de maxi­mă sigu­ranţă.

Dar sun­tem tot mai puter­nici, mai bine antre­nați și mai legați, visând la ziua când ne vom putea strân­ge în bra­țe, feri­ciți a dove­di că sun­tem supra­vie­țu­i­tori, oameni și medici. Dova­dă că reu­șim în acest timp să ne împli­nim și obli­ga­ți­i­le față de Cen­trul de cer­ce­ta­re ști­in­ți­fi­că exis­tent în sana­to­riu edi­tând un nou număr din Revis­ta Techir­ghi­ol, pe care o puteți citi pe site-ul nos­tru. In ace­lași timp, prin mun­ca noas­tră neo­bo­si­tă ne creăm o bază de date medi­ca­le pen­tru stu­di­i­le vii­toa­re.

Via­ța mer­ge îna­in­te, cu toa­te pân­ze­le sus!

Dr. Iulia Belc, Medic Pri­mar, Șef de Sec­ție Spi­tal, Recu­pe­ra­re Medi­ca­lă Neu­rop­si­ho­mo­to­rie — Copii, Sana­to­ri­ul Bal­near si de Recu­pe­ra­re Techir­ghi­ol.


Man­ga­lia News, 04.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele