Mai mult de 530.000 de dolari, donații pentru spitalele din România, din partea Romanian United Fund, până acum. Campania continuă

0
244

Mai mult de 530.000 de dolari, dona­ții pen­tru spi­ta­le­le din Româ­nia, din par­tea Roma­nian Uni­ted Fund, până acum. Cam­pa­nia con­ti­nuă.

Roma­nian Uni­ted Fund — RUF

💫Dragi pri­e­te­ni, au tre­cut două săp­tămâni pli­ne, dar și încăr­ca­te de suc­ce­se pen­tru Roma­nian Uni­ted Fund și par­te­ne­rii noș­tri din Româ­nia. Dato­ri­tă vouă, cei 17.247 de dona­tori de pană acum, putem aju­ta spi­ta­le­le din Româ­nia să își pro­te­je­ze cadre­le medi­ca­le și pacien­ții în lup­ta împo­tri­va COVID-19.

❗️Rezul­ta­te­le aces­tor două săp­tămâni în cifre (date până la 6 apri­lie 2020):

Suma tota­lă a dona­ți­i­lor: 532.091 dolari (527.094 dolari de pe plat­for­ma de Face­bo­ok si 4.997 dolari de pe web­si­te-ul orga­ni­za­ți­ei RUF).

Sume­le stranse de prin­ci­pa­le­le cam­pa­nii de Face­bo­ok ini­ția­te de par­te­ne­rii noș­tri:

🌟Aso­ci­a­tia Magic
Cam­pa­nia națio­na­lă Fon­dul de Urgen­ță pen­tru dota­rea cu echi­pa­men­te de pro­tec­ție pen­tru spi­ta­le: 340.438 dolari; cam­pa­nia pen­tru dota­rea cu echi­pa­men­te de pro­tec­ție pen­tru 5 spi­ta­le din Crai­o­va, spri­ji­ni­tă de Vlad Mixi­ch și orga­ni­za­tă în par­te­ne­ri­at cu Obser­va­to­rul Român de Sănă­ta­te și aso­ci­a­ția Din­co­lo de Azi: 19.874 dolari.

🌟Cara­va­na cu Medici
Cam­pa­nia pen­tru dota­rea spi­ta­lu­lui INSMC din Bucu­rești cu un apa­rat tip PCR de tes­ta­re pen­tru coro­na­vi­rus, spri­ji­ni­tă de Vasi Rădu­les­cu și orga­ni­za­tă în par­te­ne­ri­at cu Sonia Maria Asso­ci­a­tion: 59.022 dolari (obiec­tiv atins, cam­pa­nia s‑a înche­iat).

🌟VeDem Just — Voci pen­tru Demo­cra­ţie şi Jus­ti­ţie
Cam­pa­nia pen­tru cum­pa­ra­rea plas­ti­cu­lui pen­tru pro­duc­ția de vizi­e­re pen­tru doc­tori și asis­tenți medi­cali: 9.286 dolari.

🌟Fun­ky Citi­zens
Cam­pa­nia pen­tru dota­rea spi­ta­le­lor cu 10 roboți auto­nomi de ste­ri­li­za­re fără con­tact și 50 de dis­po­zi­ti­ve non auto­no­me de ste­ri­li­za­re fără con­tact: 5.435 dolari.

📣Cele mai acti­ve 10 cam­pa­nii pe jude­țe ini­ția­te de volun­ta­rii RUF și Magi­CAMP:

💙💛❤️
Dolj (Crai­o­va) 19.874 dolari (deja men­țio­na­tă);
Salaj 6.639 dolari;
Mureș 6.635 dolari;
Sucea­va 5.017 dolari;
Bra­șov 4.322 dolari;
Iași 3.578 dolari;
Cluj 3.571 dolari;
Alba 3.030 dolari;
Buzău 2.963 dolari;
Pra­ho­va 2.857 dolari;
Argeș 2.749 dolari.
💙💛❤️

💫Sume­le colec­ta­te pe jude­țe și ora­șe vor fi admi­nis­tra­te de par­te­ne­rii noș­tri (în prin­ci­pal Aso­ci­a­ția Magic), în par­te­ne­ri­at cu orga­ni­za­ții non-pro­fit și comu­ni­tăți loca­le.

📣În aces­te săp­tămâni:

Aso­ci­a­ția Magic a înce­put livra­rea de echi­pa­men­te de pro­tec­ție (PPE) (măsti FFP2 sau FFP3, robe, oche­lari etc) către spi­ta­le din Bucu­rești și din țară. Suma tota­lă alo­ca­tă pen­tru aceas­tă acti­vi­ta­te este de 368.454 euro (aprox 400.661dolari). Vom publi­ca în curând un raport mai deta­li­at al aces­tor livrări.

Vedem Just achi­zi­țio­nea­ză mate­ri­al plas­tic pen­tru vizi­e­re în valoa­re de 3.000 dolari (pri­ma tran­șa). Par­te­ne­rul nos­tru a sem­nat deja un con­tract cu un pro­du­că­tor euro­pean, iar livra­rea se va face în aces­te zile.

Cara­va­na cu Medici și echi­pa lor de fun­drai­sing lucrea­ză intens ca în urmă­toa­re­le zile să achi­zi­țio­ne­ze apa­ra­tul tip PCR de tes­ta­re, în valoa­re de 42.000 euro plus taxe și să‑l insta­le­ze în spi­ta­lul INSMC. Tot ei vor încer­ca sa achi­zi­țio­ne­ze tes­te pen­tru SAR­CoV 2, în valoa­re de 780 euro plus taxe (6 tes­te per kit).

❤️ Vă mul­țu­mim din ini­ma vouă, tutu­ror dona­to­ri­lor noș­tri, par­te­ne­ri­lor și tutu­ror impli­cați în cam­pa­nia Roma­nian Uni­ted Fund împo­tri­va COVID — 19. Împre­u­nă vom câști­ga aceas­tă lup­tă❗️

#RUFagainstCovid9 #dias­po­ra­ju­ta #rufchi­ca­go #rufca­li­for­nia #roma­nia­nu­ni­te­d­fund


Man­ga­lia News, 09.04.2020. (sur­sa: roma­nia­nu­ni­te­d­fund). Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele