Ludovic Orban: ‘Proiectul privind închisoarea la domiciliu, o aberaţie’. Aberaţia vine de la senatorul liberal Alina Gorghiu

0
222

Ludo­vic Orban: ‘Pro­iec­tul pri­vind închi­soa­rea la domi­ci­liu, o abe­ra­ţie’. Abe­ra­ţia vine de la sena­to­rul libe­ral Ali­na Gor­ghiu.

Preşe­din­te­le PNL, pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban, a cata­lo­gat, vineri, pro­iec­tul de lege pri­vind exe­cu­ta­rea la domi­ci­liu a pedep­sei cu închi­soa­rea, ini­ţi­at de sena­to­rul libe­ral Ali­na Gor­ghiu, drept o „abe­ra­ţie” şi a anu­nţat că depu­ta­ţii libe­rali vor vota împo­tri­vă.

Este o abe­ra­ţie. E un pro­iect de lege care a fost ini­ţi­at de un sena­tor al nos­tru, fără a avea acor­dul gru­pu­lui par­la­men­tar din Senat, dar mai ales fără a avea acor­dul con­du­ce­rii PNL. PNL nu susţi­ne acest pro­iect de lege, Guver­nul pe care îl con­duc este cate­goric împo­tri­va aces­tui pro­iect de lege. Am dat man­dat în came­ra deci­zio­na­lă, Came­ra Depu­ta­ţi­lor, către gru­pul par­la­men­tar al PNL din Came­ra Depu­ta­ţi­lor să vote­ze împo­tri­va aces­tui pro­iect care este con­trar lini­ei poli­ti­ce a PNL de ale­ge­rea mea ca preşe­din­te al PNL şi, de ase­me­nea, în cazul în care va tre­ce de Came­ra Depu­ta­ţi­lor, pen­tru că am văzut că la Senat au votat într‑o vese­lie aproa­pe toţi sena­to­rii, îl vom ata­ca la CCR. Acest pro­iect este nea­ve­nit, este un pro­iect care nu are nimic de‑a face cu poli­ti­ca pena­lă a sta­tu­lui român în viziu­nea Guver­nu­lui pe care îl con­duc, este un pro­iect care pare să ofe­re solu­ţii unor oameni cer­ta­ţi cu legea şi nici­de­cum să ofe­re o solu­ţie pen­tru pro­ble­me­le exis­ten­te la ora actu­a­lă în Româ­nia”, a decla­rat, pen­tru AGERPRES, Ludo­vic Orban.

El a cri­ti­cat fap­tul că, în con­tex­tul actu­al, Sena­tul a dez­bă­tut un ast­fel de pro­iect. […]

Între­bat dacă sena­to­rul Ali­na Gor­ghiu ar putea fi san­cţio­nat, preşe­din­te­le libe­ra­li­lor a răs­puns: „S‑a auto­des­ca­li­fi­cat, nici nu mai are nevo­ie de vreo san­cţiu­ne. Bene­fi­ci­a­ză din plin de san­cţiu­nea cetă­ţe­ni­lor”.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe ampress.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele