Lucian Bode: Autostrada Comarnic — Braşov, lot 2, sector Predeal-Cristian. Stadiul lucrărilor [VIDEO]

0
300

Lucian Bode, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor: ”Astăzi (10.04.2020, n.r), am veri­fi­cat sta­di­ul lucră­ri­lor pe șan­ti­e­rul sec­to­ru­lui Pre­de­al – Cris­ti­an, par­te a lotu­lui 2 din Autos­tra­da Comar­nic – Bra­şov. Men­ți­ne­rea șan­ti­e­re­lor des­chi­se cu res­pec­ta­rea stric­tă a regu­li­lor pen­tru pro­tec­ția anga­ja­ți­lor repre­zin­tă o pri­o­ri­ta­te, iar întâr­zi­e­ri­le în exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor nu vor fi per­mi­se!

Acce­le­ra­rea pro­iec­te­lor de inves­ti­ții cu rată mare de suc­ces repre­zin­tă un obiec­tiv de maxim inte­res pen­tru mine, dar și pen­tru cetă­țeni, pen­tru că ast­fel vom putea să repor­nim eco­no­mia națio­na­lă, greu încer­ca­tă în aceas­tă peri­oa­dă”.


Man­ga­lia News, 11.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply