Jurnalul Prefectului de Constanța, George-Sergiu Niculescu. Săptămâna 30 martie — 5 aprilie 2020

0
275

Dragi locu­i­tori ai jude­țu­lui Constanța,

Am tre­cut, împre­u­nă, de o nouă săp­tămâ­nă aca­pa­ra­tă de noul coro­na­vi­rus. Măsuri noi, cazuri noi, pro­vo­cări noi, în fie­ca­re zi. În rân­du­ri­le de mai jos, vă pre­zint un sumar al acti­vi­tă­ții de săp­tămâ­na tre­cu­tă, într-un nou „Jur­nal de Prefect”.

Luni, 30 martie:

Săp­tămâ­na a înce­put ală­tu­ri de cole­gii din Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui, ală­tu­ri de care am sta­bi­lit prin­ci­pa­le­le direc­ții pe care le-am urmat zile­le pre­ce­den­te. Apoi, am fost pe sta­dio­nul „Por­tul”, unde m‑am întâl­nit cu repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le, care mi-au pre­zen­tat sta­di­ul lucră­ri­lor și dis­pu­ne­rea spi­ta­lu­lui mili­tar mobil, care în scurt timp va fi echi­pat cu tot ce este nevo­ie pen­tru a func­țio­na. Tot aco­lo am acor­dat și inter­viuri pre­sei, punc­tu­al des­pre acest pro­iect, dar și des­pre situ­a­ția gene­ra­lă la nive­lul jude­țu­lui, pri­vind evo­lu­ția COVID-19.

Marți, 31 martie:

Am avut o întâl­ni­re de lucru cu inspec­to­rul-șef la ISU „Dobro­gea”, col. Ghe­or­ghe Popa, pe tema coro­na­vi­ru­su­lui. Impli­ca­rea celor de la ISU „Dobro­gea”, în aceas­tă spe­ță, este una remar­ca­bi­lă și sunt con­vins că va rămâ­ne așa pe toa­tă peri­oa­da în care lup­tăm cu acest virus. Apoi, am con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în cadrul căru­ia am dez­bă­tut cu mem­brii CJSU mai mul­te punc­te impor­tan­te, inclu­siv Pla­nul Alb pen­tru orga­ni­za­rea uni­tă­ți­lor spi­ta­li­cești de pe raza jude­țu­lui Constanța.

Mier­curi, 01 aprilie:

Mi-am aple­cat aten­ția pe acti­vi­tă­ți­le inter­ne, nece­sa­re pen­tru buna func­țio­na­re a Insti­tu­ți­ei Pre­fec­tu­lui. Apoi, am dis­cu­tat cu col. Ghe­or­ghe Popa, inspec­to­rul-șef ISU „Dobro­gea”, des­pre flu­xu­ri­le de comu­ni­ca­re între insti­tu­ți­i­le care sunt impli­ca­te în lup­ta împo­tri­va COVID-19.

Joi, 02 aprilie:

Am avut o întâl­ni­re cu repre­zen­tan­ții Ser­vi­ci­u­lui de Ambu­lan­ță Jude­țean, pe tema aco­pe­ri­rii pos­tu­ri­lor de maxi­mă nece­si­ta­te, cât și des­pre sto­cu­ri­le de echi­pa­men­te de pro­tec­ție nece­sa­re inter­ven­ți­i­lor. De ase­me­nea, am avut o ședin­ță la sedi­ul DSP Con­stan­ța, după care am con­vo­cat, în sis­tem vide­o­con­fe­rin­ță, repre­zen­tan­ții ISU „Dobro­gea” și IPJ Con­stan­ța, cu care am dis­cu­tat pe mai mul­te teme lega­te de noul coronavirus.

Vineri, 03 aprilie:

Am între­prins mai mul­te acti­vi­tăți inter­ne în cadrul Insti­tu­ți­ei Pre­fec­tu­lui, după care am fost la sedi­ul ISU „Dobro­gea”. Apoi, am avut o ședin­ță cu depar­ta­men­tul „juri­dic” din cadrul Pre­fec­tu­rii Con­stan­ța, iar la fina­lul aces­te­ia, am luat din nou legă­tu­ra cu col. Ghe­or­ghe Popa, ală­tu­ri de care am dez­bă­tut pro­ce­du­ri­le pen­tru trans­por­ta­rea româ­ni­lor repa­tri­ați din Ita­lia îna­poi în jude­țe­le de domi­ci­liu. Am înche­iat ziua cu un inter­viu acor­dat pre­sei, des­pre cele mai impor­tan­te nou­tăți lega­te de coronavirus.

Sâm­bă­tă, 04 aprilie:

M‑am depla­sat la cen­trul de caran­ti­na­re din Mama­ia, unde am moni­to­ri­zat toa­tă ope­ra­țiu­nea de trans­port a celor care au ter­mi­nat cele 14 zile de caran­ti­nă și au fost trans­por­tați în jude­țe­le de domi­ci­liu, cu spri­ji­nul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne.

Dumi­ni­că, 05 aprilie:

L‑am înso­țit pe minis­trul Sănă­tă­ții, dl. Nelu Tăta­ru, în vizi­ta pe care a efectuat‑o în jude­țul Con­stan­ța. Am fost ală­tu­ri de minis­tru în cele mai impor­tan­te spi­ta­le, dar și la cen­trul de caran­ti­na­re din Techir­ghi­ol. Rei­te­rez ce a decla­rat minis­trul Sănă­tă­ții, care a obser­vat că situ­a­ția în jude­țul nos­tru este sub con­trol, dar pre­ven­ția și moni­to­ri­za­rea sunt foar­te impor­tan­te, pen­tru ca epi­de­mia de COVID-19 să nu dege­ne­re­ze, așa cum s‑a întâm­plat în alte jude­țe care au fost decla­ra­te, ofi­ci­al, focare.

Vă asi­gur că aceas­tă peri­oa­dă va rămâ­ne în urma noas­tră, dacă vom con­ti­nua să con­ști­en­ti­zăm cât de impor­tant este să fim res­pon­sa­bili, să stăm aca­să, să avem gri­jă de sănă­ta­tea noas­tră. Vă pro­pun un exer­ci­țiu de ima­gi­na­ție: în fie­ca­re zi, rupeți 10–15 minu­te și gân­diți-vă la lucru­ri­le plă­cu­te din via­ța voas­tră, la acti­vi­tă­ți­le pre­fe­ra­te, de care acum nu vă puteți bucu­ra. Și gân­diți-vă ce este de făcut ca să vă întoar­ceți mai repe­de la vechi­le obi­ce­iuri. Răs­pun­sul îl știm cu toții: res­pec­ta­rea tutu­ror reco­man­dă­ri­lor și a măsu­ri­lor, în spe­cial dis­tan­ța­rea soci­a­lă. Iar voi, cei care sun­teți con­ști­enți de situ­a­ție, folo­siți pute­rea exem­plu­lui și încer­cați să con­vin­geți cât mai mulți oameni că, în aces­te zile, este impor­tant să stați aca­să și să aveți gri­jă de voi. Împre­u­nă, tre­cem pes­te toa­te! Sănă­ta­te mul­tă tuturor!

Geor­ge-Ser­giu Nicu­les­cu, Pre­fec­tul jude­țu­lui Constanța.

#Împre­u­nă #Totul­Va­Fi­Bi­ne

MN: Alte file din ”Jur­na­lul Pre­fec­tu­lui de Con­stan­ța”, puteți vizu­a­li­za AICI.


Man­ga­lia News, 06.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply