ISJ Constanța și Consiliul Județean al Elevilor apelează la potențiali donatori, pentru dotarea cu mijloace IT necesare desfăşurării educaţiei online

0
341

Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, în par­te­ne­ri­at cu Con­si­li­ul Jude­țean al Ele­vi­lor Con­stan­ța, soli­ci­tă spri­ji­nul tutu­ror agen­ți­lor eco­no­mici și al repre­zen­tan­ți­lor comu­ni­tă­ții con­stăn­țe­ne, care vor să se ală­tu­re efor­tu­ri­lor Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii de a găsi solu­ții pen­tru ele­vii aflați într‑o situ­a­ție de vul­ne­ra­bi­li­ta­te edu­ca­țio­na­lă.

Prin dota­rea aces­to­ra cu echi­pa­men­te IT noi sau resi­gi­la­te / recon­di­ţio­na­te şi în bună sta­re de fun­cţio­na­re, cu o posi­bi­lă conec­ta­re la reţea­ua de inter­net, vom putea asi­gu­ra con­ti­nu­a­rea învă­ţă­rii la dis­tanţă, în con­tex­tul sus­pen­dă­rii cur­su­ri­lor din cau­za evo­lu­ți­ei situ­a­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce națio­na­le deter­mi­na­te de răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui SARS-CoV‑2.

Sus­pen­da­rea cur­su­ri­lor şco­la­re a deter­mi­nat adap­ta­rea sis­te­mu­lui de învă­ţământ şi adop­ta­rea unei stra­te­gii de învă­ţa­re onli­ne, pen­tru a le per­mi­te ele­vi­lor con­ti­nu­a­rea stu­di­i­lor la dis­tanţă şi menţi­ne­rea conec­tă­rii cu pro­fe­so­rii şi cole­gii de cla­să. La nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, exis­tă elevi pen­tru care acce­sul la plat­for­me­le de învă­ţa­re onli­ne este mai difi­cil și, drept urma­re, nu se poa­te asi­gu­ra o con­ti­nu­i­ta­te a învă­ță­rii.

Așa­dar, în aceas­tă peri­oa­dă în care sunt pro­mo­va­te şcoa­la şi învă­ţa­rea la dis­tanţă, cla­se­le vir­tu­ale, uti­li­za­rea plat­for­me­lor şi a resur­se­lor edu­ca­ţio­na­le des­chi­se, solu­ţia, pen­tru aceşti copii ai comu­ni­tă­ţii judeţu­lui Con­stanţa, ca slo­ga­nul #sta­ia­ca­să-şcoa­la­de­a­ca­să# să fie real, o repre­zin­tă dota­rea cu mij­loa­ce IT nece­sa­re desfă­şu­ră­rii edu­ca­ţi­ei onli­ne.

În acest con­text, Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța și Con­si­li­ul Jude­țean al Ele­vi­lor Con­stan­ța rea­li­zea­ză acest demers de iden­ti­fi­ca­re a unor poten­ți­ali dona­tori de echi­pa­men­te și ser­vi­cii pen­tru ele­vii din jude­țul nos­tru.

”Pe aceas­tă cale, dorim să le mul­țu­mim repre­zen­tan­ți­lor ele­vi­lor, pen­tru res­pon­sa­bi­li­za­re și impli­ca­rea sus­ți­nu­tă. De ase­me­nea, facem apel către toți par­te­ne­rii media în vede­rea pro­mo­vă­rii aces­tei ini­ția­ti­ve, având cer­ti­tu­di­nea că spri­ji­nul fie­că­rui mem­bru al comu­ni­tă­ții con­stăn­țe­ne con­tea­ză enorm în aceas­tă peri­oa­dă. Soli­da­ri­zân­du-ne demer­su­ri­lor între­prin­se de auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce cen­tra­le, prin acțiu­ni­le noas­tre con­ju­ga­te, vom găsi solu­ția ori­că­rei pro­ble­me”, a afir­mat dom­nul Inspec­tor Șco­lar Gene­ral, prof. Sorin Mihai.


Man­ga­lia News, 10.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply