INTERVIU REPLICA: Primarul din Limanu — Măsuri pentru limitarea răspândirii virusului la nivelul comunei

0
263

INTERVIU REPLICA: Pri­ma­rul din Lima­nu — Măsuri pen­tru limi­ta­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui la nive­lul comu­nei.

Având în vede­re situ­a­ția cre­a­tă atât la nivel euro­pean cât și la nivel națio­nal, cu pri­vi­re la creș­te­rea sem­ni­fi­ca­ti­vă a numă­ru­lui de per­soa­ne infec­ta­te cu viru­sul SARS-CoV‑2, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Daniel Geor­ges­cu, a luat mai mul­te măsuri de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii coro­na­vi­ru­su­lui în comu­na pe care o con­du­ce.

În con­tex­tul actu­al al pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus, loca­li­tă­ți­le con­stăn­țe­ne și-au luat măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru a pre­ve­ni răs­pân­di­rea viru­su­lui. Un exem­plu îl con­sti­tu­ie comu­na Lima­nu, unde pri­ma­rul Daniel Geor­ges­cu a luat mai mul­te măsuri pen­tru a evi­ta îmbol­nă­vi­rea cetă­țe­ni­lor. Aces­ta a ofe­rit mai mul­te deta­lii des­pre aces­tea într-un inter­viu acor­dat zia­ru­lui Repli­ca de Con­stan­ța.

Repor­ter: Care este situ­a­ția în loca­li­ta­tea Lima­nu pri­vind pan­de­mia de coro­na­vi­rus?

Daniel Geor­ges­cu: În comu­na Lima­nu nu avem niciun caz con­fir­mat de infec­ta­re cu coro­na­vi­rus. Desi­gur, sunt oameni care s‑au întors din stră­i­nă­ta­te, însă se află în izo­la­re la domi­ci­liu. Toți au res­pec­tat con­di­ți­i­le impu­se de auto­ri­tăți în aceas­tă peri­oa­da și nu au fost înre­gis­tra­te pro­ble­me. În plus, avem o legă­tu­ră per­ma­nen­tă între auto­ri­tă­ți­le loca­le, și aici mă refer la Com­par­ti­men­tul de Asis­ten­ță Soci­a­lă din cadrul pri­mă­ri­ei Lima­nu și repre­zen­tan­ții Poli­ți­ei, în vede­rea moni­to­ri­ză­rii, într-un mod cât mai efi­cient, a celor care sunt în izo­la­re la domi­ci­liu. Tot­o­da­tă, avem gri­jă că oame­ni­lor să nu le lip­seas­că nimic. Ast­fel, cei aflați în auto­i­zo­la­re au la dis­po­zi­ție un număr de tele­fon al nos­tru și ne pot con­tac­ta atât pen­tru infor­ma­ții cât și pen­tru a îi aju­ta să își pro­cu­re hra­na sau alte nevoi.

Măsuri de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii coro­na­vi­ru­su­lui în comu­na Lima­nu

Repor­ter: Ce măsuri ați luat pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui, la nivel de comu­nă?

Daniel Geor­ges­cu: Am înțe­les com­ple­xi­ta­tea situ­a­ți­ei și am încer­cat să fim extrem de vigi­lenți în ceea ce pri­veș­te pro­tec­ția locu­i­to­ri­lor. Am comu­ni­cat cu oame­nii, am încer­cat să îi infor­măm și să îi facem să con­ști­en­ti­ze­ze peri­co­lul. Tot­o­da­tă, am apli­cat toa­te regu­li­le impu­se la nivel națio­nal și urmă­rim și res­pec­ta­rea aces­to­ra. În plus, am insis­tat să exis­te nor­me de igie­nă supli­men­ta­re la toa­te maga­zi­ne­le loca­le și ne-am ală­tu­rat și unei cam­pa­nii a unui ONG local, de aju­tor pen­tru per­soa­ne­le care sunt sin­gu­re sau au nevo­ie de spri­jin în aceas­tă peri­oa­da. De ase­me­nea, în zone­le mai aglo­me­ra­te am dis­pus acțiuni de dez­in­fec­ție a spa­ți­i­lor publi­ce. Cel mai impor­tant este însă că oame­nii să înțe­lea­gă că peri­co­lul este real și să amâ­ne toa­te acțiu­ni­le care nu con­sti­tu­ie o urgen­ță.

Citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro, 08.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele