Inspectoratul Școlar Județean Constanța pregătește examenul de Bacalaureat național 2020, în colaborare cu Universitatea Ovidius din Constanța

0
183

Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, în par­te­ne­ri­at cu Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us Con­stan­ța, orga­ni­zea­ză în aceas­tă peri­oa­dă lec­ții onli­ne de pre­gă­ti­re pen­tru exa­me­nul de Baca­la­u­re­at națio­nal 2020.

Ini­ția­ti­va face par­te din seria de acti­vi­tăți pre­vă­zu­te în pro­to­co­lul de cola­bo­ra­re inte­rin­sti­tu­țio­na­lă și urmă­reș­te spri­ji­ni­rea ele­vi­lor în par­cur­ge­rea pro­gra­mei șco­la­re pen­tru baca­la­u­re­at, în aceas­tă peri­oa­dă de izo­la­re impu­să de situ­a­ția epi­de­mi­o­lo­gi­că înre­gis­tra­tă la nivel națio­nal.

Înscri­e­rea se rea­li­zea­ză în baza unui for­mu­lar pus la dis­po­zi­ție de către fie­ca­re facul­ta­te, având în vede­re dis­ci­pli­ne­le la care se suțin pro­be de exa­men, în baza unui pro­gram bine sta­bi­lit. Lec­ți­i­le se deru­lea­ză prin inter­me­di­ul plat­for­mei WebEx, sub for­mă de webi­na­rii.

Ini­ția­ti­va Uni­ver­si­tă­ții Ovi­di­us din Con­stan­ța con­tri­bu­ie în mod con­sis­tent la dezvol­ta­rea com­pe­ten­țe­lor nece­sa­re fina­li­ză­rii par­cur­su­lui edu­ca­țio­nal pre­u­ni­ver­si­tar pen­tru tine­rii din cla­se­le ter­mi­na­le. Salu­tăm exper­ti­za cadre­lor didac­ti­ce din medi­ul uni­ver­si­tar care vine să com­ple­te­ze în aceas­tă peri­oa­dă efor­tul cole­gi­lor noș­tri de la cate­dră în direc­ția pre­gă­ti­rii supli­men­ta­re a ele­vi­lor, ast­fel încât exa­me­nul de Baca­la­u­re­at să fie pri­vit de către absol­ven­ții noș­tri cu încre­de­re”, a afir­mat dom­nul Inspec­tor Șco­lar Gene­ral, prof. Sorin Mihai.


Man­ga­lia News, 07.04.2020.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele