Începe monitorizarea strictă a prețurilor: Consiliul Concurenței avertizează micile magazine și farmaciile că nu scapă de controale

0
215

ȘTIRIPESURSE.RO: Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Con­cu­renţei, Bogdan Chi­ri­ţo­iu, a anu­nţat, sâm­bă­tă, că în peri­oa­da urmă­toa­re pe seg­men­tul preţu­ri­lor va moni­to­ri­za maga­zi­ne­le mici şi pieţe­le, dar şi far­ma­ci­i­le pe zona medi­ca­men­te­lor care se eli­be­rea­ză fără reţe­tă, pen­tru că “tre­bu­ie să înţe­le­gem ce se întâm­plă şi aco­lo”, potri­vit Ager­pres.

Avem baza aceas­ta bună de date pe ali­men­te care reflec­tă rea­li­ta­tea din lanţu­ri­le de maga­zi­ne. Unde nu avem date, şi asta strân­gem acum şi noi împre­u­nă cu Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ru­lui, strân­gem date pen­tru cam o tre­i­me din pia­ţă, 35% con­sum din afa­ra mari­lor lanţuri de maga­zie, deci maga­zi­ne mici şi pieţe. Să vedem ce s‑a întâm­plat şi aco­lo. Pen­tru că sunt loca­li­tă­ţi unde nu ai lanţuri din aces­tea pre­zen­te. Tre­bu­ie să înţe­le­gem ce se întâm­plă şi aco­lo. Să vedem dacă aco­lo venim cu inter­venţii spe­ci­a­le. Şi, doi, strân­gem preţu­ri­le din far­ma­cii (…)

Şi ne uităm şi pe zona de pro­du­se sani­ta­re. Pen­tru că şti­ţi că în Româ­nia s‑au pla­fo­nat până acum expor­tu­ri­le de medi­ca­men­te. De ase­me­nea, avem toa­te medi­ca­men­te­le cu reţe­tă care au preţu­ri­le pla­fo­na­te. Asta se întâm­plă în con­di­ţii nor­ma­le, nu este o măsu­ră spe­cia­lă de cri­ză. Zona care este libe­ră este zona de medi­ca­men­te fără reţe­tă, cum este para­ce­ta­mo­lul şi la genul ăsta de pro­du­se ne uităm acum să vedem dacă nu avem penu­rie, unde avem lip­să de pro­du­se şi ce se întâm­plă cu preţu­ri­le la pro­du­se gen para­ce­ta­mol”, a decla­rat Bogdan Chi­ri­ţo­iu, la Ante­na 3.

În opi­nia sa, preţul unor cate­go­rii de pro­du­se ali­men­ta­re de bază au înre­gis­trat cre­ş­teri, în medie, cu 10–15% în pri­ma par­te a lunii mar­tie în mari­le lanţuri comer­ci­a­le, dar în pre­zent s‑a con­sta­tat o reve­ni­re spre preţu­ri­le ante­ri­oa­re. În schimb, pe par­tea de car­bu­ranţi, Chi­ri­ţo­iu a afir­mat că se vede o scă­de­re sub­stanţi­a­lă a preţu­ri­lor.

Într-ade­văr pe zona de car­bu­ranţi unde şi preţul inter­na­ţio­nal sca­de şi con­su­mul sca­de aco­lo este şi o par­te bună. Pe zona de car­bu­ranţi vedem o scă­de­re sub­stanţi­a­lă de preţuri. Pe par­tea de ali­men­te sunt cre­ş­teri. Avem instru­men­tul aces­ta foar­te bun, Moni­to­rul Preţu­ri­lor, unde avem preţul la toa­te ali­men­te­le din toa­te maga­zi­ne­le care ţin de mari­le lanţuri comer­ci­a­le. 

Con­ti­nu­a­rea, pe stiripesurse.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply