Ilan Laufer și Alex Coita, co-președinți PSL, au lansat Proiectul de țară ROMÂNIA MEA DE 10: ACUM ORI NICIODATĂ! — 25 de miliarde de euro pentru salvarea economiei românești

0
275

Ilan Lau­fer și Alex Coita au lan­sat Pro­iec­tul de țară ROMÂNIA MEA DE 10: ACUM ORI NICIODATĂ! — 25 de mili­ar­de de euro pen­tru sal­va­rea eco­no­mi­ei româ­nești.

Ală­tu­ri de cole­gii noș­tri din PSL, am răs­puns stri­gă­tu­lui dis­pe­rat de aju­tor venit din par­tea mili­oa­ne­lor de români care se con­frun­tă cu cea mai gra­vă cri­ză sani­ta­ră, eco­no­mi­că și soci­a­lă din ulti­mii 30 de ani. În acest sens, am trans­mis Pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei Kla­us Iohan­nis, Pre­șe­din­te­lui Came­rei Depu­ta­ți­lor, Mar­cel Cio­la­cu, Prim-minis­tru­lui Româ­ni­ei, Ludo­vic Orban și lide­ru­lui Opo­zi­ți­ei par­la­men­ta­re, Vic­tor Pon­ta, pro­iec­tul de țară ROMÂNIA MEA DE 10: ACUM ORI NICIODATĂ! — 25 de mili­ar­de de euro pen­tru sal­va­rea eco­no­mi­ei româ­nești.

Pro­pu­ne­rea pe care o lan­săm astăzi româ­ni­lor este cel mai mare pact de sal­va­re și recon­struc­ție a eco­no­mi­ei din isto­ria Româ­ni­ei, în valoa­re tota­lă de 25 de mili­ar­de de euro, care va crea în mod direct și indi­rect apro­xi­ma­tiv 1,2–1,4 mili­oa­ne de locuri de mun­că în urmă­toa­re­le 12 luni.

ROMÂNIA MEA DE 10: ACUM ORI NICIODATĂ!

Acum ori nici­o­da­tă, deș­teap­tă-te româ­ne! — Refor­ma admi­nis­tra­ți­ei;
Acum ori nici­o­da­tă, cro­ieș­te-ți altă soar­tă! — Eco­no­mie, antre­pre­no­ri­at și IMM-uri;
Acum ori nici­o­da­tă, îna­l­ță-ți lata frun­te! — Agri­cul­tu­ră și mediu;
Acum ori nici­o­da­tă, pri­viți măre­țe umbre! — Patri­o­tism, valori și coe­ziu­ne națio­na­lă;
Acum ori nici­o­da­tă, jurăm că vom da mâna! — Infras­truc­tu­ră vita­lă;
Acum ori nici­o­da­tă, români din patru unghiuri! — Româ­nii de pre­tu­tin­deni;
Acum ori nici­o­da­tă, un glas ei mai așteap­tă! — Româ­nia digi­ta­lă;
Acum ori nici­o­da­tă, azi mână de aju­tor! — Inves­ti­ții și locuri de mun­că;
Acum ori nici­o­da­tă, stri­gați în lumea lar­gă! — O Româ­nie câști­ga­tă în UE și în lume;
Acum ori nici­o­da­tă, cu glo­rie depli­nă! — Pro­tec­ție și rezi­li­en­ță națio­na­lă.

1. Acum ori nici­o­da­tă, deș­teap­tă-te româ­ne! — Refor­ma sis­te­mu­lui admi­nis­tra­tiv

* Audi­tul func­ți­ei publi­ce, pen­tru a gene­ra un apa­rat de stat suplu și efi­cient
* Res­pon­sa­bi­li­za­rea anga­ja­ți­lor din sis­te­mul buge­tar, eli­mi­na­rea nepo­tis­mu­lui și a pile­lor
* Rege­ne­ra­rea apa­ra­tu­lui admi­nis­tra­tiv prin eva­lu­a­rea și reîn­ca­dra­rea tutu­ror anga­ja­ți­lor din sis­te­mul public în func­ție de o gri­lă de veri­fi­ca­re a com­pe­ten­țe­lor care garan­tea­ză meri­to­cra­ție
* Sis­tem națio­nal de recru­ta­re, eva­lu­a­re și reîn­ca­dra­re trans­pa­ren­tă a func­țio­na­ri­lor după model UE (EPSO)
* Sala­ri­za­re dife­ren­ți­a­tă în func­ție de indi­ca­tori clari de per­for­man­ță
* Depo­li­ti­za­rea admi­nis­tra­ți­ei, de la nive­lul de sub­se­cre­tar de stat în jos
* Refor­ma mana­ge­men­tu­lui pri­vat la com­pa­ni­i­le de stat (imple­men­ta­rea de con­trac­te stan­dard de man­dat, pe bază de cri­te­rii de per­for­man­ță și com­pen­sa­re în func­ție de țin­te cuan­ti­fi­ca­bi­le).

2. Acum ori nici­o­da­tă, cro­ieș­te-ți altă soar­tă! — Eco­no­mie, antre­pre­no­ri­at și IMM-uri

* Extin­de­rea și revi­ta­li­za­rea pro­gra­mu­lui Start-up Nation: 40.000 de granturi/an, până la 200.000 lei/grant,
* Extin­de­rea și revi­ta­li­za­rea pro­gra­mu­lui pen­tru comerț și ser­vi­cii: 5.000 de granturi/an, 400.000 lei/grant,
* Extin­de­rea și revi­ta­li­za­rea pro­gra­mu­lui pen­tru micro­in­dus­tria­li­za­re: 5.000 de granturi/an, 400.000 lei/grant,
* Extin­de­rea și revi­ta­li­za­rea pro­gra­mu­lui pen­tru export: 5.000 de granturi/an, 50.000 lei/grant,
* Extin­de­rea și revi­ta­li­za­rea pro­gra­mu­lui pen­tru sus­ți­ne­rea meș­te­șu­gu­ri­lor și arti­za­na­tu­lui
* Cre­a­rea a 200.000 de noi locuri de mun­că,
* Pri­o­ri­ti­za­rea pro­iec­te­lor cu aport teh­no­lo­gic ridi­cat, valoa­re adă­u­ga­tă mare și com­po­nen­tă de cer­ce­ta­re și ino­va­re,
* Cre­a­rea unui pro­gram de reconversie/recalificare pro­fe­sio­na­lă pen­tru „jobu­ri­le vii­to­ru­lui”
Alo­ca­re: 2,5 mili­ar­de EUR.

3. Acum ori nici­o­da­tă, îna­l­ță-ți lata frun­te! — Agri­cul­tu­ră și mediu

* Extin­de­rea acti­vi­tă­ții Casei Națio­na­le de Comerț Agroa­li­men­tar și cre­a­rea unei rețe­le la nivel națio­na­le de maga­zi­ne dedi­ca­te des­fa­ce­rii pro­du­se­lor româ­nești,
* Sti­mu­len­te fis­ca­le pen­tru mari­le lan­țuri de reta­il care favo­ri­zea­ză pro­du­că­to­rii români,
* Cre­a­rea Băn­cii de Dezvol­ta­re și Inves­ti­ții pen­tru Agri­cul­tu­ră, în par­te­ne­ri­at cu CEC, care să ofe­re finan­ța­re pen­tru pro­duc­ție agri­co­lă și să eli­mi­ne depen­den­ța de marii tra­deri de cereae,
* Extin­de­rea pro­gra­mu­lui națio­nal de iri­ga­ții: con­struc­ția cana­lu­lui Siret-Bără­gan,
* Cre­a­rea Bur­sei de Cere­a­le și un sis­tem afe­rent de cer­ti­fi­ca­te de depo­zit care să asi­gu­re fle­xi­bi­li­ta­te pro­du­că­to­ri­lor și expor­ta­to­ri­lor,
* Pro­iect națio­nal pe 10 ani de rege­ne­ra­re a pădu­ri­lor,
* O acțiu­ne de cură­țe­nie gene­ra­lă în Româ­nia pen­tru a eli­mi­na com­plet și defi­ni­tiv gunoa­ie­le din natu­ră.
Alo­ca­re: 5 mili­ar­de EUR.

4. Acum ori nici­o­da­tă, pri­viți măre­țe umbre! — Patri­o­tism, valori și coe­ziu­ne națio­na­lă

* Cre­a­rea unui Com­plex Monu­men­tal al Iden­ti­tă­ții Națio­na­le în cadrul unui parc natu­ral montan care să devi­nă o atrac­ție turis­ti­că la nivel euro­pean și loc de pele­ri­naj pen­tru patri­oți; va inclu­de un com­plex sta­tu­ar monu­men­tal sculp­tat în pia­tră (după exem­plul Mount Rush­mo­re, USA) cu prin­ci­pa­le­le per­so­na­li­tăți care au con­stru­it sta­tul român: Ște­fan cel Mare, Mihai Vitea­zul, Avram Ian­cu, Ale­xan­dru Ioan Cuza, Rege­le Mihai I;
* Pro­gra­mul națio­nal de volun­ta­ri­at „Mie îmi pasă de Româ­nia!” (cre­a­rea unei rețe­le națio­na­le care să ofe­re aju­tor uma­ni­tar per­soa­ne­lor cele mai afec­ta­te de cri­ză);
* Intro­du­ce­rea ser­vi­ci­u­lui mili­tar obli­ga­to­riu, după mode­lul scan­di­nav;
* Pro­gram națio­nal de arbo­ra­re a dra­pe­lu­lui de stat al Româ­ni­ei, inclu­siv prin ofe­ri­rea unor sti­mu­len­te fis­ca­le (bonus de patri­o­tism — redu­ce­rea impo­zi­tu­lui pe pro­pri­e­ta­te);
* Into­na­rea imnu­lui de stat al Româ­ni­ei în școli în fie­ca­re zi la înce­pu­tul cur­su­ri­lor;
* Indem­ni­za­ție spe­cia­lă pen­tru fami­li­i­le cu venit sub 3000 RON pen­tru a pre­ve­ni aban­do­nul șco­lar (1000 RON / copil / lună, pen­tru con­ti­nu­a­rea stu­di­i­lor după ciclul obli­ga­to­riu);
* Inter­zi­ce­rea eva­cuă­rii chi­ri­a­și­lor cu res­tan­țe la pla­tă și a exe­cu­tă­rii sili­te pen­tru bunu­ri­le imo­bi­li­a­re în pri­me­le 90 de zile de după rela­xa­rea măsu­ri­lor de caran­ti­nă;
* Pro­gram de pro­tec­ție a per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce SOS SENIORI! (dis­pe­ce­rat națio­nal de asis­ten­ță soci­a­lă de urgen­ță pe model 112).
Alo­ca­re: 800 de mili­oa­ne de EUR.

5. Acum ori nici­o­da­tă, jurăm că vom da mâna! — Infras­truc­tu­ră vita­lă

* Cre­a­rea Admi­nis­tra­ți­ei Lucră­ri­lor Publi­ce prin deci­zie a CSAȚ, afla­tă în sub­or­di­nea direc­tă a Pri­mu­lui Minis­tru, insti­tu­ție care va coor­do­na direct toa­te mari­le pro­iec­te de infras­truc­tu­ră, cu man­dat pen­tru imple­men­ta­rea acce­le­ra­tă, cu pro­ce­duri sim­pli­fi­ca­te.
* Impli­ca­rea arma­tei ca mana­ger și inte­gra­tor al pro­iec­te­lor de infras­truc­tu­ră, cu trans­fer de know-how din par­tea US Army Corps of Engi­ne­ers
* Fina­li­za­rea de urgen­ță a cori­doa­re­lor stra­te­gi­ce de trans­port de mare vite­ză (autos­trăzi și căi fera­te):
* Sibiu — Pitești
* Târ­gu Mureș — Iași
* Pitești-Crai­o­va
* Comar­nic — Bra­șov
* Iași — Bucu­rești (Bucu­rești — Sucea­va)
* Bra­șov — Cur­tici
* Vâl­cea — Vâl­ce­le
Alo­ca­re: 10 mili­ar­de EUR.

6. Acum ori nici­o­da­tă, români din patru unghiuri! — Româ­nii de pre­tu­tin­deni

* Pro­gram de repa­tri­e­re a busi­ne­ss-uri­lor româ­nești din stră­i­nă­ta­te și ofe­ri­rea unei cofi­nan­țări de 50% din fon­duri publi­ce pen­tru inves­ti­ții în noi fir­me pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei (1 euro grant pen­tru fie­ca­re 1 euro pe care un mem­bru al dias­po­rei îl inves­teș­te în Româ­nia);
* Acces pri­o­ri­tar la Pro­gra­mul „Pri­ma Casă Dias­po­ra”, fără ade­ve­rin­ță de venit și sub­ven­ție la dobân­dă din par­tea sta­tu­lui român pen­tru tot ce depă­șeș­te pra­gul DAE de 3%, pen­tru o peri­oa­dă de 2 ani.
* Acces gra­tu­it în cen­tre­le de edu­ca­ție, în sco­pul învă­ță­rii lim­bii româ­ne, atât pen­tru soli­ci­tant, cât și pen­tru copi­ii aces­tu­ia;
* Pri­mul an gra­tu­it pen­tru rea­li­za­rea stu­di­i­lor uni­ver­si­ta­re, în cadrul uni­ver­si­tă­ți­lor de stat;
* Spi­ta­li­za­re și con­sul­tan­ță gra­tu­i­tă pen­tru pri­mul an de la întoar­ce­rea în țară, atât pen­tru bene­fi­ci­ar, cât și pen­tru copi­ii aces­tu­ia
* Înfi­in­ța­rea gra­tu­i­tă de între­prin­deri: SRL, SRL‑D, II, PFA;
* Scu­ti­rea de la pla­ta impo­zi­tu­lui pe profit/cifră de afa­ceri, pen­tru o peri­oa­dă de 1 an pen­tru soci­e­tă­ți­le nou înfi­in­ța­te de către româ­nii întorși din stră­i­nă­ta­te, până la atin­ge­rea unei cifre de afa­ceri de 1.000.000 EURO, în cazul depă­și­rii aces­te­ia, impo­zi­tân­du-se doar dife­ren­ța.
Alo­ca­re: 600 mili­oa­ne EUR.

7. Acum ori nici­o­da­tă, un glas ei mai așteap­tă! — Româ­nia digi­ta­lă

* Digi­ta­li­za­rea com­ple­tă a inte­rac­țiu­nii cetă­țea­nu­lui și a fir­me­lor cu sta­tul (până în 2022, 90% din toa­te inte­rac­țiu­ni­le cetă­țea­nu­lui și a fir­me­lor cu sta­tul se vor rea­li­za fără depla­sa­re fizi­că)
* Redu­ce­rea cu 90% a efor­tu­lui alo­cat de cetă­țeni și fir­me în sco­pul inte­rac­țio­nă­rii cu insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui.
* Asi­gu­ra­rea inter-ope­ra­bi­li­tă­ții tutu­ror sis­te­me­lor infor­ma­ti­ce prin inter­me­diu­lui unui por­tal unic de E‑government con­stru­it de un con­sor­țiu for­mat din com­pa­nii IT româ­nești
* Obli­ga­ti­vi­ta­te prin lege pen­tru auto­ri­tă­ți­le sta­tu­lui de a oferi ser­vi­ci­ul de pla­tă onli­ne a taxe­lor și impo­zi­te­lor
* Digi­ta­li­za­rea ANAF (ANAF Onli­ne) pen­tru creș­te­rea colec­tă­rii și redu­ce­rea eva­ziu­nii fis­ca­le
* Ofe­ri­rea de con­di­ții fis­ca­le favo­ra­bi­le com­pa­ni­i­lor care folo­sesc tele­mun­ca, sis­te­me de vide­o­con­fe­rin­ță și comer­țul onli­ne
* Acces gra­tu­it neli­mi­tat la inter­net de vite­ză mică pen­tru toa­te tipu­ri­le de car­te­le și abo­na­men­te, pen­tru a com­ba­te anal­fa­be­tis­mul func­țio­nal.
Alo­ca­re: 1 mili­ard EUR.

8. Acum ori nici­o­da­tă, azi mână de aju­tor! — Inves­ti­ții și locuri de mun­că

* Cre­a­rea unui pro­gram de amnis­tie fis­ca­lă pen­tru reîn­ce­pe­rea acti­vi­tă­ții fir­me­lor, evi­tând insol­ven­țe în masă în urma cri­zei
* Con­di­ții fis­ca­le favo­ra­bi­le pen­tru inves­ti­to­rii care par­ti­ci­pă la par­te­ne­ri­a­te public pri­va­te (PPP), până la scu­ti­rea timp de 10 ani de la pla­ta taxe­lor și impo­zi­te­lor afe­ren­te pro­iec­te­lor pe care le deru­lea­ză în par­te­ne­ri­at cu sta­tul
* Ofe­ri­rea unui mora­to­riu fis­cal pen­tru impo­zi­tul pe venit și pro­fit în peri­oa­da 2020 — 2022 pen­tru com­pa­ni­i­le cu cifra de afa­ceri de până la 1 mili­on de euro
* Aco­pe­ri­rea din fon­duri publi­ce, timp de 60 de zile, a 75% din sala­ri­i­le per­so­na­lu­lui în cazul fir­me­lor care anga­jea­ză for­ță de mun­că dis­po­ni­bi­li­za­tă în tim­pul cri­zei (pri­me­le 30 de zile plăți cash și urmă­toa­re­le 30 de zile deduc­ti­bi­li­ta­te fis­ca­lă în limi­ta a 75% din cos­tu­ri­le sala­ri­a­le)
Alo­ca­re: 2 mili­ar­de EUR.

9. Acum ori nici­o­da­tă, stri­gați în lumea lar­gă! — O Româ­nie câști­ga­tă în Euro­pa și în lume

* Pro­pu­ne­rea la nivel UE a unui plan de creș­te­re a buge­tu­lui comun Euro­pean și orien­ta­rea aces­tu­ia pen­tru a spri­jini redu­ce­rea deca­la­je­lor de dezvol­ta­re între sta­te­le mem­bre și creș­te­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ții Euro­pei în plan glo­bal;
* Soli­ci­ta­rea insti­tu­i­rii unui sala­riu minim euro­pean pen­tru medici și cadre medi­ca­le (asis­ten­te, infir­mi­e­re, per­so­nal auxi­li­ar);
* Dub­la­rea sub­ven­ți­ei la hec­tar ofe­ri­te prin Poli­ti­ca Agri­co­lă Comu­nă a UE pen­tru fer­me­le mici și medii;
* Cre­a­rea unui rețe­le inter­națio­na­le de amba­sa­de în regim PPP (huburi, spa­ții de lucru, cu per­so­nal spe­cia­li­zat mixt public/privat) pen­tru com­pa­ni­i­le româ­nești care gene­rea­ză pro­du­se și solu­ții îna­lt teh­no­lo­gi­za­te.
Alo­ca­re: 100 mili­oa­ne EUR

10. Acum ori nici­o­da­tă, cu glo­rie depli­nă! — Plan de pro­tec­ție și rezi­li­en­ță națio­na­lă

* Cre­a­rea Agen­ți­ei Națio­na­le de Secu­ri­ta­te Ali­men­ta­ră, în par­te­ne­ri­at cu Rezer­ve­le Sta­tu­lui, care să asi­gu­re o rezer­vă de minim 3 luni de ali­men­te și pro­du­se de mini­mă nece­si­ta­te în caz de cri­ză.
* Pro­gram națio­nal de inves­ti­ții în sis­te­mul medi­cal pen­tru a asi­gu­ra răs­puns rapid în caz de situ­a­ții urgen­ță sani­ta­ră (după mode­lul SMURD)
* Cre­a­rea de lan­țuri de pro­duc­ție și des­fa­ce­re la nivel intern pen­tru pro­du­se­le de bază nece­sa­re popu­la­ți­ei, evi­tând impor­tu­ri­le.
* Dema­ra­rea în regim de urgen­ță a exploa­tă­rii resur­se­lor de gaze natu­ra­le din pla­to­ul con­ti­nen­tal al Mării Negre, în par­te­ne­ri­at cu Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii
Alo­ca­re: 3 mili­ar­de EUR.

ALOCARE TOTALĂ: 25 MILIARDE EURO.

Pen­tru a pune în prac­ti­că aces­te măsuri, este obli­ga­to­rie redes­chi­de­rea eco­no­mi­ei până cel târ­ziu la data de 15 mai anul curent. Pen­tru a asi­gu­ra obiec­tiv, cerem urgent auto­ri­tă­ți­lor măsuri de pre­gă­ti­re a acti­vi­tă­ții eco­no­mi­ce și a recon­struc­ți­ei post-cri­ză:
— tes­ta­rea în masă a popu­la­ți­ei: 20,000 de teste/zi timp de 40 de zile
— eli­be­ra­rea unui cer­ti­fi­cat de imu­ni­ta­te pen­tru per­soa­ne­lor vin­de­ca­te de COVID-19, pen­tru a putea relua acti­vi­ta­tea nor­ma­lă
— adop­ta­rea de urgen­ță a unei măsuri prin care firmele/PFA/II care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea de la domi­ci­liu își deduc cos­tu­ri­le cu chi­ria și uti­li­tă­ți­le locu­in­ței (pe bază de decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re)
— tes­ta­rea obli­ga­to­rie a tutu­ror per­soa­ne­lor care intră în Româ­nia, până la dis­pa­ri­ția pan­de­mi­ei COVID-19.


Man­ga­lia News, 07.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele