GARZILE MEDICILOR de la Spitalul Municipal Mangalia, în luna APRILIE 2020

0
1279

GARZILE MEDICILOR de la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, în luna APRILIE 2020

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia pre­zin­tă tabe­lul cu GĂRZILE medi­ci­lor de la Spi­ta­lul Man­ga­lia, pen­tru luna Apri­lie 2020, la sec­ți­i­le — CPU, Inter­ne, Chi­rur­gie, Orto­pe­die și Pedia­trie:

MN: Tutu­ror medi­ci­lor și cadre­lor medi­ca­le auxi­li­a­re de la Spi­ta­lul din Man­ga­lia și de la toa­te spi­ta­le­le din Româ­nia, le dorim mul­tă sănă­ta­te, abn­e­ga­ție și pute­re, ca să  depă­șim cu bine aceas­tă peri­oa­dă grea. Aveți gri­jă de dum­ne­a­voas­tră! Noi vă res­pec­tăm mun­ca tita­ni­că și STĂM ACASĂ!

VĂ RECOMANDĂM să citiți și: Medi­cii de la Spi­ta­lul Man­ga­lia acor­dă CONSILIERE și ÎNDRUMARE TELEFONICĂ tutu­ror pacien­ți­lor, în sco­pul limi­tă­rii depla­să­ri­lor până la spi­tal, pen­tru scă­de­rea ris­cu­lui de con­ta­mi­na­re. TELEFOANELE, pe spe­cia­li­tăți medi­ca­le

DONEAZĂ PENTRU SPITALUL MANGALIA! Ori­ce dona­ție, cât de mică, este de folos! Hai­deți să con­tri­bu­im cu toții! Pen­tru Man­ga­lia, pen­tru noi, pen­tru părin­tii și copi­ii nos­tri, pen­tru cei apro­pi­ați!

Dr. Ana Maria Bucur: Coro­na virus — Câte­va reco­man­dări de bun simț, la tim­pul pre­zent!

Dr. Dori­na Stă­e­tu, medic spe­cia­list oftal­mo­log din Man­ga­lia, acor­dă onli­ne aju­tor de spe­cia­li­ta­te

SFATUL MEDICULUI DENTIST, cu Mădă­li­na Gri­go­res­cu, ONLINE


Man­ga­lia News, Mier­curi, 01.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply