Fii gata de start! Aplicația IMM Invest se deschide Vineri, 17 aprilie!

0
277

Fon­dul Națio­nal de Garan­ta­re a Cre­di­te­lor pen­tru Între­prin­de­ri­le Mici și Mij­lo­cii (FNGCIMM) a anun­țat că, înce­pând cu data de Vineri, 17 apri­lie 2020, ora 10, IMM-uri­le inte­re­sa­te se pot înscrie în apli­ca­ția onli­ne IMM Invest, dis­po­ni­bi­lă la adre­sa: https://www.imminvest.ro/auth/login

Pro­gra­mul IMM Invest Româ­nia per­mi­te IMM-uri­lor afec­ta­te sem­ni­fi­ca­tiv de cri­za COVID-19  să își asi­gu­re lichi­di­tă­ți­le pen­tru deru­la­rea acti­vi­tă­ții curen­te sau pen­tru inves­ti­ții, prin acce­sa­rea unu­ia sau a mai mul­tor cre­di­te pen­tru rea­li­za­rea de inves­ti­ții și/sau unul sau mai mul­te credite/linii de cre­dit pen­tru capi­tal de lucru, garan­ta­te de către FNGCIMM în nume­le și con­tul sta­tu­lui roman, prin Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce.

Pla­fo­nul maxim de garan­ta­re alo­cat este de 15 mili­ar­de lei.

Avan­ta­je­le cre­di­tu­lui garan­tat IMM Invest

 • Sta­tul poa­te garan­ta până la 90% din valoa­rea cre­di­te­lor pe care le acce­sați la una din băn­ci­le par­te­ne­re;
 • Nu plătiți dobân­dă, comi­sion de garan­ta­re sau alte cos­turi de acor­da­re. Cos­tu­ri­le finan­ță­rii sunt sub­ven­țio­na­te în pro­cent de 100% de la buge­tul de stat, până la data de 31.12.2020, cu posi­bi­li­tăți de pre­lun­gi­re;
 • Nu plătiți comi­sion de ram­bu­r­sa­re anti­ci­pa­tă;
 • Valoa­rea maxi­mă a cre­di­te­lor poa­te fi de până la 10.000.000 lei pen­tru inves­ti­ții și până la 5.000.000 lei pen­tru capi­tal de lucru.

Cre­di­te pen­tru capi­tal de lucru

Pen­tru între­prin­de­ri­le mij­lo­cii

Apli­când pen­tru unul sau mai mul­te credite/linii de cre­dit veți bene­fi­cia de:

 • finan­țări în valoa­re de  până la 5.000.000 lei;
 • garan­ții de stat în valoa­re de maxim 80% din valoa­rea cre­di­te­lor;
 • dura­ta finan­ță­rii este de maxim 36 de luni, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re pen­tru încă 36 de luni;
 • rata dobân­zii com­pu­sa din ROBOR la 3 luni +2,5 %/ an este sub­ven­țio­na­tă 100% de la buge­tul de stat;
 • cos­tu­ri­le de acor­da­re, moni­to­ri­za­re și admi­nis­tra­re a garan­ți­i­lor acor­da­te în nume­le și con­tul sta­tu­lui vor fi supor­ta­te de la buge­tul de stat.

Pen­tru între­prin­de­ri­le mici și micro

Apli­când pen­tru unul sau mai mul­te credite/linii de cre­dit veți bene­fi­cia de:

 • finan­țări pen­tru capi­tal de lucru de până la 1.000.000 lei pen­tru între­prin­de­re mica și până la 500.000 lei pen­tru microîn­tre­prin­de­re;
 • garan­ții de stat de maxim 90% din valoa­rea cre­di­tu­lui;
 • dura­ta finan­ță­rii este de până la 36 de luni, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re pen­tru încă 36 luni;
 • rata dobân­zii ROBOR la 3 luni +2,5 %/an, sub­ven­țio­na­tă 100% de la buge­tul de stat;
 • cos­tu­ri­le de acor­da­re, moni­to­ri­za­re și admi­nis­tra­re a garan­ți­i­lor acor­da­te în nume­le și con­tul sta­tu­lui vor fi supor­ta­te de la buge­tul de stat.

Cre­di­te pen­tru inves­ti­ții

Pen­tru între­prin­de­ri­le mij­lo­cii

Apli­când pen­tru unul sau mai mul­te credite/linii de cre­dit veți bene­fi­cia de:

 • finan­țări în valoa­re de până la 10.000.000 lei;
 • garan­ții de stat în valoa­re de ​maxim 80% din valoa­rea cre­di­te­lor, ​exclu­siv dobân­zi­le, comi­si­oa­ne­le, și spe­ze­le afe­ren­te;
 • dura­ta finan­ță­rii este de până la 72 de luni, cu posi­bi­li­ta­tea unei peri­oa­de de gra­tie de maxim 18 luni;
 • rata dobân­zii com­pu­sa din ROBOR la 3 luni +2%/an este sub­ven­țio­na­tă 100% de la buge­tul de stat;
 • cos­tu­ri­le de acor­da­re, moni­to­ri­za­re și admi­nis­tra­re a garan­ți­i­lor acor­da­te în nume­le și con­tul sta­tu­lui vor fi supor­ta­te de la buge­tul de stat.

Pen­tru între­prin­de­ri­le mici și micro

Apli­când pen­tru unul sau mai mul­te credite/linii de cre­dit veți bene­fi­cia de:

 • finan­țări în valoa­re de până la 10.000.000 lei;
 • garan­ții de stat în valoa­re de ​maxim 80% din valoa­rea cre­di­te­lor, ​exclu­siv dobân­zi­le, comi­si­oa­ne­le, și spe­ze­le afe­ren­te;
 • dura­ta finan­ță­rii este de până la 72 de luni, cu posi­bi­li­ta­tea unei peri­oa­de de gra­tie de max. 18 luni;
 • rata dobân­zii com­pu­sa din ROBOR la 3 luni +2%/an este sub­ven­țio­na­tă 100% de la buge­tul de stat;
 • cos­tu­ri­le de acor­da­re, moni­to­ri­za­re și admi­nis­tra­re a garan­ți­i­lor acor­da­te în nume­le și con­tul sta­tu­lui vor fi supor­ta­te de la buge­tul de stat.

Sume­le acor­da­te cu res­pec­ta­rea con­di­ti­i­lor pro­gra­mu­lui nu vor putea fi uti­li­za­te pen­tru refi­nan­ta­rea altor cre­di­te in deru­la­re.

Pen­tru sec­toa­re­le agri­cul­tu­rii, pis­ci­cul­tu­rii şi acva­cul­tu­rii se apli­că urmă­toa­re­le con­di­ţii:

a) aju­to­rul nu depă­şeş­te 120.000 euro pen­tru fie­ca­re între­prin­de­re care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în sec­to­rul pes­cu­i­tu­lui şi acva­cul­tu­rii sau 100.000 euro pen­tru fie­ca­re între­prin­de­re care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în dome­ni­ul pro­du­cţi­ei pri­ma­re de pro­du­se agri­co­le; toa­te sume­le uti­li­za­te tre­bu­ie să fie bru­te, şi anu­me îna­in­te de dedu­ce­rea impo­zi­te­lor sau a altor taxe;

b) cuan­tu­mul aju­to­ru­lui acor­dat între­prin­de­ri­lor care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în dome­ni­ul pro­du­cţi­ei pri­ma­re de pro­du­se agri­co­le nu tre­bu­ie sta­bi­lit pe baza preţu­lui sau a can­ti­tă­ţii pro­du­se­lor intro­du­se pe pia­ţă;

c) aju­to­rul acor­dat între­prin­de­ri­lor care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în sec­to­rul pes­cu­i­tu­lui şi acva­cul­tu­rii nu se înca­drea­ză în niciu­na din­tre cate­go­ri­i­le de aju­toa­re menţio­na­te la arti­co­lul 1 ali­ne­a­tul (1) lite­re­le (a)-(k) din Regu­la­men­tul (UE) nr. 717/2014 al Comi­si­ei din 27 iunie 2014 pri­vind apli­ca­rea arti­co­le­lor 107 şi 108 din Tra­ta­tul pri­vind fun­cţio­na­rea Uniu­nii Euro­pe­ne aju­toa­re­lor de mini­mis în sec­to­rul pes­cu­i­tu­lui şi acva­cul­tu­rii;

d) în cazul în care o între­prin­de­re îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în mai mul­te sec­toa­re căro­ra li se apli­că cuan­tu­muri maxi­me dife­ri­te, între­prin­de­rea în cau­ză asi­gu­ră, prin mij­loa­ce adec­va­te, cum ar fi sepa­ra­rea con­tu­ri­lor, fap­tul că pen­tru fie­ca­re din­tre aces­te acti­vi­tă­ţi se res­pec­tă pla­fo­nul afe­rent şi că, în total, nu se depă­şeş­te cel mai mare cuan­tum posi­bil.

Cre­di­te­le se acor­dă în func­ție de cri­te­ri­i­le spe­ci­fi­ce pre­vă­zu­te în nor­me­le și pro­ce­du­ri­le inter­ne de cre­di­ta­re ale insti­tu­ți­i­lor de cre­dit, cu înca­dra­rea în nor­me­le de garan­ta­re ale FNGCIMM și cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de ges­tio­na­re a pla­fo­a­ne­lor anu­a­le.

Mai mul­te infor­ma­ții des­pre sche­ma de aju­tor de stat pen­tru sus­ți­ne­rea acti­vi­tă­ții IMM-uri­lor în con­tex­tul cri­zei eco­no­mi­ce gene­ra­te de pan­de­mia covid-19, se pot găsi la adre­sa https://www.fngcimm.ro/imm-invest


Man­ga­lia News, 16.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele