Festivalul Internațional Shakespeare, Home edition, pe Facebook, în perioada 23 aprilie – 3 mai 2020

0
335

Pro­gra­ma­tă să aibă loc în peri­oa­da 23 apri­lie – 3 mai 2020, ce‑a de‑a XII‑a edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal Sha­kes­pea­re a fost anu­la­tă în for­ma ei cla­si­că, din cau­za pan­de­mi­ei de Covid-19 și repro­gra­ma­tă pen­tru anul 2021.

Tea­trul Națio­nal din Crai­o­va a cre­at edi­ția onli­ne a aces­tui fes­ti­val, pe pagi­na de Face­bo­ok https://www.facebook.com/shakespearefestivalcraiova, unde o serie de spec­ta­co­le și inter­ven­ții în soci­al media vor săr­bă­tori ope­ra lui Wil­li­am Sha­kes­pea­re, în peri­oa­da dedi­ca­tă de la înce­put aces­tui eve­ni­ment, res­pec­tiv 23 apri­lie – 3 mai 2020.

În para­lel, în cola­bo­ra­re cu Casa de Pro­duc­ție TVR și TVR 3, până pe 26 apri­lie, pe TVR3 se difu­zea­ză 12 epi­soa­de din seria dedi­ca­tă spec­ta­co­le­lor care au la bază ope­ra mare­lui dra­ma­turg Wil­li­am Sha­kes­pea­re în Româ­nia. Epi­soa­de­le, cu o dura­tă de cca 10 minu­te fie­ca­re, sunt struc­tu­ra­te în jurul celor mai cunos­cu­te și mai juca­te pie­se sha­kes­pea­rie­ne în Româ­nia şi aduc în faţa publi­cu­lui ima­gini ine­di­te cu rea­li­za­to­rii aces­tor mari spec­ta­co­le pre­cum și ima­gini de arhi­vă, une­le chiar docu­ment, din spec­ta­co­le­le juca­te de‑a lun­gul tim­pu­lui pe sce­ne­le tea­tre­lor noastre.

Por­nind de la o arhi­vă veche de pes­te 25 de ani, Fes­ti­va­lul Sha­kes­pea­re va recrea pașii care au adus eve­ni­men­tul la noto­ri­e­ta­tea inter­națio­na­lă câști­ga­tă  până în pre­zent. Din arhi­va video vor putea fi vizio­na­te spec­ta­co­le ale mari­lor regi­zori Sil­viu Pur­că­re­te, Vlad Mugur, Tom­pa Gabor, iar tea­tre fai­moa­se din toa­te col­țu­ri­le lumii și nume impor­tan­te ale sce­nei mondi­a­le pre­cum Robert Wil­son, Declan Don­ne­l­lan, Ber­li­ner Ensem­ble, Che­ek by Jowl, Yuri Butu­sov se vor ală­tu­rat ini­ția­ti­vei Tea­tru­lui Națio­nal ”Marin Sores­cu” din Crai­o­va care săr­bă­to­reș­te, cu aceas­tă oca­zie, legă­tu­ra strân­să cu regi­zo­rul Sil­viu Pur­că­re­te, difu­zând 5 din­tre spec­ta­co­le­le monta­te de aces­ta la Craiova.

”Am încer­cat să înțe­le­gem cum putem fi împre­u­nă și în aces­te con­di­ții difi­ci­le. Din feri­ci­re, teh­no­lo­gia ne per­mi­te să creăm spa­ții vir­tu­ale pe care să le împăr­țim cu cei­lalți. Edi­ția de aca­să este o pro­mi­siu­ne că acest fes­ti­val va mer­ge mai depar­te indi­fe­rent de câte obs­ta­co­le va întâlni.

Poa­te cea mai sen­si­bi­lă nuan­ță a aces­tei edi­ții spe­ci­a­le pe care noi am numit‑o ”Sha­kes­pea­re Uni­ver­sa­lul– home edi­tion” este repre­zen­ta­tă de sone­te­le de aca­să. Înce­pem cu Sone­te reci­ta­te de Emil Boro­ghi­nă și înche­iem cu cele­bre­le Sha­kes­pea­re’s Son­nets de Robert Wil­son, iar firul roșu este pur­tat de artiști din pes­te 20 de țări care își des­chid case­le și sufle­te­le pen­tru a ni‑l adu­ce, fie­ca­re în lim­ba lui, pe Sha­kes­pea­re Uni­ver­sa­lul în casa și sufle­tul nos­tru. Până ne vom reve­dea din nou în tea­tre hai­deți să #stă­ma­ca­să la Sha­kes­pea­re! Artiș­tii și publi­cul vor crea împre­u­nă o edi­ție de fes­ti­val de care ne vom adu­ce amin­te mul­tă vre­me”, a decla­rat Vlad Dră­gu­les­cu, direc­tor artis­tic al Tea­tru­lui Națio­nal Crai­o­va și al Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal Shakespeare.

Via­ța și ope­ra lui Wil­li­am Sha­kes­pea­re vor fi cele­bra­te de actori din Ger­ma­nia, Polo­nia, Olan­da, Bul­ga­ria, Slo­ve­nia, Chi­na, SUA, Fran­ța, Leto­nia, Gre­cia, Mace­do­nia, Can­a­da, India ș.a. prin inter­ven­ții live pe pagi­na de Face­bo­ok https://www.facebook.com/shakespearefestivalcraiova/

Orga­ni­za­tor: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu”, Crai­o­va, Fun­da­ția Sha­kes­pea­re, Par­te­ner: Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român.

Pro­gram: https://www.facebook.com/shakespearefestivalcraiova/

Joi, 23 aprilie:

13:00 – Geor­ge Banu – introducere

17:00 – Home Son­nets — Emil Boroghină

Vineri, 24 aprilie

17:00 – Home Sonnets

19:00 – Poves­te de iar­nă / The Winter’s Tale, regia Declan Don­ne­l­lan (2016, pro­duc­ție Che­ek by Jowl, UK & Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cehov de la Moscova)

Sâm­bă­tă, 25 aprilie

17:00 – Home Sonnets

19:00 – O furt­u­nă, regia Sil­viu Pur­că­re­te (2012, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

Dumi­ni­că, 26 aprilie

17:00 – Home Sonnets

Luni, 27 aprilie

10:00 — Home Sonnets

13:00 — Romeo și Juli­e­ta, regia Yian­nis Para­s­ke­vo­po­u­los (2005, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

17:00 — Home Sonnets

19:00 — Ham­let, regia Vlad Mugur (2001, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal Cluj Napoca)

Marti 28  aprilie

10:00 — Home sonnets

13:00 — Apo­ca­lip­sa după Sha­kes­pea­re. Mac­be­th, regia Janu­sz Wis­ni­ew­s­ki (2012, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

17:00 — Home Sonnets

19:00 — Timon din Ate­na, regia Mihai Măniu­țiu (1998, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

Mier­curi 29 aprilie

10:00 — Home Sonnets

13:00 — Îmblân­zi­rea scor­piei, regia Mir­cea Cor­niș­tea­nu (2002, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

17:00 — Home Sonnets

19:00 — Came­ra lui Sha­kes­pea­re, regia: Yuri Butu­sov (2016, pro­duc­ție: Saint Peter­sbu­rg Len­so­vi­et Theatre)

Joi 30 aprilie

10:00 — Home Sonnets

13:00 — Titus Andro­ni­cus, regia Sil­viu Pur­că­re­te  (1993, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

17:00 — Home Sonnets

19:00 —  Măsu­ră pen­tru măsu­ră, regia Sil­viu Pur­că­re­te (2008, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

Vineri 1 mai

10:00 — Home Sonnets

17:00 — Home Sonnets

19:00 — Ham­let, regia Tom­pa Gabor (1998, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

Sâm­bă­tă 2 mai

10:00 — Home Sonnets

13:00 — Ubu rex cu sce­ne din Mac­be­th, regia Sil­viu Pur­că­re­te (1991, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

17:00 — Home Sonnets

19:00 — A două­spre­ze­cea noap­te, regia Sil­viu Pur­că­re­te (2009, pro­duc­ție: Tea­trul Națio­nal ”Marin Sores­cu” Craiova)

Dumi­ni­ca 3 mai

10:00 — Home Sonnets

17:00 — Home Sonnets

19:00 — Sone­te­le lui Sha­kes­pea­re, regia Robert Wil­son (2019, pro­duc­ție: Ber­li­ner Ensem­ble, Ber­lin, Germania).


Man­ga­lia News, 23.04.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, Radio Româ­nia Cultural).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply