Farmec a început producția de biocide pentru uz personal și medical. Comandați online și de AICI! [VIDEO]

0
402

Far­mec, cel mai mare pro­du­că­tor român de cos­me­ti­ce, a înce­put pro­duc­ția de bio­ci­de pen­tru uz per­so­nal și medi­cal.

Urmând reco­man­da­rea Orga­ni­za­ți­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ții, dez­in­fec­tan­ții au ca sub­stan­ță acti­vă alco­o­lul în pro­por­ție de minim 70%. În urma tes­te­lor de labo­ra­tor, com­pa­nia a obți­nut avi­ze­le nece­sa­re pen­tru bio­ci­de, de la Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”, avi­ze care ates­tă acțiu­nea viru­ci­dă, bac­te­ri­ci­dă și fun­gi­ci­dă a pro­du­se­lor. Pe lân­gă efi­cien­ța și acțiu­nea rapi­dă demon­stra­te, dez­in­fec­tan­ții sunt plă­cuți la uti­li­za­re, au un miros agrea­bil și sunt siguri pen­tru sănă­ta­tea popu­la­ți­ei și a mediu­lui.

Un ele­ment de nou­ta­te în por­to­fo­li­ul Far­mec sunt dez­in­fec­tan­ții pen­tru mâini și supra­fe­țe din gama Der­mo­farm, pe bază de alco­ol eti­lic 80% v/v, cre­ați spe­cial pen­tru uni­tă­ți­le medi­ca­le. Pro­du­se­le sunt dis­po­ni­bi­le spre achi­zi­țio­na­re în vari­an­ta de 750 ml și de 5 l. Capa­ci­ta­tea de pro­duc­ție pen­tru bio­ci­de­le Der­mo­farm este de apro­xi­ma­tiv 700.000 de uni­tăți pe lună.

Pri­mul dez­in­fec­tant pro­dus pen­tru uz per­so­nal pe bază de alco­ol este Far­mec, Loțiu­ne dez­in­fec­tan­tă mâini, având o acțiu­ne rapi­dă și fiind reco­man­dat pen­tru uti­li­zări frec­ven­te. Pro­du­sul este dis­po­ni­bil în trei vari­an­te: 150 ml, 3 l și 5 l. Loțiu­nea la 150 ml va fi dis­po­ni­bi­lă pe toa­te cana­le­le de vân­za­re pen­tru publi­cul larg: onli­ne pe www.farmec.ro, în maga­zi­ne­le de brand Far­mec și Gero­vi­tal, în far­ma­cii și super­mar­ke­turi. Cele la volu­me mai mari sunt comer­ci­a­li­za­te pen­tru uz colec­tiv, către com­pa­nii și insti­tu­ții, având posi­bi­li­ta­tea de a adap­ta can­ti­tă­ți­le la cere­rea cli­en­tu­lui. Com­pa­nia poa­te pro­du­ce lunar esti­ma­tiv un număr de 650.000 de loțiuni de acest tip.

În con­tex­tul actu­al, ne-am orga­ni­zat toa­te resur­se­le și ne-am adap­tat lini­i­le de pro­duc­ție, pri­o­ri­ti­zând pro­du­se­le igie­ni­zan­te, dez­in­fec­tan­te și anti­bac­te­rie­ne pen­tru a răs­pun­de nevo­i­lor și cerin­țe­lor din pia­ță, în spe­cial soli­ci­tă­ri­lor veni­te din par­tea insti­tu­ți­i­lor, care lup­tă în pri­ma linie împo­tri­va răs­pân­di­rii nou­lui virus COVID-19. Am impli­cat toți spe­cia­liș­tii din cadrul com­pa­niei în acest amplu pro­ces de pro­duc­ție și depu­nem toa­te efor­tu­ri­le să obți­nem mate­ri­i­le pri­me și amba­la­je­le nece­sa­re pen­tru a aco­peri cere­rea de pe pia­ță și pen­tru a oferi un preț corect. În plus, le mul­țu­mesc mem­bri­lor Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei pen­tru supor­tul acor­dat în urgen­ta­rea avi­ză­rii bio­ci­de­lor”, a decla­rat Mir­cea Tur­dean, Direc­tor Gene­ral Far­mec.

La înce­pu­tul cri­zei declan­șa­te de noul Coro­na­vi­rus, com­pa­nia clu­jea­nă a dema­rat în regim de urgen­ță pro­duc­ția a două igie­ni­zan­te pen­tru mâini Far­mec pen­tru uz per­so­nal, a unui nou Săpun lichid anti­bac­te­ri­an Far­mec, pre­cum și a pro­du­su­lui Nufăr, dez­in­fec­tant uni­ver­sal într-un for­mat extins, cu tri­gger, pen­tru o uti­li­za­re mai prac­ti­că, pre­cum și la volu­me mai mari.

În con­ti­nu­a­re, pri­o­ri­ta­tea numă­rul 1 a com­pa­niei Far­mec este cer­ce­ta­rea și dezvol­ta­rea pro­du­se­lor dez­in­fec­tan­te noi, esen­ți­a­le pen­tru sănă­ta­tea publi­că în aceas­tă peri­oa­dă de cri­ză, și de a‑și adu­ce apor­tul de expe­rien­ță, capa­ci­ta­te de pro­duc­ție și dis­tri­bu­ție în bene­fi­ci­ul popu­la­ți­ei din Româ­nia.

Des­pre Far­mec S.A. Cluj-Napo­ca

Far­mec S.A. Cluj-Napo­ca — cel mai mare pro­du­că­tor de cos­me­ti­ce cu capi­tal 100% româ­nesc — rămâ­ne un brand emble­mă pen­tru Româ­nia. Por­to­fo­li­ul com­pa­niei impre­sio­nea­ză o lume întrea­gă prin pro­du­se moder­ne, con­ce­pu­te în labo­ra­toa­re per­for­man­te. Com­pa­nia are cer­ti­fi­ca­re inter­na­ţio­na­lă GMP și comer­ci­a­li­zea­ză pro­du­se­le din por­to­fo­liu în apro­xi­ma­tiv 30 țări.

În apri­lie, reţea­ua de maga­zi­ne de brand deţi­nu­te de Far­mec cuprin­de 8 maga­zi­ne Far­mec, loca­li­za­te în Cluj-Napo­ca, Arad, Bra­șov, Sibiu, Târ­gu Mureș și Timi­șoa­ra, 20 maga­zi­ne Gero­vi­tal care se găsesc în Cluj-Napo­ca, Bucu­rești, Con­stan­ța, Timi­șoa­ra, Crai­o­va, Plo­iești, Sucea­va, Iași, Pia­tra Neamț, Galați, Ora­dea, Sibiu şi Râm­ni­cu Vâl­cea și 2 maga­zi­ne Gero­vi­tal des­chi­se prin sis­te­mul de franci­ză, la Bacău și Pitești.


Man­ga­lia News, 30.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply