DOCTORUL VIRGIL MUSTA: NU MAI PURTAȚI MASCĂ ŞI MĂNUŞI ÎN MAȘINĂ, CÂND SUNTEȚI SINGURI, SAU ÎN AER LIBER!

0
400

DOCTORUL VIRGIL MUSTA: NU MAI PURTAȚI MASCĂ ŞI MĂNUŞI ÎN MAȘINĂ, CÂND SUNTEȚI SINGURI, SAU ÎN AER LIBER!

Doc­to­rul Vir­gil Mus­ta, şef de secţie la Spi­ta­lul de Boli Infe­cţi­oa­se „Vic­tor Babeş” din Timi­şoa­ra, a sub­li­ni­at cât este de impor­tant să știm să folo­sim corect măș­ti­le de pro­tec­ție și mănu­și­le, pen­tru a ne pro­te­ja împo­tri­va coro­na­vi­ru­su­lui.

Doc­to­rul Vir­gil Mus­ta a mai spus că nu tre­bu­ie să exa­ge­răm și să pur­tăm măști și mănuși în mași­nă, când sun­tem sin­guri, ori în aer liber, ci doar atunci când urmea­ză să ne întâl­nim cu cine­va, ori mer­gem în locuri aglo­me­ra­te.

Mănu­și­le sunt uti­le pen­tru o peri­oa­dă scur­tă de timp, când avem de des­fă­șu­rat o acti­vi­ta­te cu ris­cul de a ne con­ta­mi­na mâi­ni­le, în cazul în care nu ne putem spă­la ime­di­at pe mâini. După ce am ter­mi­nat acti­vi­ta­tea, arun­căm mănu­și­le și ne spă­lăm ime­di­at pe mâini. În caz con­trar, mănu­șa fiind con­ta­mi­na­tă e ca o mână con­ta­mi­na­tă. Mai mult, ai ten­din­ța să crezi că ești pro­te­jat de mănu­șă, duci mâna la gură, la nas și te con­ta­mi­nezi. Tre­bu­ie să te dez­o­biș­nu­iești să duci mâna spre față, indi­fe­rent dacă ai mănu­șă sau fără. Pur­tăm mănuși doar atunci când des­fă­șu­răm o acti­vi­ta­te cu risc de con­ta­mi­na­re. La fel și cu mas­ca. Nu o pur­tăm, dacă sun­tem sin­guri în mași­nă, dacă sun­tem aca­să, dacă mer­gem în aer liber. Dar, dacă mer­gem într-un loc aglo­me­rat sau ne întâl­nim cu o altă per­soa­nă, e impor­tan­tă dis­tan­ța­rea și pur­ta­rea măș­tii“, a spus dr. Vir­gil Mus­ta.

Expli­ca­ți­i­le doc­to­ru­lui vin în con­tex­tul în care pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a anun­țat că, înce­pând cu 15 mai și până la sfâr­și­tul anu­lui, româ­nii vor fi obli­gați să poar­te măști de pro­tec­ție în spa­ți­i­le publi­ce închi­se. (sur­sa: damboviteanul.com).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply