Daniela Rus, cercetătoarea care duce robotica la un nou nivel de performanță, a fost numită în Consiliul pentru Tehnologie și Știință (PCAST) de la Casa Albă

0
259

Cer­ce­tă­tor, pro­fe­sor de ingi­ne­rie elec­tri­că și infor­ma­ti­că şi direc­tor în cadrul Labo­ra­to­ru­lui de Com­pu­ter Scien­ce şi Inte­li­genţă Arti­fi­ci­a­lă (CSAIL) al MIT (Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy), pro­de­can pen­tru cer­ce­ta­re în cadrul Ste­phen A. Schar­zman Col­le­ge of Com­pu­ting – una din­tre cele mai pres­ti­gi­oa­se insti­tu­ţii de cer­ce­ta­re din lume în dome­ni­ul com­pu­te­re­lor, spea­ker la eve­ni­men­te inter­națio­na­le cu tema­ti­că IT&C, Danie­la Rus este un om de ști­in­ță com­plex, cu pro­iec­te și cunoș­tin­țe remar­ca­bi­le în robo­ti­că, ști­in­ța date­lor și inte­li­gen­ță arti­fi­ci­a­lă. Danie­la Rus a stu­di­at și și‑a con­stru­it carie­ra în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii (SUA), unde a obți­nut și doc­to­ra­tul în infor­ma­ti­că la Cor­ne­ll Uni­ver­si­ty (New York) și este mem­bru al Aca­de­mi­ei Națio­na­le de Ingi­ne­rie și al Aca­de­mi­ei Ame­ri­ca­ne de Artă și Ști­in­ță.

Acti­vi­ta­tea sa pro­fe­sio­na­lă se con­cen­trea­ză pe cer­ce­ta­rea pen­tru con­stru­i­rea meca­nis­me­lor capa­bi­le să cre­as­că abi­li­ta­tea robo­ți­lor de a rațio­na, învă­ța și a se adap­ta la sar­cini com­ple­xe în medii domi­na­te de pre­zen­ța uma­nă, dezvol­tând inter­fe­țe intu­i­ti­ve între roboți și oameni și cre­ând instru­men­te­le nece­sa­re pen­tru fabri­ca­rea de roboți noi, evo­lu­ați, rapid și efi­cient. Dome­ni­i­le de apli­ca­bi­li­ta­te ale aces­tei cer­ce­tări sunt mul­ti­ple și includ trans­por­tu­ri­le, manu­fac­tu­ra, agri­cul­tu­ra, con­struc­ți­i­le, medi­ci­na și ora­șe­le inte­li­gen­te.

Îmi ima­gi­nez un vii­tor în care robo­ții sunt atât de bine inte­grați în via­ța de zi cu zi, încât devin la fel de obiș­nu­iți ca tele­foa­ne­le mobi­le. Dome­ni­ul robo­ti­cii are poten­ți­a­lul de a îmbu­nă­tăți în mod sem­ni­fi­ca­tiv cali­ta­tea vie­ții, la mun­că, aca­să sau în acti­vi­tăți care impli­că jocul”, spu­ne Danie­la Rus pe site-ul său de pre­zen­ta­re.

În cali­ta­te de pro­fe­sor la MIT, Danie­la Rus a mode­lat vii­to­rul pro­fe­sio­nal al mul­tor stu­denți, căro­ra le‑a pre­dat prin­ci­pii de pro­gra­ma­re și pro­iec­ta­re a robo­ți­lor, cu accent pe ope­ra­țiu­ni­le meca­ni­ce și elec­tro­ni­ce care stau la baza con­stru­i­rii robo­ți­lor și pe algo­rit­mii, arhi­tec­tu­ra și teo­ri­i­le din spa­te­le pro­gra­mă­rii și con­tro­lu­lui robo­ți­lor.

Acti­vi­ta­tea sa pro­fe­sio­na­lă pro­di­gi­oa­să a atras aten­ția Fun­da­ți­ei Ale­xan­drion, care a premiat‑o la sec­țiu­nea ști­in­ța a celei de a doua edi­tii a galei  Pre­mi­i­lor Con­stan­tin Brân­co­vea­nu Inter­na­tio­nal, orga­ni­za­tă la New York în decem­brie 2019. Fun­da­ția i‑a acor­dat pre­mi­ul pen­tru rea­li­ză­ri­le în dome­ni­ul robo­ti­cii și mul­țu­mi­rea pen­tru con­tri­bu­ția adu­să pro­gre­su­lui ști­in­ței la nivel mondi­al. Gala Pre­mi­i­lor Con­stan­tin Brân­co­vea­nu Inter­na­tio­nal pre­mi­a­ză oameni de ști­in­ță, aca­de­mi­cieni, per­so­na­li­tăți din dome­ni­ul cul­tu­rii și oameni de afa­ceri cu cari­e­re impre­sio­nan­te, a căror acti­vi­ta­te are impact glo­bal.

Recent, omul de ști­in­ță a fost numit în Con­si­li­ul pen­tru Teh­no­lo­gie și Ști­in­ță (PCAST) de la Casa Albă. PCAST con­si­li­a­ză Casa Albă în pro­ble­me cri­ti­ce lega­te de secu­ri­ta­tea şi eco­no­mia SUA, inclu­siv în ceea ce pri­veş­te poli­tici lega­te de vii­to­rul mun­cii, avan­su­ri­le teh­no­lo­gi­ce şi şti­inţi­fi­ce ale Sta­te­lor Uni­te şi seg­men­tul de cer­ce­ta­re dezvol­ta­re al sta­tu­lui.

Citiți și: Clu­jean­ca Danie­la Rus a fost numi­tă con­si­li­er pe ști­in­ță și teh­no­lo­gie la Casa Albă

Des­pre Fun­da­ția Ale­xan­drion

Fun­da­ția Ale­xan­drion a fost înfi­in­ța­tă ca urma­re a nume­roa­se­lor acti­vi­tă­ţi soci­a­le desfă­şu­ra­te de fir­me­le din cadrul Ale­xan­drion Gro­up. Ast­fel, pro­iec­te­le de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă ale com­pa­niei au fost pre­lu­a­te şi au înce­put să fie desfă­şu­ra­te sub umbre­la Fun­da­ţi­ei Ale­xan­drion de pes­te 20 de ani. Fun­da­ția Ale­xan­drion sus­ți­ne activ per­for­man­ța cul­tu­ra­lă prin inter­me­di­ul Pre­mi­i­lor Con­stan­tin Brân­co­vea­nu din anul 2014, urmând ca anul aces­ta aces­tea să ajun­gă la cea de‑a 7a edi­ție. Deo­a­re­ce Fun­da­ția Ale­xan­drion, urmea­ză Ale­xan­drion Gro­up în evo­lu­ția sa, aceas­ta ono­rea­ză exce­len­ța și prin Pre­mi­i­le Con­stan­tin Brân­co­vea­nu Dias­po­ra și Pre­mi­i­le Con­stan­tin Brân­co­vea­nu Inter­na­tio­nal. Prin pre­mi­i­le Matei Brân­co­vea­nu, Fun­da­ția Ale­xan­drion pre­mi­a­ză poten­ți­a­lul de dezvol­ta­re al ace­lo­ra care dove­desc impli­ca­re soci­a­lă, prin acțiuni, cer­ce­ta­re și rea­li­zări excep­țio­na­le în dome­ni­ul lor de acti­vi­ta­te. De‑a lun­gul tim­pu­lui, Fun­da­ţia şi‑a pus ampren­ta și în susţi­ne­rea per­for­manţe­lor spor­tu­lui româ­nesc. Tro­fe­e­le Ale­xan­drion, care ono­rea­ză per­for­man­ța inter­națio­na­lă a spor­ti­vi­lor români, au ajuns în 2020 cea de‑a cin­cea edi­ție. Fun­da­ția a fost ală­tu­ri de Comi­te­tul Olim­pic şi Spor­tiv Român la Olim­pi­a­de­le din 2004 de la Ate­na, din 2008 de la Bei­jing şi din 2012 de la Lon­dra. Spri­ji­nul acor­dat s‑a con­cre­ti­zat în cre­a­rea unor con­di­ţii de pre­gă­ti­re de îna­lt nivel care să le per­mi­tă tine­ri­lor spor­tivi obţi­ne­rea unor rezul­ta­te cât mai bune. Tot­o­da­tă a fost pro­mo­vat un stil de via­ţă sănă­tos, în care spor­tul ocu­pă un loc impor­tant.

MN: Des­pre Fun­da­ția Ale­xan­drion și pre­șe­din­te­le Ale­xan­drion Gro­up, dom­nul Nawaf Sala­meh, am publi­cat, cu res­pect, mai mul­te arti­co­le ce pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 29.04.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply