DACĂ EU POT, POȚI ȘI TU❗ — La voi, hotelierii din Mangalia, mă refer!

0
325

Chi­vu Razvan: DACĂ EU POT, POȚI ȘI TU❗ — La voi, hote­li­e­rii din Man­ga­lia, mă refer!

”Am dorit să ajung la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, pen­tru a cunoaș­te per­so­nal de data aceas­ta pe doam­na mana­ger Ali­na Dan, doam­na doc­tor Unta­ru, pe doam­na Ali­na Amza și doam­na Lau­ra (cred că se ocu­pă de apro­vi­zio­na­re). După o dis­cu­ție scur­tă cu dum­ne­a­lor, am rămas sur­prins plă­cut să văd cum aces­tea depun efor­turi mari pen­tru ca toți pacien­ții ce ajung să fie tra­tați în acest spi­tal, să bene­fi­cie­ze de con­di­ții cât mai bune. Mi-au trans­mis și fap­tul că tot ceea ce voi dona către acest spi­tal o să fie dis­tri­bu­it pe sec­ții, con­form regu­la­men­tu­lui intern.

Aveți tot res­pec­tul meu pen­tru ceea ce faceți și vă feli­cit! 👏👏

Așa cum am pro­mis, apa­ra­tu­ră și mate­ri­a­le sani­ta­re în valoa­re de 50.000 lei, au ajuns la spi­tal. În con­ti­nu­a­re aștept și con­tri­bu­ția altor hote­li­eri din Man­ga­lia. Sunt con­vins că o veți face și voi. 🙏

P.s: Mul­țu­mesc, Cezar Mar­gu­les­cu și d‑nei Sofi­ca Măr­gu­les­cu, pen­tru spri­ji­nul acor­dat”. 🤗

Chi­vu Razvan, 3 apri­lie 2020.


Cipri­an Nicu­lae: Feli­ci­tări, Chi­vu Razvan, jos pălă­ria. Un om pen­tru care Man­ga­lia poa­te repre­zen­ta doar un punct pe har­ta Roma­niei, dar totuși o face cu cea mai mare pla­ce­re. “Cea din­tâi și sin­gu­ra dato­rie esen­ți­a­lă a omu­lui este cari­ta­tea, adi­că o neo­bo­si­tă jus­ti­fi­ca­re a bucu­ri­ei exis­ten­ței”. Mir­cea Eli­a­de.

Ana-Maria Tele­fca: Cam asa se face!!! Feli­ci­tari, Chi­vu Razvan, pen­tru ceea ce faci!!! Un gest care meri­ta apre­ciat si urmat de către cei­lalți!

Roxa­na Geor­gi­a­na Mitu: As face o sin­gu­ra remar­ca si anu­me ca in aces­te poze din maga­zia cu mate­ri­a­le pt lup­ta cu Covid-19 apar si cutii cu manu­si dona­te de dr Dediu, apar dez­in­fec­tan­ti donati de fam Vie­ru, apar pele­ri­ne de ploa­ie, oche­lari si manu­si dona­te de pri­e­te­nii fiu­lui meu, Vlad si mul­te alte­le. Ii mul­tu­mim din suflet dom­nu­lui de la Hotel Soly­mar, dar foto­gra­fi­i­le nu ara­ta corect dona­tia fie­ca­ru­ia in par­te.


Man­ga­lia News, 05.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele