Cupșa (CERONAV), despre soarta navigatorilor: „Criza schimburilor de echipaj se va REZOLVA până la sfârșitul acestei luni”

0
137

Cup­șa (CERONAV), des­pre soar­ta navi­ga­to­ri­lor: „Cri­za schim­bu­ri­lor de echi­paj se va REZOLVA până la sfâr­și­tul aces­tei luni”

Măsu­ri­le de com­ba­te­re a coro­na­vi­rus lovesc în plin în… navi­ga­tori. Recent, com­pa­ni­i­le de navi­ga­ție au sus­pen­dat la mij­lo­cul lunii tre­cu­te pen­tru 30 de zile ori­ce schimb de echi­paj din cau­za impo­si­bi­li­tă­ții efec­tuă­rii lor. Non-efec­tu­a­rea schim­bu­lui de echi­paj ridi­că mai mul­te pro­ble­me. În pri­mul rând, cei aflați deja în voia­je de câte­va luni se vor con­frun­ta cu obo­sea­lă, iar cei rămași aca­să nu pot să ple­ce și, prin urma­re, se pot con­frun­ta cu difi­cul­tăți finan­ci­a­re.

Trans­por­tul mari­tim este un dome­niu pri­mor­di­al în comer­țul inter­națio­nal, prac­tic cel care ține… pla­ne­ta în miș­ca­re. Fără trans­port mari­tim în ritm nor­mal, comer­țul para­li­zea­ză, iar sta­te­le, efec­tiv, intră în blo­caj, întru­cât 90% din măr­furi au o com­po­nen­tă de trans­port naval. În acest con­text, auto­ri­tă­ți­le de trans­port, arma­to­rii și toți acto­rii impli­cați au bom­bar­dat cu soli­ci­tări Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral al Orga­ni­za­ți­ei Mari­ti­me Inter­națio­na­le (IMO), agen­ție guver­na­men­ta­lă în cadrul sis­te­mu­lui ONU, care coor­do­nea­ză coo­pe­ra­rea în dome­ni­ul navi­ga­ți­ei mari­ti­me.

Din Româ­nia, au ple­cat mai mul­te soli­ci­tări de la Sin­di­ca­tul Liber al Navi­ga­to­ri­lor, iar Cen­trul Român pen­tru Pre­gă­ti­rea și Per­fec­țio­na­rea Per­so­na­lu­lui din Trans­por­turi Nava­le (CERONAV) a reu­șit să obți­nă pre­lun­gi­rea pen­tru trei luni a cer­ti­fi­ca­te­lor la navă pen­tru cei aflați deja în voiaj, pen­tru evi­ta­rea unor com­pli­ca­ții biro­cra­ti­ce. Tot­o­da­tă, direc­to­rul gene­ral al CERONAV, Ovi­diu Cup­șa, vice­pre­șe­din­te al Comi­te­tu­lui 1 al Adu­nă­rii Gene­ra­le a IMO, a încer­cat să con­vingă Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral să desem­ne­ze navi­ga­to­rii drept per­so­nal esen­ți­al sau key-wor­kers, pen­tru ca acti­vi­ta­tea mari­ti­mă să păs­tre­ze un ritm în para­me­tri optimi.

Citiți con­ti­nu­a­rea în tomisnews.ro, 2 apri­lie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele