Cumpără de la fermierii locali! Unde‑i găsești și cine livrează în toată țara [LISTA] Vezi și OBORUL VIRTUAL — Mangalia News!

0
625

În peri­oa­da aceas­ta a pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus, pro­du­că­to­rii locali de pro­du­se proas­pe­te sunt într‑o situ­a­ție pro­vo­ca­toa­re, pen­tru că mulți din­tre ei nu au acces la pie­țe. Dar nume­roși pro­du­că­tori livrea­ză astăzi, pen­tru a putea să satis­fa­că nevo­i­le cli­en­ți­lor. A fost publi­ca­tă și o lis­tă a pro­du­că­to­ri­lor care fac livrări în Bucu­rești, dar sunt invi­tați și pro­du­că­tori din alte jude­țe să contribuie.

În momen­te­le aces­tea, ne bazăm pe comenzi onli­ne prin apli­ca­ții sau ne ducem o dată pe săp­tămâ­nă la super­mar­ket ca să ne facem cum­pă­ră­tu­ri­le. Dar pro­du­că­to­rii agri­coli locali au nevo­ie de aju­to­rul nos­tru pen­tru a putea să trea­că bine pes­te aceas­tă peri­oa­dă și să nu rămâ­nă cu pro­du­se­le pe stoc.

În medi­ul onli­ne mai mulți pro­du­că­tori locali au înce­put să anun­țe livra­rea în Bucu­rești a legu­me­lor, fruc­te­lor și pro­du­se­lor lac­ta­te. Pen­tru a cen­tra­li­za infor­ma­ția și a avea acces la ea a fost făcut și un docu­ment onli­ne, un tabel care are momen­tan pro­du­că­to­rii din București.

Dar tabe­lul așteap­tă și ini­ția­ti­ve din alte jude­țe. Des­co­pe­ră tabe­lul aici.

Ini­ția­ti­va a fost anun­ța­tă de Sabi­na Baciu, pe pro­fi­lul său de Face­bo­ok.

În momen­tul de față, în tabe­lul pen­tru pro­du­că­to­rii care livrea­ză în Bucu­rești sunt aproa­pe 30 de fer­mi­eri. Aceștia pot să ne adu­că la ușă lac­ta­te, mie­re, car­ne de pui, meze­luri, legu­me, fruc­te româ­nești de sezon, car­ne de vită, ouă de găi­nă, fruc­te eco, căp­șuni, cire­șe, viși­ne, pru­ne, mere, pere, ule­iuri pre­sa­te la rece, sala­te, pro­du­se de băcă­nie. Comen­zi­le se pot rea­li­za tele­fo­nic, pe Face­bo­ok sau prin apli­ca­ții de livrări pre­cum Glovo.

Tabe­lul con­ți­ne și instruc­țiuni de livra­re pen­tru fie­ca­re pro­du­că­tor, lin­kuri către pagi­ni­le de Face­bo­ok și coman­da mini­mă pen­tru acești pro­du­că­tori. Unii pot livra ime­di­at, alții fac livrări de câte­va ori pe săp­tămâ­nă în Bucu­rești pen­tru a‑și efi­cien­ti­za pro­ce­sul. (sur­sa: start-up.ro).


Man­ga­lia News: Poa­te măcar acum înțe­le­gem cât de impor­tant e să cum­pă­răm de la pro­du­că­to­rii noș­tri!

Redac­ția coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News a lan­sat OBORUL VIRTUAL, o ini­ția­ti­vă în spri­ji­nul pro­du­că­to­ri­lor locali, dar și al con­su­ma­to­ri­lor din zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc. (cli­ck pe foto!).

Invi­tăm la Obor pe pro­du­că­to­rii locali din loca­li­tă­ți­le: Cos­ti­nești, Moș­neni, 23 August, Man­ga­lia, Lima­nu, Albești, Negru Vodă, cu sate­le afe­ren­te, care au pro­du­se și le pot comer­ci­a­li­za sau livra în con­di­ții igie­ni­co-sani­ta­re și să le pro­mo­văm ofer­ta, în con­tex­tul în care pie­țe­le agro-ali­men­ta­re sunt închi­se, pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui COVID – 19. 

În con­di­ți­i­le în care Obo­rul (Târ­gul) dumi­ni­cal din Man­ga­lia este închis, ca meto­dă de pre­ven­ție împo­tri­va răs­pân­di­rii nou­lui coro­na­vi­rus, hai­deți să con­e­xăm cere­rea cu ofer­ta și să mutăm pia­ța în medi­ul onli­ne, la un cli­ck dis­tan­ță. Des­chi­dem OBORUL VIRTUAL și aștep­tăm reco­man­dă­ri­le / înscri­e­ri­le voas­tre, aici, pe grup, sau pe adre­sa noas­tră de e‑mail: [email protected]

Acest grup este des­ti­nat pro­du­că­to­ri­lor locali, dar nu numai, ale căror povești de via­ță ne inspi­ră să ne întoar­cem la ceea ce natu­ra are mai bun de ofe­rit, unde puteți găsi, în baza comen­zi­lor onli­ne, cele mai proas­pe­te pro­du­se, în con­di­ții de sigu­ran­ță medi­ca­lă, con­form regle­men­tă­ri­lor ANSVSA

Man­ga­lia News este lân­gă dum­ne­a­voas­tră! Con­su­măm Pro­du­se Românești!


Man­ga­lia News, 06.04.2020. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply