Cum se pot amâna ratele la bănci: Normele de aplicare, în Monitorul Oficial

0
124

Cum se pot amâ­na rate­le la bănci: Nor­me­le de apli­ca­re, în Moni­to­rul Ofi­ci­al.

Au fost publi­ca­te în Moni­to­rul Ofi­ci­al Nor­me­le de apli­ca­re a ordo­nan­ței de urgen­ță 37/2020, care per­mit amâ­na­rea plă­ții rate­lor la bănci pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce, pre­cum și pen­tru PFA, fir­me și alți ope­ra­tori eco­no­mici.

Nor­me­le au fost apro­ba­te prin Hotârârea de Guvern 270/2020. Pe scurt, debi­to­rul soli­ci­tă băn­cii amâ­na­rea la pla­tă pen­tru o peri­oa­dă de 1–9 luni, iar ban­ca va ana­li­za. Debi­to­rii au la dis­po­zi­ție 45 de zile înce­pnd din data de 30 mar­tie 2020, pen­tru a face soli­ci­ta­rea de sus­pen­da­re a rate­lor, către ban­că.

Sus­pen­da­rea plă­ții se acor­da pen­tru cre­di­te­le care înde­pli­nesc urmă­toa­re­le con­di­ții cumu­la­ti­ve:

  • a. Au fost acor­da­te până la data intră­rii în vigoa­re a pre­ve­de­ri­lor Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 37/2020, res­pec­tiv 30.03.2020, inclu­siv;
  • b. Data sca­den­ței fina­le a obli­ga­ți­i­lor de ram­bu­r­sa­re a rate­lor, pre­vă­zu­tă în con­trac­te­le de cre­dit, este ulte­ri­oa­ra  datei de intra­re în vigoa­re a pre­ve­de­ri­lor Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui  nr. 37/2020, res­pec­tiv 30.03.2020, inclu­siv;
  • c. Nu le‑a fost decla­ra­tă sca­den­ța anti­ci­pa­tă până la  data de 30.03.2020, inclu­siv;
  • d. Nu înre­gis­trea­ză rate sca­den­te res­tan­te, la data de 16.03.2020, inclu­siv, sau debi­to­rii au efec­tu­at pla­ta obli­ga­ți­i­lor res­tan­te până la data soli­ci­tă­rii sus­pen­dă­rii obli­ga­ți­ei de pla­tă în con­di­ți­i­le pre­vă­zu­te la art.2, alin. (1) din Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui  nr. 37/2020.

Amâ­na­rea plă­ții rate­lor: Con­di­ții pen­tru fir­me și PFA

Debi­to­rul, cu excep­ția per­soa­ne­lor fizi­ce, decla­ră pe pro­prie răs­pun­de­re că i‑au fost afec­ta­te veni­tu­ri­le pro­prii, direct sau indi­rect, de situ­a­ția gra­vă gene­ra­tă de pan­de­mia COVID-19 față de nive­lul înre­gis­trat ante­ri­or decla­ră­rii stă­rii de urgen­ță și se afla în impo­si­bi­li­ta­tea de a ono­ra obli­ga­ți­i­le de pla­tă afe­ren­te cre­di­tu­lui, acti­vi­ta­tea fiind afec­ta­tă de urmă­toa­re­le con­di­ții:

a. pen­tru debi­tori per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te (PFA), între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le (II) și între­prin­de­ri­le fami­li­a­le (IF), pro­fe­sii libe­ra­le și pro­fe­sii care se exer­ci­tă în baza unor legi spe­ci­a­le, dacă acti­vi­ta­tea a fost între­rup­tă total sau par­ți­al ca efect al deci­zi­i­lor emi­se de auto­ri­tă­ți­le publi­ce com­pe­ten­te potri­vit legii, pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță decre­ta­te, cu urmă­toa­re­le urmări: res­trân­ge­rea pie­ței de des­fa­ce­re, res­trân­ge­rea numă­ru­lui de anga­jați, dimi­nu­a­rea numă­ru­lui de fur­ni­zori ș.a.;

b. Pen­tru fir­me (alți debi­tori cu excep­ția per­soa­ne­lor fizi­ce și cei men­țio­nați la lit. a), dacă dețin cer­ti­fi­ca­tul de situ­a­ții de urgen­ță (CSU) emis de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, prin care se con­sta­tă dimi­nu­a­rea veni­tu­ri­lor sau a înca­să­ri­lor sale cu mini­mum 25% în luna mar­tie 2020 prin rapor­ta­re la media luni­lor ianu­a­rie și febru­a­rie 2020 sau acti­vi­ta­tea lor a fost între­rup­tă par­ți­al sau total ca efect al deci­zi­i­lor emi­se de auto­ri­tă­ți­le publi­ce com­pe­ten­te pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță decre­ta­tă, cu urmă­toa­re­le urmări: res­trân­ge­rea pie­ței de des­fa­ce­re, res­trân­ge­rea numă­ru­lui de anga­jați, dimi­nu­a­rea numă­ru­lui de fur­ni­zori s.a.;

c. nu se află în insol­ven­ță la data soli­ci­tă­rii sus­pen­dă­rii ram­bu­r­să­rii cre­di­tu­lui, con­form infor­ma­ți­i­lor dis­po­ni­bi­le pe pagi­na web a Ofi­ci­u­lui Națio­nal al Regis­tru­lui Comer­țu­lui.

În cazul debi­to­ri­lor per­soa­ne juri­di­ce, cere­rea se for­mu­lea­ză de către repre­zen­tan­tul legal al aces­to­ra.

Cre­di­to­rul ana­li­zea­ză soli­ci­ta­rea for­mu­la­tă de debi­tor, veri­fi­că înca­dra­rea cre­di­tu­lui în con­di­ți­i­le pre­vă­zu­te la art. 15 și ale pre­zen­tu­lui arti­col și în ter­men de maxi­mum 15 zile calen­da­ris­ti­ce de la data pri­mi­rii soli­ci­tă­rii comu­ni­că debi­to­ru­lui deci­zia sa de apro­ba­re / res­pin­ge­re a cere­rii de sus­pen­da­re a obli­ga­ți­i­lor de pla­tă a rate­lor.

Deci­zia de apro­ba­re con­ți­ne și numă­rul de rate soli­ci­ta­te de debi­tor și apro­ba­rea sus­pen­dă­rii la pla­tă și se comu­ni­că debi­to­ru­lui în for­mat letric, sau prin poș­ta elec­tro­ni­că, la date­le de con­tact pre­ci­zate în con­trac­tul de cre­dit, sau prin­tr-un alt canal de comu­ni­ca­re la dis­tan­ță ofe­rit de cre­di­tor, sau tele­fo­nic, cu res­pec­ta­rea obli­ga­ți­ei cre­di­to­ru­lui de  înre­gis­tra­re a con­vor­bi­rii, după caz, în func­ție de opțiu­nea expri­ma­tă de debi­tor.

Modi­fi­ca­rea cla­u­ze­lor con­trac­tu­a­le ca efect al apro­bă­rii soli­ci­tă­rii debi­to­ru­lui în teme­iul pre­ve­de­ri­lor Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 37/2020, se rea­li­zea­ză fără înche­ie­rea de acte adi­țio­na­le, prin noti­fi­ca­rea cla­u­ze­lor con­trac­tu­a­le modi­fi­ca­te, inclu­siv noul gra­fic de ram­bu­r­sa­re  a cre­di­tu­lui, trans­mi­să de cre­di­tor debi­to­ru­lui în ter­men de 30 de zile de la pri­mi­rea soli­ci­tă­rii.

Toa­te garan­ți­i­le afe­ren­te con­tac­tu­lui de cre­dit se men­țin. Efec­te­le modi­fi­că­rii con­trac­te­lor de cre­dit, potri­vit pre­ve­de­ri­lor Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 37/2020 se extind de drept asu­pra ori­că­ror code­bi­tori, garanți, inclu­siv fide­iu­sori, care au garan­tat obli­ga­ția debi­to­ru­lui, pre­cum și a ori­că­ror alte păr­ți ale con­trac­tu­lui de cre­dit ast­fel modi­fi­cat, doar cu acor­dul pre­a­la­bil al aces­to­ra.

Noti­fi­ca­rea debi­to­ru­lui se rea­li­zea­ză în for­mat letric (pe hâr­tie) sau prin poș­ta elec­tro­ni­că (e‑mail), la date­le de con­tact pre­ci­zate în con­trac­tul de cre­dit sau prin­tr-un alt canal de comu­ni­ca­re la dis­tan­ță ofe­rit de cre­di­tor, con­form opțiu­nii expri­ma­te de debi­tor.

Amâ­na­re pla­tă rate — per­soa­ne fizi­ce

În cazul popu­la­ți­ei, poa­te bene­fi­cia de acor­da­rea faci­li­tă­ții de sus­pen­da­re a obli­ga­ți­ei de pla­tă a rate­lor, dobân­zi­lor și comi­si­oa­ne­lor afe­ren­te cre­di­tu­lui ipo­te­car, care înde­pli­neș­te con­di­ți­i­le pre­vă­zu­te la art. 4, debi­to­rul per­soa­nă fizi­că ale cărui veni­turi au fost afec­ta­te direct sau indi­rect de situ­a­ția gra­vă gene­ra­tă de pan­de­mia COVID-19, sub con­di­ția trans­mi­te­rii soli­ci­tă­rii către cre­di­tor cel mai târ­ziu în ter­men de 45 de zile de la intra­rea în vigoa­re a pre­ve­de­ri­lor Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui  nr. 37/2020 (din 30 mar­tie 2020).

Cre­di­to­rul apro­bă soli­ci­ta­rea debi­to­ru­lui care decla­ră pe pro­prie răs­pun­de­re că i‑au fost afec­ta­te veni­tu­ri­le pro­prii și/sau veni­tu­ri­le afe­ren­te fami­li­ei debi­to­ru­lui, direct sau indi­rect, de situ­a­ţia gra­vă gene­ra­tă de pan­de­mia COVID-19 față de nive­lul înre­gis­trat ante­ri­or decla­ră­rii stă­rii de urgen­ță, și se afla in impo­si­bi­li­ta­tea de a ono­ra obli­ga­ți­i­le de pla­tă afe­ren­te cre­di­tu­lui.

Dobân­zi­le și ram­bu­r­sa­rea rate­lor — cre­di­te­le ne-ipo­te­ca­re

La cre­di­te­le ne-ipo­te­ca­re, dobân­da dato­ra­tă de debi­tori cores­pun­ză­tor  peri­oa­dei de sus­pen­da­re se capi­ta­li­zea­ză la sol­dul cre­di­tu­lui exis­tent la sfâr­și­tul peri­oa­dei de sus­pen­da­re, iar capi­ta­lul ast­fel majo­rat se plă­teș­te eșa­lo­nat până la noua matu­ri­ta­te a cre­di­te­lor sau până la matu­ri­ta­tea ini­ția­lă, în cazul res­truc­tu­ră­rii cre­di­te­lor, înce­pând cu luna urmă­toa­re expi­ră­rii peri­oa­dei de sus­pen­da­re, pe dura­ta răma­să până la noua matu­ri­ta­te a cre­di­te­lor sau până la matu­ri­ta­tea ini­ția­lă în cazul res­truc­tu­ră­rii cre­di­te­lor.

În gra­fi­cul de ram­bu­r­sa­re refă­cut după acor­da­rea faci­li­tă­ții de sus­pen­da­re a obli­ga­ți­ei de pla­tă se men­ți­ne rata de dobân­da la nive­lul pre­vă­zut în con­trac­tul de cre­dit ini­țial înche­iat între debi­tor și cre­di­tor.

Dobân­da și ram­bu­r­sa­rea rate­lor la cre­di­te­le ipo­te­ca­re

Con­ti­nu­a­rea, pe startupcafe.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele