Cum să-ți transformi terasa într-un spațiu cu personalitate?

0
265

Vara se apro­pie, iar tim­pul petre­cut afa­ră devi­ne din ce in ce mai pre­ți­os. Vre­mea blân­dă, culo­ri­le natu­rii și sune­tul păsă­ri­lor sunt numai bune de savu­rat pe tera­să, ală­tu­ri de o limona­dă, o car­te sau de ori­ce altă for­mă de rela­xa­re sau diver­tis­ment. Dacă ai un loc în gra­di­nă pe care nu știi cum să îl folo­sești, ame­na­ja­rea aces­tu­ia ar putea fi acti­vi­ta­tea per­fec­tă pe care să o des­fă­șori pe tim­pul caran­ti­nei. Pen­tru a aran­ja spa­ți­ul potri­vit și pen­tru a‑l face cât mai con­for­ta­bil, citeș­te arti­co­lul în con­ti­nu­a­re.

Iată 5 idei pen­tru ame­na­ja­rea tera­sei tale:

Ame­na­jea­ză în func­ție de spa­ți­ul alo­cat

În func­ție de felul în care îți dorești să folo­sești spa­ți­ul, tre­bu­ie să achi­zi­țio­nezi mobi­li­e­rul pen­tru tera­să și gra­di­nă după dimen­siu­ni­le potri­vi­te. De exem­plu, dacă ai un loc mai mare de care dis­pui, poți opta pen­tru o cana­pea, foto­lii și o masă. Dacă tera­sa nu este foar­te gene­roa­să, te poți rezu­ma la două sca­u­ne și o măsu­ță pen­tru cafea.

Ale­ge culo­ri­le potri­vi­te

Culo­ri­le sunt impor­tan­te atunci când vine vor­ba des­pre ame­na­ja­rea locu­in­ței, fie că este vor­ba des­pre dor­mi­tor, living sau tera­să. Dacă nu îți dorești foar­te mul­te nuan­țe, poți opta pen­tru un stil mini­ma­list, iar dacă alegi mobi­li­er în tonuri neu­tre, folo­seș­te obiec­te­le de decor pen­tru a însu­fleți locul.

Folo­seș­te o umbre­lă de soa­re

Dacă tera­sa ta este expu­să soa­re­lui, va tre­bui să cre­ezi și o zonă care să te pro­te­je­ze de aces­ta. În zile­le căl­du­roa­se de vară, vei dori să savu­rezi o limona­dă la umbră pe tera­sa ta. Dacă spa­ți­ul este limi­tat, optea­ză pen­tru o umbre­lă, însă dacă ai mai mult loc, poți ale­ge un foi­șor din lemn. Aces­ta te va feri de lumi­na puter­ni­că și-ți va oferi un spa­țiu potri­vit pen­tru rela­xa­re pe tim­pul ano­tim­pu­ri­lor cu vre­me favo­ra­bi­lă.

Ada­u­gă plan­te și flori

Dacă vei adă­u­ga plan­te pe tera­să, aces­tea vor face ca spa­ți­ul să pară mai mare decât este. Bine­în­țe­les, nu uita că va tre­bui să le alegi în func­ție de mai mul­te cri­te­rii, iar cel mai impor­tant este lumi­na de care aces­tea se bucu­ră pe tot par­cur­sul zilei. Dacă stau la umbră în marea majo­ri­ta­te a tim­pu­lui, este posi­bil să nu rezis­te foar­te mul­tă vre­me și să se ofi­leas­că. Te poți docu­men­ta dina­in­te ce flori ar fi cele mai potri­vi­te pen­tru gră­di­na și spa­ți­ul tău de rela­xa­re.

Pre­zen­ța lem­nu­lui este impor­tan­tă

Lem­nul și pia­tra sunt mate­ri­a­le­le prin­ci­pa­le atunci când vine vor­ba des­pre deco­ra­rea unui spa­țiu care se află în aer liber. Aces­tea joa­că un rol impor­tant în men­ți­ne­rea unei tem­pe­ra­turi mai scă­zu­te, aju­tând la com­ba­te­rea căl­du­rii. De ase­me­nea, ara­tă bine pe ori­ce tera­să, fie că este una de mici dimen­siuni, fie una spa­ți­oa­să.

Tera­sa este, pro­ba­bil, locul în care vei sta în dimi­ne­ți­le de vară, savu­rând cafea­ua și citind ulti­me­le nou­tăți. Amenajeaz‑o pe pla­cul tău și bucu­ră-te de tim­pul petre­cut ală­tu­ri de cei dragi. Rea­li­zând un mediu cât mai plă­cut pen­tru tine, vei avea par­te de o sta­re de spi­rit extra­or­di­na­ră, iar asta te va aju­ta să îți duci tas­ku­ri­le din ziua res­pec­ti­vă la bun sfâr­șit.


Man­ga­lia News, 25.04.2020. ( P ). Sur­sa foto: pixabay.com/ro/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply