Consiliul Local Mangalia este convocat în ședință ordinară, în data de Joi, 30.04.2020

0
543

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia este con­vo­cat în ședin­ță ordi­na­ră, în data de Joi, 30.04.2020, ora 14:00. Pe ordi­nea de zi, pes­te 100 de punc­te!

Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali la o şedinţă ordi­na­ră, care se va des­fă­șu­ra onli­ne, joi, 30 apri­lie, înce­pând cu ore­le 14:00. Pe ordi­nea de zi, sunt înscri­se mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre cu carac­ter admi­nis­tra­tiv, dar și soci­al. Unul din­tre aces­tea se refe­ră la apro­ba­rea numă­ru­lui și cuan­tu­mu­lui bur­se­lor șco­la­re, acor­da­te ele­vi­lor pe semes­trul al II-lea, din anul șco­lar 2019–2020. În ace­eași ședin­ță a CL, va fi supus spre apro­ba­re pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind nomi­na­li­za­rea repre­zen­tan­ți­lor CLM în Con­si­li­i­le de Admi­nis­tra­ție și Comi­si­i­le de eva­lu­a­re și asi­gu­ra­re a cali­tă­ții în uni­tă­ți­le de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar, în anul șco­lar 2019–2020. Alte pro­iec­te care vor fi dez­bă­tu­te în ședin­ța CL se refe­ră la acor­da­rea unor aju­toa­re de urgen­ță, dar și la vân­za­rea unor uni­tăți loca­ti­ve tip ANL.

Con­ti­nu­a­rea, aici:

CLMangalia-Convocator-sedinta-ordinara-30.04.2020


Man­ga­lia News, 26.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply