Clujeanca Daniela Rus a fost numită consilier pe știință și tehnologie la Casa Albă

0
163

În aceas­tă săp­tămâ­nă, Casa Albă a anun­țat că cer­ce­tă­toa­rea Danie­la Rus, direc­to­rul Labo­ra­to­ru­lui de Infor­ma­ti­că și Inte­li­gen­ță Arti­fi­ci­a­lă (CSAIL) al MIT (Mas­sas­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy), a fost selec­ta­tă pen­tru a face par­te din Con­si­li­ul Con­sul­ta­tiv pe Ști­in­ță și Teh­ni­că al Pre­șe­din­te­lui Trump (PCAST).

PCAST ofe­ră con­si­li­e­re la Casa Albă pe teme cri­ti­ce pen­tru secu­ri­ta­tea și eco­no­mia Sta­te­lor Uni­te, inclu­siv reco­man­dări de poli­tici pri­vind vii­to­rul mun­cii, lea­der­ship în ști­in­ță și teh­no­lo­gie și spri­ji­nul cer­ce­tă­rii și dezvol­tă­rii din SUA.

Danie­la Rus este o român­că emi­gra­tă în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, s‑a năs­cut în 1963 la Cluj şi a ter­mi­nat în 1981 lice­ul „Nico­lae Băl­ces­cu” din loca­li­ta­te. A emi­grat în SUA mai târ­ziu în anii ’80, iar în 1993, la 30 de ani, deve­nea doc­tor în şti­inţa com­pu­te­re­lor, la cele­bra Cor­ne­ll Uni­ver­si­ty.

În 1994, fon­da labo­ra­to­rul de robo­ti­că de la Dart­mo­u­th Col­le­ge, unde a lucrat ca pro­fe­sor aso­ci­at până în 2003, când s‑a mutat la Mas­sas­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT). Aici a con­dus din 2005 Cen­trul de Robo­ti­că al Labo­ra­to­ru­lui pen­tru Şti­inţa Com­pu­te­re­lor şi Inte­li­genţă Arti­fi­ci­a­lă (LSCID) şi a deve­nit, din 2008, direc­tor aso­ci­at al labo­ra­to­ru­lui. Din 2012 este direc­tor „plin” al LSCID. Aces­ta este cel mare labo­ra­tor inter­de­par­ta­men­tal al MIT, cu 900 de per­soa­ne, orga­ni­za­te în 50 de gru­puri de lucru, pe trei dome­nii mari: inte­li­genţă arti­fi­ci­a­lă, sis­te­me şi teo­rie. LSCID este con­si­de­rat cel mai per­for­mant labo­ra­tor din lume în dome­ni­ul robo­ti­cii.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

Citiți și: Pro­fes­sor Danie­la Rus named to Whi­te Hou­se scien­ce coun­cil


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply