Au început lucrările de modernizare a Pieței Republicii din Mangalia

0
454

Au înce­put lucră­ri­le de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii din Man­ga­lia.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a dema­rat lucră­ri­le de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii din loca­li­ta­te, pro­iect cu finan­ța­re UE, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv un mili­on de euro. Pro­iec­tul face par­te din­tr-un pro­gram trans­fron­ta­li­er româ­no-bul­gar, care pre­ve­de rea­bi­li­ta­rea tra­mei stra­da­le din cen­trul ora­șu­lui.

Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, va fi cre­a­tă o zonă de pro­men­a­dă, se va inter­ve­ni cu lucrări la tera­sa­men­te, supra­feţe caro­sa­bi­le, tro­tu­a­re, pava­je pie­to­na­le, spa­ţii verzi, uti­li­tă­ţi şi alte dotări. Pe pla­to­ul din fața Casei de Cul­tu­ră, va fi ame­na­jat un spa­țiu adec­vat pen­tru des­fă­șu­ra­rea eve­ni­men­te­lor.

”Acest pro­iect este o con­ti­nu­a­re a pro­gra­mu­lui muni­ci­pal de moder­ni­za­re a zone­lor cen­tra­le ale ora­șu­lui, cu fon­duri UE. Până la sfâr­și­tul aces­tui an, când vom fina­li­za lucră­ri­le, Pia­ța Repu­bli­cii va ară­ta ca Ale­ea Tei­lor, vechea fale­ză a ora­șu­lui, rea­bi­li­ta­tă acum câți­va ani, cu bani euro­peni”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

El a pre­ci­zat că, în cadrul pro­iec­tu­lui, nu se va inter­ve­ni asu­pra mozai­cu­lui din cen­trul piațe­tei, care însă va fi recon­di­țio­nat, ulte­ri­or, din buge­tul local.

În pre­zent, Pri­mă­ria Man­ga­lia are în exe­cu­ție șase pro­iec­te cu fon­duri UE, inclu­siv cel men­țio­nat ante­ri­or. Alte două pro­iec­te vizea­ză moder­ni­za­rea sta­țiu­ni­lor Nept­un și Saturn, iar un altul pre­ve­de rea­bi­li­ta­rea fale­zei Man­ga­lia-Saturn. Tot cu bani euro­peni, se res­ta­u­rea­ză Bise­ri­ca „Sf. Ghe­or­ghe” (monu­ment isto­ric) și se rea­bi­li­tea­ză aproa­pe 20 de străzi din mai mul­te zone ale ora­șu­lui.

Tot­o­da­tă, Pri­mă­ria Man­ga­lia a depus, la minis­te­re­le de resort, pes­te 10 pro­iec­te afla­te în dife­ri­te sta­dii de ana­li­ză și eva­lu­a­re. ”Vrem să atra­gem, în con­ti­nu­a­re, bani euro­peni pen­tru con­stru­i­rea unui ambu­la­to­riu modern, la spi­ta­lul muni­ci­pal, con­stru­i­rea de locu­in­țe soci­a­le, baze spor­ti­ve pen­tru tine­rii ora­șu­lui, trans­port public cu auto­bu­ze elec­tri­ce, pre­cum și pen­tru alte pro­iec­te de rea­bi­li­ta­re a infras­truc­tu­rii turis­ti­ce din sta­țiuni”, a mai spus Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 09.04.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele