Asocierea Naval Group — Şantierul Naval Constanţa a avut oferta câştigătoare. Contractul privind achiziţia corvetelor multifuncţionale, analizat de judecători în luna mai

0
596

Jude­ca­ta în dosa­rul pri­vind achi­zi­ţia de către Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le a patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le mer­ge mai depar­te, la Cur­tea de Apel Bucu­reşti! Magis­tra­ții au sta­bi­lit un nou ter­men (al 9‑lea) în acest dosar, res­pec­tiv 27 mai. La înce­pu­tul lunii iulie 2019, MApN a anu­nţat că ofer­ta câş­ti­gă­toa­re a con­trac­tu­lui de achi­zi­ţie a celor patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le a fost cea depu­să de aso­ci­e­rea din­tre Naval Gro­up şi San­ti­e­rul Naval Con­stanţa. Câte­va zile mai târ­ziu, com­pa­nia Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding BV (fos­tul şan­ti­er naval Royal Schel­de al Mari­nei Rega­le Olan­de­ze) a con­tes­tat în instan­ță achi­zi­ția Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le.

Dosa­rul (21131/3/2019) se află pe rolul instan­țe­lor de jude­ca­tă din data de 9 iulie 2019 (la Tri­bu­na­lul Bucu­rești).

Pe data de 7 octom­brie 2019, Tri­bu­na­lul Bucu­rești a res­pins con­tes­ta­ţia depu­să de Damen, deci­zia nefi­ind una defi­ni­ti­vă.

Iată deci­zia instan­ței:

Res­pin­ge exce­pţia inad­mi­si­bi­li­tă­ţii exce­pţi­ei de nele­ga­li­ta­te a Deci­zi­ei de numi­re a mem­bri­lor comi­si­ei de eva­lu­a­re nr. A3/1356/22.02.2018. Admi­te exce­pţia inad­mi­si­bi­li­tă­ţii exce­pţi­ei de nele­ga­li­ta­te a Ordi­ne­lor de zi pe uni­ta­te nr. 29/13.02.2018 şi nr. 36/22.02.2018. Res­pin­ge exce­pţia de nele­ga­li­ta­te a Ordi­ne­lor de zi pe uni­ta­te nr. 29/13.02.2018 şi nr. 36/22.02.2018, ca inad­mi­si­bi­lă. Res­pin­ge exce­pţia tar­di­vi­tă­ţii cape­te­lor de cere­re nr. 2 – 2.4 şi nr. 3 din acţiu­ne. Res­pin­ge exce­pţia de nele­ga­li­ta­te a Deci­zi­ei de numi­re a mem­bri­lor comi­si­ei de eva­lu­a­re nr. A3/1356/22.02.2018, ca neîn­te­me­ia­tă. Res­pin­ge acţiu­nea ca neîn­te­me­ia­tă. Cu recurs in ter­men de 10 zile de la comu­ni­ca­re, cere­rea de recurs urmând a se depu­ne la Tri­bu­na­lul Bucu­res­ti — Secţia a II‑a Con­ten­cios Admi­nis­tra­tiv şi Fis­cal“.

Nemul­țu­miți de deci­zia Tri­bu­na­lu­lui Bucu­rești, ofi­ci­a­lii com­pa­niei Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding BV au for­mu­lat recurs, aceas­tă acțiu­ne fiind tri­mi­să spre solu­țio­na­re Cur­ții de Apel Bucu­rești în luna octom­brie 2019. Noul ter­men al dosa­ru­lui în faza de apel a fost sta­bi­lit, așa cum pre­ci­zam și mai sus, pen­tru fine­le lunii mai.

Citiți arti­co­lul inte­gral în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele