Arca TV vă invită la întâlnirea cu Diaspora în Direct, Duminică, 12 Aprilie, la ora 21:00, ora României, LIVE pe Facebook și YouTube! 

0
495

Arca TV vă invi­tă la întâl­ni­rea cu Dias­po­ra în Direct, Dumi­ni­că, 12 Apri­lie, la ora 21:00, ora Româ­ni­ei, LIVE pe Face­bo­ok și YouTube!

Daniel Ono­frei, Con­fe­ren­ți­ar dr. la Cate­dra de Mate­ma­ti­că a Uni­ver­si­tă­ții din Hous­ton, des­pre situ­a­ția actu­a­lă, edu­ca­ție și pro­pa­ga­rea unde­lor electromagnetice.

Ste­fa­nia Magi­d­son, Pre­șe­din­ta Blue Heron Foun­da­tion, des­pre edu­ca­ție și șan­sa pe care o ofe­ră copi­i­lor defa­vo­ri­zați din Româ­nia și Mol­do­va să stu­die­ze la uni­ver­si­tăți de top.

Miha­e­la Cam­pi­on, fon­da­toa­rea Miș­că­rii de Psi­ho­te­ra­pie și Trans­for­ma­re, spe­cia­list în con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că, des­pre moda­li­tati de ges­tio­na­re a anxietății.

Cores­pon­den­ții și cola­bo­ra­to­rii per­ma­nenți ai Arca TV vă aduc vești des­pre comu­ni­tă­ți­le din Ame­ri­ca, Can­a­da, Euro­pa și Aus­tra­lia. Tudor Petruț, din Los Ange­les, Mari­an Petru­ța, din Chi­ca­go, Nata­lia Ghi­laș­cu, din Chi­ca­go, des­pre comu­ni­ta­tea mol­do­ve­neas­că de aici, Mir­cea Vișan, din Michi­gan, Raluk Maria Petri­că, din Spa­nia, Adri­an Arde­lean, din Montre­al, Cla­u­dia Guțu­les­cu, din Lon­dra, Paul Gabor, din Spa­nia, Cătă­lin Ovi­diu Anas­ta­se, din Syd­ney, Raresh Badrea, din Melbourne!


MN: Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, pen­tru acest nou ciclu de emi­siuni care unesc româ­nii de pretutindeni!


Man­ga­lia News, 12.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply