ARCA TVDIASPORA IN DIRECT — Duminică, 5 Aprilie 2020 [VIDEO]

0
402

Din Los Ange­les până în Mel­bo­ur­ne, echi­pa Arca TV și invi­ta­ții emi­siu­nii vă aduc infor­ma­ții din comu­ni­tă­ți­le româ­nești și sus­țin ini­ția­ti­ve­le care pot aju­ta Româ­nia, în aceas­tă peri­oa­dă. Dis­tri­bu­ie emi­siu­nea și impli­că-te în aceas­tă cam­pa­nie care poa­te sal­va vieți!

ARCA TV: Pri­ma emi­siu­ne “Dias­po­ra în Direct” a avut loc Dumin­că, 29 mar­tie 2020. Ne-am pro­pus să iden­ti­fi­căm ini­ția­ti­ve­le care pot aju­ta Româ­nia în momen­te­le aces­tea extrem de gre­le pen­tru români. Vor fi pre­zenți români din Sta­te­le Uni­te, din Can­a­da, Marea Bri­ta­nie, Spa­nia, Ita­lia și Australia.

Toti ne vom da mâna pen­tru a găsi solu­ții de spri­jin pen­tru Româ­nia și vă invi­tăm să urmă­riți emi­siu­nea. Numai împre­u­nă putem aju­ta româ­nii greu încer­cați de aceas­tă cri­ză, într-un sis­tem de sănă­ta­te pre­car, repre­zen­tat însă cu cin­ste de medi­cii, asis­ten­te­le și toa­te cadre­le medi­ca­le care fac efor­turi supra­o­me­nești, să aju­te bolnavii.

Emi­siu­nea “Dias­po­ra în Direct” poa­te fi vizio­na­tă pe pagi­na de Face­bo­ok Arca TV și simul­tan pe You­tu­be

MN: Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA. Cal­de mul­țu­mi­ri, pen­tru tot, echi­pei Arca TV!

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al al pro­iec­tu­lui Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă AICI.


Man­ga­lia News, 06.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply